opd
24
p11
checkup
อ่านต่อ..
35489403_237768183479658_756459236791156736_o โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน สนับสนุนโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำในจังหวัดลำปาง โดยความร่วมมือของส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายมวลชน และ จิตอาสา จำนวน 1,000 คน ร่วมใจปลูกป่าจำนวน 5,000 ต้น  เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำของลุ่มแม่น้ำวัง ณ บริเวณดอยผาพ้อ บ้านห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 15 มิถุนายน 2561
อ่านต่อ..
 IMG_2508เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2561 ในเรื่องกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ โดยการบูรณาการ การทำงานร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง   โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานในพิธี  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทีมแพทย์เผชิญเหตุ  (MERT) สาธิตการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 362 คน ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ จำนวน 49 คัน ณ สนามพิทธยุทธยรรยง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จังหวัดลำปาง    วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
อ่านต่อ..
 32463100_224998064756670_2442932953643220992_nพิธีเปิดการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก
    พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก (12 นาย) ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 (ห้วงระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561)  โดยมี  พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ,พันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เข้าร่วมพิธีและให้การสนับสนุนชุดแพทย์สนามตลอดห้วงการแข่งขัน  ณ สนามหน้ากองบัญชาการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
อ่านต่อ..
 IMG_8562พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล 
    พลตรีสุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561  โดยมีพันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธี ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32  วันที่  2 เม.ย.61


อ่านต่อ..
 timeline_20180307_174120เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง
    พลตรีสุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานตรวจความพร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ประจำปี 2561 โดยการบูรณาการ การทำงานร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดลำปาง   ภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในจังหวัด พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทีมแพทย์เผชิญเหตุ  (MERT) สาธิตการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ สนามพิทธยุทธยรรยง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  มณฑลทหารบกที่ 32   วันที่ 7 มี.ค.61
อ่านต่อ..
 230563โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ  
    พลตรีสุรคล  ท้วมเสม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เสนาสนเทศกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี "โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ " เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลปลูกผักอินทรีย์บริโภค ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อลดความสูญเปล่าและยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ห้องประชุม 1   วันที่  5  ก.พ.61  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
0039 มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ฝ่ายการพยาบาล
    พันเอกหญิงฉัตรสุดา  จิตสมจินต์  หัวหน้ากองการพยาบาลพร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นทางการพยาบาล ประจำปี 2561  ให้กับบุคลากรฝ่ายการพยาบาลที่ประกอบคุณความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ณ ห้องประชุม 1   วันที่  2  ก.พ.61  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 timeline_20180123_150026ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน สนับสนุน กองบังคับการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน  โดยให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาโรคด้วยการฝังเข็มแบบจีน  ให้กับประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตบ้านแม่ป้อกใน  หมู่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีผู้มารับบริการจำนวน 40 ราย  วันที่  23  ม.ค.61   ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 20076อบรมเชิงปฏิบัติการ  "Customer centricity"   
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    หัวข้อ  "Customer centricity"   โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก   ดำรงกิจชัยพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย    ณ ห้องประชุม 1 วันที่  16 ม.ค.61  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 IMG_2727รับมอบต้นกล้าพันธุ์ผักพระราชทาน
    พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานพิธีรับมอบต้นกล้าพันธุ์ผักพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับหน่วยทหาร เพื่อนำไปเพาะปลูก ขยายพันธุ์ และส่งเสริมให้กำลังพลปลูกผักอินทรีย์บริโภค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย  ณ ห้องประชุม 1  วันที่  9 พ.ย.60 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 2780เตรียมความพร้อม Medical Emergency Response Team : MERT  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ จัดซ้อมแผนการการเผชิญเหตุอุบัติภัยทางน้ำ และการส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) รองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตติยภูมิ ในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ณ อ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..
IMG_6536 

โครงการดนตรีในสวน จิตอาสา    
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธานเปิดโครงการดนตรีในสวน จิตอาสา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ร่วมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล ได้ผ่อนคลายจากความเครียดและวิตกกังวล  ร่วมสร้างสุขภาพใจด้วยเสียงเพลง "เพื่อใจเป็นสุข กายเป็นสุข"  ทุกวันราชการ เวลา 0900 - 1200 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

อ่านต่อ..
pr1

 surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. งานแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนจีน   จำนวน 1 อัตรา ติดต่อ โทร 054-839305 ต่อ 6210 ในวันเวลาราชการ อ่านประกาศ 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
    จำนวน 1 อัตรา ติดต่อ โทร 054-839305 ต่อ 6210 ในวันเวลาราชการ

pr2

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 10. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 11. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 12. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 13. งาน EYE
 5. งาน MW  

 

     gpf1