ler

pr

 Fort Surasakmontri Hospital Model

opd_eye
IMG_8611 รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิฐ์ทางทหารของกองทัพบกดีเด่น
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหลักการ สิ่งประดิฐ์ดีเด่นของกองทัพบก ในงาน "วันภูมิปัญญานักรบไทย"  ผลงาน LERPRAT TECHNIQUE เรื่องการผ่าตัดต้อกระจกสุก โดย พันตรีเลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ณ สโมสรกองทัพบก  วันที่ 11 ก.ย. 57
อ่านต่อ..
 P1010415

ควบคุมโรคไข้เลือกออกจากยุงลาย
    งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการพ่นหมอกควันในพื้นที่เขตสุขาภิบาล หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน 2  ,หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 32  ,เขตสุขาภิบาลบ้านพักเขต 1 และเขตสุขาภิบาลบ้านพักเขต 2  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติการณ์ของโรคที่แพร่ระบาดจากแมลงมีปีกและยุงลาย ในห้วงฤดูฝน

อ่านต่อ..
 IMG_8158อบรมและซ้อมแผนการพจญเพลิง
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดอบรมและซ้อมแผนการพจญเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย  ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  โดยได้รับความร่วมมือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง  ให้เกียรติเป็นวิทยากร ช่วยควบคุมการฝึกซ้อมและประเมินสรุปผลการซ้อมแผนอัคคีภัย  วันที่ 2 ก.ย.57
อ่านต่อ..
 IMG_3152ข้าวแลงกิ๋นลำ สะโตกคำฮ่วมใจ๋  
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมงาน "ข้าวแลงกิ๋นลำ สะโตกคำฮ่วมใจ๋ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี บูรณะบ้านป่องนัก ธำรงค์รักษ์จักรีวงศ์"   โดยรายได้เพื่อบูรณะบ้านป่องนัก ในค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่มีอายุมากว่า ๑๐๐ ปี อำนวยการจัดงานโดย พลตรีอุกฤษณ์ อากาศวิภาต โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 วันที่ 28 ส.ค. 57
อ่านต่อ..
 IMG_3125ปฐมนิเทศบุคลากร   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงาน นโยบายที่สำคัญ และข้อมูลเบื้องต้นขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง และระบบงาน เพื่อจะนำพาและพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ห้องประชุม 2 วันที่ 28 ส.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_3011เพิ่มพูนความรู้วิชาการ
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดบรรยายวิชาการให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ในหัวข้อ "Hypertension: Update Management from the Recent Guidelines"   โดยอาจารย์ นายแพทย์ขจรศักดิ์ นพคุณ  อาจารย์ประจำหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ห้องประชุม 2  วันที่ 25 ส.ค. 57
อ่านต่อ..
 IMG_2863ร้อง เล่น เต้นเพื่อสุขภาพ 
    งานส่งเสริมสุขภาพและงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกหญิงอุษา แสงทอง จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนพี่น้อง ชาวโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมส่งทีมเข้าประกวด  Singing & Dancing Contest (Fat Off)  ทีมละ 10 คน โดยมีข้อจำกัดว่าสมาชิกอย่างน้อย 5 คน ต้องมีค่า BMI มากกว่า 23 โดยจัดกิจกรรมการแข่งขัน ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 57 เป็นต้นไป
อ่านต่อ..
 _MG_2504Controlling ICU Acquired Infection
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดบรรยายวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  ในหัวข้อ "Controlling ICU Acquired Infection" โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ห้องประชุม 2  วันที่ 20 ส.ค. 57
อ่านต่อ..
IMG_2592 Big Cleaning Day    
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม "Big Cleaning Day 57" โดยรอบพื้นที่บ่อพักและบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล  เพื่อความสะอาด สวยงาม เน้นความปลอดภัยในการทำงาน  และพร้อมให้บริการ   วันที่  20 ส.ค. 57
อ่านต่อ..
 _MG_2207อบรมวิชาการ
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ "ภาวะการตกเลือดหลังคลอด PPH"  โดยมีร้อยเอกขชล  รวมทรัพย์  สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม  ห้องประชุม 2  วันที่ 19 ส.ค. 57
อ่านต่อ..
 IMG_2076โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี   ออกให้การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยให้การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง ,ตรวจเอกซเรย์การทำงานของปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ,การคัดกรองรวมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ   วันที่  14 ส.ค.57
อ่านต่อ..
surasakh1 ครบรอบ 11 ปี อาคารอุบัติเหตุและ 85 ปี โรงพยาบาล
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดงานทำบุญใหญ่และฉลองครบรอบ 11 ปี อาคารอุบัติเหตุและ 85 ปี โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยเชิญแขกผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ข้าราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน
1.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครแพทย์แผนจีน หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (5 ปี) จำนวน 1 อัตรา  สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 8004 ในวันเวลาราชการ 
2.กลุ่มงานแพทย์แผนไทย ต้องการรับสมัครผู้ข่วยแพทย์แผนไทยหลักสูตร  330 ชั่วโมง หรือ 372 ชั่วโมง คุณสมบัติจบจากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง จำนวน 3 อัตรา สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 8005 ในวันเวลาราชการ 
3.
ต้องการรับสมัครเภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี) สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 1161-2 ในวันเวลาราชการ 
4.
กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวนหลายอัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่กองการพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 6600-1 ในวันเวลาราชการ 

pr1

clinic3

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

dm

อ่านต่อ..
     gpf1