pr

 Fort Surasakmontri Hospital Model

 
opd
24
อ่านต่อ..
 IMG_0650เสนาสนเทศกำลังพล
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  , พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เสนาสนเทศกำลังพลภายในหน่วยทุกระดับ เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา ห้องประชุม 1 วันที่   9 พ.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_9966ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่  
       พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ออกตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังผู้ป่วยเจ็บจากความร้อน  ในหน่วยฝึกทหารใหม่   หน่วยฝึก มทบ.32 และ ร.17 พัน.2   เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติการณ์จากการฝึกทหารใหม่ในห้วงการฝึก  วันที่ 3 พ.ย.58
อ่านต่อ..
 31368ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) 
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) มอบให้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยสภาเทคนิคการแพทย์  ในงานประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ประจำปี 2558 (Thailand LA Forum 2015) ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom   เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย.58
อ่านต่อ..
 6655จุลกฐินสามัคคี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   โดยพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา       เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพจุลกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดดอยปู่หลวง) ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 1 พ.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_4773บริจาคเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล   
     พันเอกณรงค์  ปรีดาอนันทสุข  รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ รับบริจาคเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล    Fundus Vue  จากคุณปุณจิรา  เรืองเกษม รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยซอน ไมโคร พรีซิชั่น จำกัด  จำนวน 1 ชุด  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ขอขอบคุณ คุณปุณจิรา  เรืองเกษม  มา ณ ที่นี้  วันที่ 30 ต.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_4724กิจกรรมสร้างเสริมอุดมการณ์และการพัฒนาจิต
    งานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา       จัดกิจกรรม "พัฒนาจิต เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งใจ และกาย "  ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมรับฟังธรรมะ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมฝึกวิปัสสนา พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน ณ วัดลำปางธรรมาราม จังหวัดลำปาง  วันที่  28 ต.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_4457โครงการรณรงค์การล้างมือ  
     พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   เป็นประธานเปิดงาน "โครงการรณรงค์การล้างมือ" จัดโดยพันเอกหญิงนภสมร ธรรมลักษมี หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)  โดยให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน การรณรงค์การดูแลสุขภาพในที่ชุมชนและการล้างมือ ให้กับผู้มารับบริการ ณ ลานกิจกรรมกองเภสัชกรรม พร้อมทั้งเดินรณรงค์การล้างมือตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   วันที่  28 ต.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_4403บรรยายวิชาการ   
     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  จัดบรรยายวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  ในหัวข้อ "The new International  Guideline  for Diabetes Management"    โดยมีอาจารย์  ผศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิน  หน่วยระบบต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ห้องประชุม 2  วันที่  27 ต.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_3657พิธีรับ-ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา   
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีคนใหม่  พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ โดยมีพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    วันที่ 14 ต.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_2551รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระดับดี ประเภทรางวัลการพัฒนาการที่เป็นเลิศ มอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก ผลงานการค้นหาและปราบต้อกระจกสุกด้วย Lerprat Technique ออกให้โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ  หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ 25 ก.ย.58
อ่านต่อ..
IMG_2483 ร่วมพิธีวันมหิดล
    พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่ำลึกถึง วันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า  "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"  ณ โรงพยาบาลลำปาง วันที่ 24 ก.ย. 58
อ่านต่อ..
 S__25477651รับรางวัล "คนดี"  ผู้ทำให้นครลำปางเป็นนครแห่งความสุข
     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันโทนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์ เข้ารับรางวัล "คนดี"  ผู้ทำให้นครลำปางเป็นนครแห่งความสุข และสุจริต ประเภทข้าราชการทหาร จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ออกโดยจังหวัดลำปาง วันที่ 24 ก.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_1928เทิดเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดงานเทิดเกียรติ  แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2558 สังกัดโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จำนวน 6 นาย และข้าราชการที่ประจำ จำนวน 2 นาย  ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 23 ก.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_0108วันฮักกันยามเฒ่า
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการคลินิกตรวจสุขภาพข้าราชการทหารบำนาญ   "วันฮักกันยามเฒ่า" สำหรับข้าราชการทหารบำนาญในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อรับการตรวจร่างกายประจำปี  พบปะเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนระสบการณ์    ดูแลซึ่งกันและกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมรับประทานอาหารเช้า โดยมีพันเอกการุณย์ สุริยวงศ์พงศา  ให้การดูแลตรวจร่างกายทั่วไปรวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง ณ ห้องประชุม 1 วันที่  26 ส.ค.58
อ่านต่อ..

 dm

 surasak

ข่าวรับสมัครงาน 
1. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง อ่านประกาศ  
2. กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครบุคลากรทางการพยาบาล หลายอัตรา
   - พยาบาลวิชาชีพ 
   สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 6600 ในวันเวลาราชการ

pr1

checkup

อ่านต่อ..

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1