budda

1.กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวนหลายอัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่กองการพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 6600-1 ในวันเวลาราชการ 

 IMG_8689พิธีเปิดจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2557
    พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี มีพันเอกจีรธาดา จรรยาสุนทร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธี โดยให้บริการจุดพักรถและให้คำแนะนำเส้นทางนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ห้วงวันที่  11 เม.ย.57 - 17 เม.ย.57 
อ่านต่อ..
_MG_0197 ซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยกลุ่มชน
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยกลุ่มชน ประจำปี 2557 โดยจำลองสถานการณ์สมมุติเกิดเหตุบนถนนสายลำปาง - เชียงราย บริเวณหน้าเทศบาลตำบลพิชัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรภายในของโรงพยาบาล อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมและเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนได้อย่างทันท่วงที  วันที่ 8 เม.ย.57
อ่านต่อ..
 IMG_7629บรรยายวิชาการ Clinical Tracer Highlight
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดบรรยายวิชาการในหัวข้อ "Clinical Tracer Highlight และระบบงานคุณภาพ" โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชเนนทร์  วนาภิรักษ์  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ห้องประชุม 2  วันที่ 28 มี.ค. 57
อ่านต่อ..
 10001305_10203572274376568_465257096_nกองทัพบกเพื่อประชาชน 
   มณฑลทหารบกที่ 32 โดยพลตรีชีวัน  โหละบุตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ออกชุมชนสัมพันธ์ ในชุมชนบ้านสาแพะ   อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  สนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่  วันที่ 28 มี.ค. 57
อ่านต่อ..
_MG_9285 พิธีปิดการฝึกปฏิบัติงานนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์        
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร พร้อมด้วยทีมวิชาการ  กองการพยาบาล   ทำพิธีปิดการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย  ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ รุ่นที่ 17/56 จำนวน 10 นาย  ห้วงเวลาฝึกปฏิบัติงาน 28 ก.พ. 57 - 27 มี.ค.57    ห้องประชุม 2  วันที่  26 มี.ค.57
อ่านต่อ..
IMG_7609 ต้อนรับชุดตรวจสอบการฝึกหน่วยสายแพทย์
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ พันเอกฐิติศักดิ์ นิรัติศัย และชุดตรวจสอบการฝึกหน่วยสายแพทย์ ในโอกาสรับตรวจการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่เหล่าแพทย์ รุ่นผลัดที่ 2 ปี 2556 กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 25 มี.ค.57
อ่านต่อ..
_MG_8885 พิธีมอบความช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ 
    พันเอกจีรธาดา จรรยาสุนทร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมีคุณวชิราภรณ์ โหละบุตร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายลุรศักดิ์มนตรี เป็นประธาน ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 21 มี.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_8634อบรมเรื่องระเบียบวินัย        
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดกิจกรรม    "พัฒนาจิต เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งใจ และกาย "  ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมรับฟังธรรมะ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมฝึกวิปัสสนา พร้อมรับการอบรมเรื่องระเบียบวินัยและอุดมการณ์ทางทหาร ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 12 มี.ค.57
อ่านต่อ..
 _MG_7889ทีม RM นำเสนองาน
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดเวทีให้ทีม RM ของหน่วยงานภายใน นำเสนอกระบวนการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานของตนเอง เพื่อสามารถกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น วิเคราะห์ส่วนขาดในหน่วยงาน และยังได้ทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับโรงพยาบาล ห้องประชุม 1 ห้วงวันที่  6 -11 มี.ค.57
อ่านต่อ..
surasakh1 ครบรอบ 11 ปี อาคารอุบัติเหตุและ 85 ปี โรงพยาบาล
    พันเอกวุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดงานทำบุญใหญ่และฉลองครบรอบ 11 ปี อาคารอุบัติเหตุและ 85 ปี โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยเชิญแขกผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ข้าราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อ่านต่อ..
pr1

clinic3

     2550
 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)

อ่านต่อ..

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1. สอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ห้องผ่าตัด 03/02/14  1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2. สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
 1/56 บัญชีรายละเอียด งานจัดซื้อจัดจ้าง

2

อ่านต่อ..
     gpf1