p3

opd_eye

 

pr

 Fort Surasakmontri Hospital Model

checkup
a7 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
เฉลิมพระเกียรติ
 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร  จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เม.ย.2558  ให้กับกำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..
IMG_5716 ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 3    
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  ,พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมให้การต้อนรับ พลโท สาธิต  พิธรัตน์   แม่ทัพภาคที่ 3  ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถและพระพี่นางพระสุพรรณกัลยา  ณ พุทธสถานพระพุทธบาทสี่รอยห้วยลูด อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  วันที่ 19 มี.ค.58
อ่านต่อ..
IMG_5500 ฝึกเดินทางไกลและชุมชนสัมพันธ์
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลฝึกเดินทางไกลและออกชุมชนสัมพันธ์ ในชุมชนวัดนาปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์เทิดทูนสถาบัน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่  วันที่ 13 มี.ค. 58
อ่านต่อ..
 IMG_520916th  HA National Forum 
     พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ HA Re-accreditation ครั้งที่ 1 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)     และยังได้ร่วมนำเสนอผลงานของโรงพยาบาล ในงานประชุมวิชาการประจำปี  HA Nation Forum  ครั้งที่ 16  ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี วันที่ 10-13 มี.ค.58
อ่านต่อ..
 6พัฒนาจิตเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งใจและกาย           
    งานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม    "พัฒนาจิต เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งใจ และกาย "  ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมรับฟังธรรมะ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมฝึกวิปัสสนา พร้อมรับการอบรมเรื่องระเบียบวินัยและอุดมการณ์ทางทหาร ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  11 มี.ค.58
อ่านต่อ..
IMG_4641 นวัตกรรมพาเรียนรู้ นำไปสู่คุณภาพการบริการ
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพ  "นวัตกรรมพาเรียนรู้ นำไปสู่คุณภาพการบริการ" โดยประชาสัมพันธ์ให้ทีมพัฒนาคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเพื่อตัดสินผลงาน ในวันที่ 2 มี.ค.58   ณ ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..
IMG_4617 ต้อนรับรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย
    ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์  รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้บริการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกสายใจไทยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ข้าราชการและสมาชิกสายใจไทยในพื้นที่จังหวัดลำปางร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 27 ก.พ.58
อ่านต่อ..
IMG_3935 บรรยายวิชาการ "ESBL"   
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดบรรยายวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  ในหัวข้อ ESBL (Extended Spectrum β-Lactamases) โดยมีพันเอก นายแพทย์ฐิติวัฒน์  ช่างประดับ  อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ห้องประชุม 2  วันที่ 19 ก.พ. 58
อ่านต่อ..
IMG_3842 มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล
    พันเอกหญิงฉิมพลีย์  อินทรไข่ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล ประจำปี  ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 18 ก.พ.58
อ่านต่อ..
b12 วันนักประดิษฐ์ประจำปี Thailand Inventor's Day 2015 
    พันตรีนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 (Thailand Inventor's Day 2015)  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค อาคาร 9 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ห้วงวันที่ 2-5 ก.พ.58
อ่านต่อ..
IMG_0631 ความสุขของคนทำงาน สู่บริการที่ประทับใจ 2
    พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลของโรงพยาบาลทำกิจกรรม OD โครงการ 2 ในหัวข้อ "ความสุขของคนทำงาน สู่บริการที่ประทับใจ" เน้นความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร  เพื่อพัฒนาคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ  ณ ศิลามณี รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย วันที่ 24-25 ม.ค.58
อ่านต่อ..
10403136_798614473543207_7581944976398824825_n รางวัลชนะเลิศโครงการแพทย์ศาสตร์ศึกษาไทย บนเส้นทางสู่มาตรฐานสากล   
    พันตรีนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ โครงการบริการวิชาการคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558  ประเภท Poster Presentation เรื่องอุปกรณ์ช่วยล้างตา (Lerprat Eye Irrigation) จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ..

 surasak

ข่าวรับสมัครงาน
  ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์  จำนวน 1 ตำแหน่ง ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 เม.ย.58 เวลา 08.00 น.   ได้ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 6210 *อ่านประกาศ*

  ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น 4  จำนวน 1 ตำแหน่ง ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 เม.ย.58 เวลา 08.00 น.   ได้ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 6210 *อ่านประกาศ*

1.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครเภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี) สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 1161-2 ในวันเวลาราชการ 

logo11

pr1

dm

อ่านต่อ..

clinic3

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1