p3

opd_eye

 

pr

 Fort Surasakmontri Hospital Model

 checkup

 _MG_9589พิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงานนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์        
     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย  ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ หลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 18 (1/57) จำนวน 10 นาย  ณ ห้องประชุม 2  วันที่  11 พ.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_9607โครงการจัดทัพค้นหา "ปราบต้อกระจกสุก"
       หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันโทเลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ ร่วมกับทีมแพทย์เคลื่อนที่ ออกคัดกรอง ตรวจรักษาและวัดสายตาให้กับประชาชนในชุมชนวัดล้อมแรด  ตามโครงการจัดทัพค้นหา "ปราบต้อกระจกสุก"  ณ วัดล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ยอดผู้เข้ารับบริการ 126 ราย วันที่ 3 พ.ค.58
อ่านต่อ..
IMG_1395 บริจาคเงินสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์    
    พันเอกณรงค์  ปรีดาอนันทสุข  รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ รับมอบเงิน จากคุณณัฐวรรณ  ปิณฑานนท์ หัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปางและคณะ  จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ คุณณัฐวรรณ  ปิณฑานนท์  มา ณ ที่นี้ด้วย วันที่  29  เม.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_1367โครงการจัดตั้งเครือข่ายสุขภาพชุมชนค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
    พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งเครือข่ายสุขภาพชุมชนค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการทหารและครอบครัว โดยพันเอกหญิงอุษา แสงทอง หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและงานเวชกรรมป้องกันร่วมกับทีมวิชาการ เป็นวิทยากรอบรม ห้องประชุม 1 วันที่  28  เม.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_1305รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   และนายทหารผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์และปี๋ใหม่เมือง  2558  วันที่ 22 เม.ย.58
อ่านต่อ..
 c7ฝึกเดินทางไกลและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลฝึกเดินทางไกลและออกชุมชนสัมพันธ์ ในชุมชนวัดสันตินิคมพัฒนา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์เทิดทูนสถาบัน มอบบ้านพักให้ประชาชนไร้ที่พักอาศัย สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่  วันที่ 22 เม.ย. 58
อ่านต่อ..
 IMG_0737ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองโฮงยาค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมร่วมสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์     โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมทั้งรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหาร หัวหน้ากองหัวหน้าแผนก วันที่ 21 เม.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_1075อบรมครูฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่        
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมครูฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่  โดยทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน  รวมทั้งทีมวิชาการ กองการพยาบาล จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเจ็บจากความร้อน ให้กับผู้ฝึก ,ครูฝึก ,ผช.ครูฝึก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่  หน่วย มทบ.32 และ ร.17 พัน.2  เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติการณ์จากการฝึกทหารใหม่  ที่จะเข้าฝึกในผลัดต่อไป ห้องประชุม 1  วันที่ 22 เม.ย.58
อ่านต่อ..
 2233พิธีเปิดจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2558
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน โดยมี พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธี ใช้พื้นที่หน้าเทศบาลตำบลพิชัยเป็นจุดพักรถ และผ่อนคลายอิริยาบถ มีกาแฟ น้ำดื่มไว้บริการพร้อมบริการตรวจเช็คยานพาหนะ  โดยได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนที่เดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง  ห้วงวันที่  9 เม.ย.58 - 15 เม.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_9244ซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยกลุ่มชน
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมกับหน่วยงานและภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง จัดซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยกลุ่มชน ประจำปี 2558 โดยจำลองสถานการณ์สมมุติเกิดเหตุบนถนนสายลำปาง - เชียงราย บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดลำปาง   ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับอุบัติภัยกลุ่มชนช่วงเทศกาล วันที่  7 เม.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_8035เฉลิมพระเกียรติจุดเทียนถวายพระพรชัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อมข้าราชการโรงพยาบาลค่ายฯ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยแด่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ณ สานสาธารณเขลางค์นคร 
อ่านต่อ..
IMG_7939 โครงการ "ใจอาสาบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา  เฉลิมพระเกียรติ"  
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพิธีเปิด  โครงการใจอาสาบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง  วันที่  2 เม.ย.58
อ่านต่อ..
a7 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
เฉลิมพระเกียรติ
 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร  จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เม.ย.2558  ให้กับกำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..
 b18คลินิกตรวจสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม  
     งานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดคลินิกตรวจสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนามให้แก่กำลังพล ร.17 พัน 2 จำนวน 77 นาย  โดยให้การตรวจสุขภาพทั่วไป การคัดกรองสุขภาพจิต  รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตชั้นพื้นฐาน การดูแลสุขภาพจิตและการเฝ้าระวังโรคในสนาม วันที่ 25 มี.ค.58
อ่านต่อ..
IMG_4641 นวัตกรรมพาเรียนรู้ นำไปสู่คุณภาพการบริการ
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพ  "นวัตกรรมพาเรียนรู้ นำไปสู่คุณภาพการบริการ" โดยประชาสัมพันธ์ให้ทีมพัฒนาคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเพื่อตัดสินผลงาน ในวันที่ 2 มี.ค.58   ณ ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..

 surasak

ข่าวรับสมัครงาน 

logo11

pr1

dm

อ่านต่อ..

clinic3

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1