ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมเตียง พลาธิการ
2 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
3 30 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
4 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหลอดรังสียูวี พลาธิการ
5 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
6 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
7 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
8 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถส่งน้ำ พลาธิการ
9 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
10 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโด สมาร์ท พลาธิการ
11 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
12 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
13 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
14 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
15 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
16 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
17 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
18 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
19 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลม พลาธิการ
20 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางทวารหนัก 3 เครื่อง พลาธิการ
21 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
22 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
23 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
24 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ พลาธิการ
25 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการตรวจคลื่นหัวใจ พลาธิการ
26 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
27 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
28 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
29 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแผ่นกรองพัดลม พลาธิการ
30 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
31 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
32 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
33 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
34 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
35 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
36 16 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
37 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดหมอนล็อคศีรษะสำหรับบอร์ด พลาธิการ
38 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
39 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
40 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดล็อคศรีษะแบบปรับขนาดได้ พลาธิการ
41 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
42 12 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
43 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อทรายหยาบ พลาธิการ
44 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
45 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
46 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดลำโพงเคลื่อนที่ พลาธิการ
47 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
48 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
49 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
50 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกล่องใส่ของ พลาธิการ
51 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
52 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ทดแทน พลาธิการ
53 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
54 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
55 5 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 1/4 พลาธิการ
56 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
57 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
58 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
59 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
60 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำดื่ม พลาธิการ
61 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
62 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
63 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
64 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
65 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
66 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
67 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบตู้ชีวนิรภัย พลาธิการ
68 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
69 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
70 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นยางกระตุ้นกระแสไฟฟ้า พลาธิการ
71 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทรงสูง พลาธิการ
72 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
73 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
74 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
75 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน พลาธิการ
76 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สายทดแทน พลาธิการ
77 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
78 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
79 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
80 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ พลาธิการ
81 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
82 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
83 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
84 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
85 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
86 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
87 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
88 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดผ้าคลุมช่องปาก พลาธิการ
89 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
90 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
91 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
92 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
93 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
94 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางระบายน้ำ พลาธิการ
95 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
96 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 2 รายการ พลาธิการ
97 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
98 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
99 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
100 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
101 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
102 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง พลาธิการ
103 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้เย็น พลาธิการ
104 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ทางทันตกรรม พลาธิการ
105 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
106 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บเต็นท์ผ้าใบ พลาธิการ
107 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางน้ำฝน พลาธิการ
108 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วบ้วนปากคนไข้ พลาธิการ
109 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลนอนผู้ป่วย พลาธิการ
110 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
111 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
112 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
113 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
114 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเตาประกอบอาหารและรางระบายน้ำ พลาธิการ
115 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
116 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
117 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
118 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
119 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
120 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดประกาศเสียงทดแทน พลาธิการ
121 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
122 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 3/3 พลาธิการ
123 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กรองอากาศ พลาธิการ
124 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อปากคีบสำหรับจับแต่งเนื้อเยื่อปลายแหลม พลาธิการ
125 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
126 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรอกระดูกความถี่สูง พลาธิการ
127 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แบบ 3 ไกร พลาธิการ
128 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้แช่เลือด พลาธิการ
129 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
130 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
131 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
132 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันฝุ่นละออง พลาธิการ
133 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
134 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
135 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
136 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน 3 เครื่อง พลาธิการ
137 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นทดแทน พลาธิการ
138 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
139 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ใช้ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
140 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
141 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บเครื่องครัว พลาธิการ
142 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
143 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
144 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเลื่อยยนต์ พลาธิการ
145 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
146 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
147 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก พลาธิการ
148 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
149 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
150 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
151 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการเรียนพลเสนารักษ์ พลาธิการ
152 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ 1/3 พลาธิการ
153 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
154 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
155 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิตซ์เรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
156 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
157 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายไมโครโฟน พลาธิการ
158 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
159 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
160 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
161 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศทดแทน พลาธิการ
162 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระติกน้ำร้อนทดแทน พลาธิการ
163 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัย พลาธิการ
164 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
165 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
166 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
167 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูบ้านพัก พลาธิการ
168 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
169 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
170 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
171 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
172 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
173 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
174 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย พลาธิการ
175 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
176 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
177 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
178 21 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมผงทารก พลาธิการ
179 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
180 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ประกอบหูฟัง พลาธิการ
181 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไขพาราฟิน พลาธิการ
182 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
183 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย 2 เครื่อง พลาธิการ
184 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนในน้ำ พลาธิการ
185 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
186 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
187 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
188 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย พลาธิการ
189 16 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ พลาธิการ
190 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2/3 พลาธิการ
191 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
192 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
193 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
194 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
195 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมห้องอาบน้ำ พลาธิการ
196 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
197 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้นหินขัด พลาธิการ
198 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ พลาธิการ
199 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบ พลาธิการ
200 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
201 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
202 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
203 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
204 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
205 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
206 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ พลาธิการ
207 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
208 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
209 8 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
210 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก พลาธิการ
211 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3 เครื่อง พลาธิการ
212 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พลาธิการ
213 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
214 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
215 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
216 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฉากกั้นห้อง พลาธิการ
217 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
218 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
219 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
220 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
221 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
222 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานออกกำลังกาย พลาธิการ
223 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถยนต์ พลาธิการ
224 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
225 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
226 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
227 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
228 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะเสนอราคาซจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
229 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ พลาธิการ
230 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นทดแทน พลาธิการ
231 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
232 26 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
233 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โอพีดีการ์ด พลาธิการ
234 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอ่างล้างจาน พลาธิการ
235 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถเข็น พลาธิการ
236 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
237 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบ้านพัก พลาธิการ
238 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องอาบน้ำผู้ป่วย พลาธิการ
239 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
240 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการยาเสพติด พลาธิการ
241 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
242 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
243 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะ 2 ชุด พลาธิการ
244 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
245 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
246 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
247 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
248 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น พลาธิการ
249 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
250 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
251 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ พลาธิการ
252 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
253 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
254 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
255 18 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม พลาธิการ
256 17 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
257 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ครอบหูเสียงแบบคาดศรีษะ พลาธิการ
258 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
259 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
260 13 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ พลาธิการ
261 12 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
262 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
263 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
264 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
265 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
266 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน พลาธิการ
267 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
268 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
269 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
270 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
271 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
272 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
273 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
274 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
275 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
276 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลแก๊ส3ชุด พลาธิการ
277 6 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
278 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
279 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าใช้สำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
280 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
281 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
282 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 3 พลาธิการ
283 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มลม พลาธิการ
284 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
285 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
286 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
287 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
288 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพันแขน พลาธิการ
289 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พลาธิการ
290 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
291 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
292 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
293 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
294 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
295 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
296 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
297 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ พลาธิการ
298 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
299 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
300 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
301 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ 3 ตัว พลาธิการ
302 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด พลาธิการ
303 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
304 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
305 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
306 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
307 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
308 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 2 เครื่อง พลาธิการ
309 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พลาธิการ
310 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
311 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงอก พลาธิการ
312 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
313 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล พลาธิการ
314 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ พลาธิการ
315 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
316 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
317 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
318 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝาครอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พลาธิการ
319 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
320 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
321 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอกและความชื้นในห้อง พลาธิการ
322 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
323 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์นำสาร พลาธิการ
324 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
325 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
326 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานโรงพักขยะ พลาธิการ
327 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ2ชุด พลาธิการ
328 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
329 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
330 17 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
331 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
332 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์2รายการ พลาธิการ
333 11 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานห้องตรวจโรค พลาธิการ
334 10 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
335 4 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
336 2 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
337 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานคลังเก็บน้ำเก็บ พลาธิการ
338 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
339 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
340 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 30 มีนาคม 2563 00700/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
2 24 มีนาคม 2563 00790/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dulaglutide ๑.๕ mg/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
3 24 มีนาคม 2563 00784/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ teriparatide ๖๐๐ mcg/๒.๔ mL solution for injection, ๒.๔ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
4 24 มีนาคม 2563 00785/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ estriol ๓๐ mcg + lactobacillus acidophilus agent ๐.๑ billion organisms vaginal tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
5 24 มีนาคม 2563 00786/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paracetamol ๓๒๕ mg + tramadol hydrochloride ๓๗.๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
6 24 มีนาคม 2563 00787/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
7 24 มีนาคม 2563 00788/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ loxoprofen ๖๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
8 24 มีนาคม 2563 00789/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
9 24 มีนาคม 2563 00729/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
10 24 มีนาคม 2563 00793/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
11 24 มีนาคม 2563 00797/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diltiazem hydrochloride ๙๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
12 24 มีนาคม 2563 00798/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
13 24 มีนาคม 2563 00800/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
14 24 มีนาคม 2563 00801/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
15 24 มีนาคม 2563 00801/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
16 24 มีนาคม 2563 00803/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens ๑๖๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
17 24 มีนาคม 2563 00804/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
18 24 มีนาคม 2563 00806/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
19 24 มีนาคม 2563 00807/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
20 24 มีนาคม 2563 00810/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ liraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
21 23 มีนาคม 2563 00778/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
22 23 มีนาคม 2563 00780/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
23 23 มีนาคม 2563 00782/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
24 23 มีนาคม 2563 00783/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ botulinum toxin type A ๑๐๐ iu powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
25 20 มีนาคม 2563 00777/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ peginterferon alfa-๒a ๑๘๐ mcg/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
26 19 มีนาคม 2563 00755/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
27 19 มีนาคม 2563 00772/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
28 19 มีนาคม 2563 00774/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
29 19 มีนาคม 2563 00776/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefazolin ๑ g powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
30 19 มีนาคม 2563 00773/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
31 18 มีนาคม 2563 00758/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ theophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
32 18 มีนาคม 2563 00759/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ essential phospholipids ๓๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
33 18 มีนาคม 2563 00765/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๕๐ mcg/๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
34 18 มีนาคม 2563 00769/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g + vildagliptin ๕๐ mg filmcoated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
35 18 มีนาคม 2563 00771/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefuroxime ๕๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
36 18 มีนาคม 2563 00757/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
37 18 มีนาคม 2563 00762/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
38 18 มีนาคม 2563 00764/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfacalcidol ๐.๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
39 18 มีนาคม 2563 00766/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ampicillin ๑ g powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
40 18 มีนาคม 2563 00767/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rupatadine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
41 18 มีนาคม 2563 00760/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ erythromycin ๑๒๕ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๖๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
42 18 มีนาคม 2563 00763/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ montelukast ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
43 17 มีนาคม 2563 00756/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection, vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
44 16 มีนาคม 2563 00750/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
45 16 มีนาคม 2563 00752/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ furosemide ๒๕๐ mg/๒๕ mL solution for injection, ๒๕ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
46 16 มีนาคม 2563 00753/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dexamethasone ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + neomycin sulfate ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL ear/eye drops, solution, ๔ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
47 16 มีนาคม 2563 00754/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alendronic acid ๗๐ mg + colecalciferol ๕๖๐๐ iu tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
48 16 มีนาคม 2563 00751/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ofloxacin ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL ear drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
49 16 มีนาคม 2563 00755/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ferrous fumarate ๒๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
50 12 มีนาคม 2563 00745/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
51 12 มีนาคม 2563 00748/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ glyceryl trinitrate ๕๐ mg/๑๐ mL solution for infusion, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
52 12 มีนาคม 2563 00749/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
53 12 มีนาคม 2563 00746/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dexamethasone ๔ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
54 12 มีนาคม 2563 00747/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
55 11 มีนาคม 2563 00740/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ codeine phosphate ๑๐ mg + guaifenesin ๑๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
56 11 มีนาคม 2563 00741/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
57 11 มีนาคม 2563 00742/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
58 11 มีนาคม 2563 00737/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
59 11 มีนาคม 2563 00738/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
60 11 มีนาคม 2563 00744/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcitonin ๒๐๐ iu/๑ dose nasal spray, solution, ๒๘ dose bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
61 11 มีนาคม 2563 00736/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๘๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
62 11 มีนาคม 2563 00743/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ brimonidine tartrate ๑๕๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
63 11 มีนาคม 2563 00739/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ procaterol ๒๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
64 9 มีนาคม 2563 00727/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
65 9 มีนาคม 2563 00730/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ manidipine hydrochloride ๒๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
66 9 มีนาคม 2563 00735/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diacerein ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
67 9 มีนาคม 2563 00729/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lamivudine ๑๕๐ mg + nevirapine ๒๐๐ mg + zidovudine ๒๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
68 9 มีนาคม 2563 00732/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
69 9 มีนาคม 2563 00733/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อrisedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
70 9 มีนาคม 2563 DS111/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
71 9 มีนาคม 2563 00728/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ empagliflozin ๑๐ mg + linagliptin ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
72 9 มีนาคม 2563 00731/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ digoxin ๕๐๐ mcg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
73 9 มีนาคม 2563 00734/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ efavirenz ๖๐๐ mg + emtricitabine ๒๐๐ mg + tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
74 6 มีนาคม 2563 00722/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ tiotropium ๑๘ mcg inhalation powder, hard capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
75 6 มีนาคม 2563 00726/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๒๗๘ mcL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
76 6 มีนาคม 2563 00725/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
77 6 มีนาคม 2563 00724/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
78 4 มีนาคม 2563 00712/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pramipexole dihydrochloride monohydrate ๐.๒๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
79 4 มีนาคม 2563 00713/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อestradiol valerate ๑ mg coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
80 4 มีนาคม 2563 00716/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
81 4 มีนาคม 2563 00717/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
82 4 มีนาคม 2563 00718/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
83 4 มีนาคม 2563 00719/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
84 4 มีนาคม 2563 00720/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ propofol ๒๐๐ mg/๒๐ mL emulsion for injection/infusion, ๒๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
85 4 มีนาคม 2563 00720/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ propofol 200 mg/20 mL emulsion for injection/infusion, 20 mL ampoule จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
86 4 มีนาคม 2563 00714/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
87 4 มีนาคม 2563 00721/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ triamcinolone acetonide ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL cutaneous emulsion, ๓๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
88 4 มีนาคม 2563 00715/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
89 3 มีนาคม 2563 00694/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
90 3 มีนาคม 2563 00695/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ teriparatide ๖๐๐ mcg/๒.๔ mL solution for injection, ๒.๔ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
91 3 มีนาคม 2563 00705/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
92 3 มีนาคม 2563 00706/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
93 3 มีนาคม 2563 00710/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
94 3 มีนาคม 2563 00696/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
95 3 มีนาคม 2563 00698/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fenofibrate ๑๔๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
96 3 มีนาคม 2563 00701/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
97 3 มีนาคม 2563 00702/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ triamcinolone acetonide ๕๕ mcg/๑ dose nasal spray, solution, ๑๒๐ dose bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
98 3 มีนาคม 2563 00707/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ desloratadine ๕๐๐ mcg/๑ mL syrup, ๖๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
99 3 มีนาคม 2563 00708/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ simvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
100 3 มีนาคม 2563 00709/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nebivolol ๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
101 3 มีนาคม 2563 00711/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
102 3 มีนาคม 2563 00697/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clonazepam ๕๐๐ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
103 3 มีนาคม 2563 00703/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metoprolol ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
104 3 มีนาคม 2563 00704/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pregabalin ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
105 2 มีนาคม 2563 00692/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rifampicin ๓๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
106 2 มีนาคม 2563 00691/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
107 2 มีนาคม 2563 00693/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rebamipide ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
108 28 กุมภาพันธ์ 2563 00685/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
109 28 กุมภาพันธ์ 2563 00686/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
110 28 กุมภาพันธ์ 2563 00687/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
111 28 กุมภาพันธ์ 2563 00688/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
112 28 กุมภาพันธ์ 2563 00689/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
113 28 กุมภาพันธ์ 2563 00690/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
114 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS105/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กองเภสัชกรรม
115 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS106/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
116 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS109/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
117 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS104/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ใบมีดและหัวกรอสำหรับตัดแต่งเนื้อเยื่อและกรอกระดูกจำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
118 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS101/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ กองเภสัชกรรม
119 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS100/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
120 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS110/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกาวตรวจสอบทางเคมีแบบภายนอกสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
121 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS107/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ กองเภสัชกรรม
122 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS099/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
123 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS098/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
124 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS103/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
125 27 กุมภาพันธ์ 2563 00680/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
126 27 กุมภาพันธ์ 2563 00681/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
127 27 กุมภาพันธ์ 2563 00682/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
128 27 กุมภาพันธ์ 2563 00684/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
129 27 กุมภาพันธ์ 2563 00683/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ trihexyphenidyl hydrochloride ๒ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
130 26 กุมภาพันธ์ 2563 00678/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ mosapride ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
131 25 กุมภาพันธ์ 2563 00676/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vinpocetine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
132 25 กุมภาพันธ์ 2563 00677/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
133 24 กุมภาพันธ์ 2563 00675/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ esomeprazole ๔๐ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
134 21 กุมภาพันธ์ 2563 00664/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
135 21 กุมภาพันธ์ 2563 00665/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
136 21 กุมภาพันธ์ 2563 00668/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
137 21 กุมภาพันธ์ 2563 00669/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
138 21 กุมภาพันธ์ 2563 00670/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
139 21 กุมภาพันธ์ 2563 00671/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
140 21 กุมภาพันธ์ 2563 00674/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
141 21 กุมภาพันธ์ 2563 00666/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
142 21 กุมภาพันธ์ 2563 00673/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ magnesium sulfate ๑ g/๒ mL solution for injection/infusion, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
143 21 กุมภาพันธ์ 2563 00672/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
144 21 กุมภาพันธ์ 2563 00667/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ledipasvir ๙๐ mg + sofosbuvir ๔๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
145 20 กุมภาพันธ์ 2563 DS096/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
146 18 กุมภาพันธ์ 2563 00648/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sulfinpyrazone ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
147 18 กุมภาพันธ์ 2563 00650/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
148 18 กุมภาพันธ์ 2563 00654/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๒๐๐ mg/๓ g granules for oral solution, ๓ g sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
149 18 กุมภาพันธ์ 2563 00643/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
150 18 กุมภาพันธ์ 2563 00644/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens ๑๖๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
151 18 กุมภาพันธ์ 2563 00645/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
152 18 กุมภาพันธ์ 2563 00649/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diltiazem hydrochloride ๙๐ mg prolonged-release capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
153 18 กุมภาพันธ์ 2563 00651/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
154 18 กุมภาพันธ์ 2563 00652/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
155 18 กุมภาพันธ์ 2563 00657/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ risedronate sodium ๓๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
156 18 กุมภาพันธ์ 2563 00659/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
157 18 กุมภาพันธ์ 2563 00662/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ibandronic acid ๓ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
158 18 กุมภาพันธ์ 2563 00658/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
159 14 กุมภาพันธ์ 2563 00632/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
160 14 กุมภาพันธ์ 2563 00635/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabeprazole sodium ๒๐ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
161 14 กุมภาพันธ์ 2563 00636/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
162 14 กุมภาพันธ์ 2563 00637/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
163 14 กุมภาพันธ์ 2563 00638/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diphtheria toxoid ๕ Lf/๐.๕ mL + tetanus toxoid ๕ Lf/๐.๕ mL suspension for injection, ๐.๕ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
164 14 กุมภาพันธ์ 2563 00639/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
165 14 กุมภาพันธ์ 2563 00640/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
166 14 กุมภาพันธ์ 2563 00633/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ chondroitin sulfate sodium ๖๐๐ mg + glucosamine sulfate ๗๕๐ mg powder for oral solution จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
167 14 กุมภาพันธ์ 2563 00641/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
168 14 กุมภาพันธ์ 2563 00642/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
169 13 กุมภาพันธ์ 2563 00630/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ naproxen ๒๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
170 13 กุมภาพันธ์ 2563 00631/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fentanyl ๑๐๐ mcg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
171 12 กุมภาพันธ์ 2563 00626/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
172 12 กุมภาพันธ์ 2563 00627/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
173 12 กุมภาพันธ์ 2563 00628/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rupatadine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
174 12 กุมภาพันธ์ 2563 00629/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paracetamol ๓๒๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
175 12 กุมภาพันธ์ 2563 00625/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pregabalin ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
176 12 กุมภาพันธ์ 2563 00624/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ผงใบฟาทะลายโจร ๒๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
177 11 กุมภาพันธ์ 2563 00623/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
178 11 กุมภาพันธ์ 2563 DS093/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
179 11 กุมภาพันธ์ 2563 DS095/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
180 11 กุมภาพันธ์ 2563 00622/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
181 11 กุมภาพันธ์ 2563 DS092/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ กองเภสัชกรรม
182 11 กุมภาพันธ์ 2563 DS094/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อMASK จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
183 7 กุมภาพันธ์ 2563 00619/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ mitomycin ๒ mg powder for solution for injection/infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
184 7 กุมภาพันธ์ 2563 00621/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
185 7 กุมภาพันธ์ 2563 00618/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
186 7 กุมภาพันธ์ 2563 00616/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
187 7 กุมภาพันธ์ 2563 00617/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
188 7 กุมภาพันธ์ 2563 00620/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
189 6 กุมภาพันธ์ 2563 00615/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paracetamol ๓๒๕ mg + tramadol hydrochloride ๓๗.๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
190 6 กุมภาพันธ์ 2563 DS091/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ กองเภสัชกรรม
191 5 กุมภาพันธ์ 2563 00607/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ranolazine ๕๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
192 5 กุมภาพันธ์ 2563 00608/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diacerein ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
193 5 กุมภาพันธ์ 2563 00609/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefixime ๑๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
194 5 กุมภาพันธ์ 2563 00610/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๒๗๘ mcL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
195 5 กุมภาพันธ์ 2563 00612/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ topiramate ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
196 5 กุมภาพันธ์ 2563 00611/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
197 5 กุมภาพันธ์ 2563 00614/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ codeine phosphate ๑๐ mg + guaifenesin ๑๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
198 4 กุมภาพันธ์ 2563 00598/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
199 4 กุมภาพันธ์ 2563 00599/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
200 4 กุมภาพันธ์ 2563 00600/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ celecoxib ๒๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
201 4 กุมภาพันธ์ 2563 00602/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
202 4 กุมภาพันธ์ 2563 00601/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
203 4 กุมภาพันธ์ 2563 00603/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfacalcidol ๐.๒๕ mcg capsule, soft จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
204 4 กุมภาพันธ์ 2563 00604/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
205 4 กุมภาพันธ์ 2563 00605/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
206 3 กุมภาพันธ์ 2563 00586/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL + sodium alginate ๒๕๐ mg/๕ mL + sodium bicarbonate ๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
207 3 กุมภาพันธ์ 2563 00587/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ loxoprofen ๖๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
208 3 กุมภาพันธ์ 2563 00588/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium carbonate ๑.๕ g film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
209 3 กุมภาพันธ์ 2563 00590/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
210 3 กุมภาพันธ์ 2563 00591/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
211 3 กุมภาพันธ์ 2563 00592/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hepatitis B virus vaccine ๒๐ mcg/๑ mL suspension for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
212 3 กุมภาพันธ์ 2563 00597/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ benserazide ๒๕ mg + levodopa ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
213 3 กุมภาพันธ์ 2563 00593/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paracetamol ๒๕๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
214 3 กุมภาพันธ์ 2563 00594/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
215 3 กุมภาพันธ์ 2563 00595/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ zinc sulfate ๒๕ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
216 3 กุมภาพันธ์ 2563 00596/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
217 3 กุมภาพันธ์ 2563 00589/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
218 31 มกราคม 2563 00574/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
219 31 มกราคม 2563 00576/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diltiazem hydrochloride ๙๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
220 31 มกราคม 2563 00580/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๘ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
221 31 มกราคม 2563 00582/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
222 31 มกราคม 2563 DS087/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
223 31 มกราคม 2563 00577/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iodixanol ๖๕๒ mg/๑ mL solution for injection, ๕๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
224 31 มกราคม 2563 00578/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
225 31 มกราคม 2563 00581/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
226 31 มกราคม 2563 00583/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
227 31 มกราคม 2563 00585/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nebivolol ๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
228 31 มกราคม 2563 00579/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
229 31 มกราคม 2563 00584/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ potassium chloride ๕๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
230 31 มกราคม 2563 DS074/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
231 31 มกราคม 2563 DS082/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
232 31 มกราคม 2563 DS081/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
233 31 มกราคม 2563 DS073/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อต่อรูปตัว Y จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
234 31 มกราคม 2563 00575/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
235 31 มกราคม 2563 DS075/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายยางห้ามเลือดในหลอดอาหาร จำนวน 1รายการ กองเภสัชกรรม
236 31 มกราคม 2563 DS080/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
237 31 มกราคม 2563 DS089/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSTERILE GEL จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
238 31 มกราคม 2563 DS086/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ กองเภสัชกรรม
239 31 มกราคม 2563 DS085/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
240 31 มกราคม 2563 DS077/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าก๊อสแบบพับสำเร็จรูป จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
241 31 มกราคม 2563 DS076/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
242 31 มกราคม 2563 DS090/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
243 31 มกราคม 2563 DS078/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ กองเภสัชกรรม
244 31 มกราคม 2563 DS084/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ กองเภสัชกรรม
245 31 มกราคม 2563 DS083/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเทปกาวใช้ยึดติดแผล จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
246 31 มกราคม 2563 DS079/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
247 31 มกราคม 2563 DS088/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
248 30 มกราคม 2563 00562/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ telbivudine ๖๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
249 30 มกราคม 2563 00564/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
250 30 มกราคม 2563 00566/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens ๑๖๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
251 30 มกราคม 2563 00567/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ theophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
252 30 มกราคม 2563 00568/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
253 30 มกราคม 2563 00569/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
254 30 มกราคม 2563 00570/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
255 30 มกราคม 2563 00572/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefuroxime ๕๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
256 30 มกราคม 2563 00559/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
257 30 มกราคม 2563 00560/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
258 30 มกราคม 2563 00561/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
259 30 มกราคม 2563 00563/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
260 30 มกราคม 2563 00565/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
261 30 มกราคม 2563 00573/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ linagliptin ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
262 30 มกราคม 2563 00571/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
263 28 มกราคม 2563 00553/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lidocaine hydrochloride ๒ g/๑๐๐ g gel, ๓๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
264 28 มกราคม 2563 00554/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bilastine ๒๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
265 28 มกราคม 2563 00556/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ etoricoxib ๖๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
266 28 มกราคม 2563 00558/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
267 28 มกราคม 2563 00557/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
268 27 มกราคม 2563 00552/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ กองเภสัชกรรม
269 27 มกราคม 2563 DS071/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
270 24 มกราคม 2563 00541/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
271 24 มกราคม 2563 00543/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจ กองเภสัชกรรม
272 24 มกราคม 2563 00547/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose กองเภสัชกรรม
273 24 มกราคม 2563 00549/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diosmin ๔๕๐ mg + hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย กองเภสัชกรรม
274 24 มกราคม 2563 00540/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ haloperidol ๕ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ ราย กองเภสัชกรรม
275 24 มกราคม 2563 00542/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
276 24 มกราคม 2563 00545/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
277 24 มกราคม 2563 00546/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ prednisolone ๑ g/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายกา กองเภสัชกรรม
278 24 มกราคม 2563 00548/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
279 24 มกราคม 2563 00550/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ibandronic acid ๓ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled syr จํา กองเภสัชกรรม
280 24 มกราคม 2563 00551/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
281 24 มกราคม 2563 00544/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
282 22 มกราคม 2563 00535/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
283 22 มกราคม 2563 00539/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ brimonidine tartrate ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํา กองเภสัชกรรม
284 22 มกราคม 2563 00531/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
285 22 มกราคม 2563 00534/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pregabalin ๗๕ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
286 22 มกราคม 2563 00536/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfacalcidol ๐.๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
287 22 มกราคม 2563 00532/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ allopurinol ๓๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
288 22 มกราคม 2563 00533/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๐.๔ mL solution for injection, ๐.๔ mL prefilled syr กองเภสัชกรรม
289 22 มกราคม 2563 00537/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ brompheniramine maleate ๔ mg + phenylephrine hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
290 22 มกราคม 2563 00538/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
291 21 มกราคม 2563 00521/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
292 21 มกราคม 2563 00523/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diclofenac sodium ๒๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ กองเภสัชกรรม
293 21 มกราคม 2563 00526/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
294 21 มกราคม 2563 00528/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
295 21 มกราคม 2563 00530/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ botulinum toxin type A ๑๐๐ iu powder for solution for injection จํานวน กองเภสัชกรรม
296 21 มกราคม 2563 00522/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
297 21 มกราคม 2563 00524/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
298 21 มกราคม 2563 00527/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
299 21 มกราคม 2563 00529/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ triamcinolone acetonide ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL cutaneous emulsion, ๓๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
300 21 มกราคม 2563 00525/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
301 17 มกราคม 2563 00508/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ losartan potassium ๑๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพา กองเภสัชกรรม
302 17 มกราคม 2563 00511/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
303 17 มกราคม 2563 00513/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ betahistine dihydrochloride ๒๔ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเ กองเภสัชกรรม
304 17 มกราคม 2563 00517/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
305 17 มกราคม 2563 00518/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
306 17 มกราคม 2563 00519/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
307 17 มกราคม 2563 00514/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lupentixol ๕๐๐ mcg + melitracen ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ กองเภสัชกรรม
308 17 มกราคม 2563 00515/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ กองเภสัชกรรม
309 17 มกราคม 2563 00507/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
310 17 มกราคม 2563 00509/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pregabalin ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
311 17 มกราคม 2563 00512/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ guaifenesin ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
312 17 มกราคม 2563 00510/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
313 17 มกราคม 2563 00516/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
314 15 มกราคม 2563 DS070/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อต่อรูปตัว Y จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
315 14 มกราคม 2563 00494/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อepoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr กองเภสัชกรรม
316 14 มกราคม 2563 00495/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อketorolac tromethamine ๓๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จ กองเภสัชกรรม
317 14 มกราคม 2563 00497/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcilostazol ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี กองเภสัชกรรม
318 14 มกราคม 2563 00499/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
319 14 มกราคม 2563 00500/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrisedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ กองเภสัชกรรม
320 14 มกราคม 2563 00501/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
321 14 มกราคม 2563 00502/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ กองเภสัชกรรม
322 14 มกราคม 2563 00503/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
323 14 มกราคม 2563 00504/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for in กองเภสัชกรรม
324 14 มกราคม 2563 00498/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
325 14 มกราคม 2563 00505/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
326 14 มกราคม 2563 00506/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
327 13 มกราคม 2563 00493/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
328 10 มกราคม 2563 00489/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
329 10 มกราคม 2563 00491/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcefoperazone ๑ g + sulbactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection จำ กองเภสัชกรรม
330 10 มกราคม 2563 00492/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ranitidine ๑๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
331 10 มกราคม 2563 DS069/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกฉีดยา กองเภสัชกรรม
332 10 มกราคม 2563 DS067/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ กองเภสัชกรรม
333 10 มกราคม 2563 DS068/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
334 9 มกราคม 2563 00479/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อnaproxen ๒๗๕ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
335 9 มกราคม 2563 00480/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อsodium chloride ๖๐๐ mg tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
336 9 มกราคม 2563 00481/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
337 9 มกราคม 2563 00482/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
338 9 มกราคม 2563 00484/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcanagliflozin ๓๐๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะ กองเภสัชกรรม
339 9 มกราคม 2563 00485/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrabies immunoglobulin (human) ๓๐๐ iu/๒ mL solution for injection, ๒ mL a กองเภสัชกรรม
340 9 มกราคม 2563 00486/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อhyaluronate sodium ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จำนวน กองเภสัชกรรม
341 9 มกราคม 2563 00487/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
342 9 มกราคม 2563 00488/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อacetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา กองเภสัชกรรม
343 9 มกราคม 2563 00483/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ tafluprost ๑.๕ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ กองเภสัชกรรม
344 9 มกราคม 2563 00490/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
345 7 มกราคม 2563 00465/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
346 7 มกราคม 2563 00467/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อurea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๓๐ g tube จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
347 7 มกราคม 2563 00469/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrepaglinide ๑ mg tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
348 7 มกราคม 2563 00474/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อfluconazole ๒๐๐ mg capsule, hard จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
349 7 มกราคม 2563 00475/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อaflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๒๗๘ mcL vial จำนวน ๑ รายก กองเภสัชกรรม
350 7 มกราคม 2563 00476/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อmultivitamins powder and solvent for solution for injection/infusion จำน กองเภสัชกรรม
351 7 มกราคม 2563 00477/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อciprofloxacin ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL จำนวน ๑ รายการ กองเภสัชกรรม
352 7 มกราคม 2563 00478/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcolistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี กองเภสัชกรรม
353 6 มกราคม 2563 00463/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อliraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen จำนวน กองเภสัชกรรม
354 2 มกราคม 2563 DS066/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กองเภสัชกรรม
355 27 ธันวาคม 2562 DS062/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง กองเภสัชกรรม
356 27 ธันวาคม 2562 DS060/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
357 27 ธันวาคม 2562 DS059/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ กองเภสัชกรรม
358 27 ธันวาคม 2562 DS058/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
359 27 ธันวาคม 2562 DS057/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผล กองเภสัชกรรม
360 27 ธันวาคม 2562 DS064/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกาวตรวจสอบทางเคมีแบบภายนอกสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา กองเภสัชกรรม
361 27 ธันวาคม 2562 DS065/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง กองเภสัชกรรม
362 27 ธันวาคม 2562 DS063/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
363 27 ธันวาคม 2562 DS061/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
364 24 ธันวาคม 2562 00459/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
365 20 ธันวาคม 2562 00432/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
366 19 ธันวาคม 2562 00429/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
367 11 ธันวาคม 2562 00388/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อfentanyl ๑๐๐ mcg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จำนวน ๑ รายกา กองเภสัชกรรม
368 11 ธันวาคม 2562 00388.1/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
369 2 ธันวาคม 2562 DS049/63 ซื้อแผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ กองเภสัชกรรม
370 2 ธันวาคม 2562 DS048/63 ซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง กองเภสัชกรรม
371 2 ธันวาคม 2562 DS055/63 ซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง กองเภสัชกรรม
372 2 ธันวาคม 2562 DS054/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ กองเภสัชกรรม
373 2 ธันวาคม 2562 DS050/63 ซื้อถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบปลอดผงแป้ง กองเภสัชกรรม
374 2 ธันวาคม 2562 DS045/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
375 2 ธันวาคม 2562 DS043/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
376 2 ธันวาคม 2562 DS042/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
377 2 ธันวาคม 2562 DS053/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ กองเภสัชกรรม
378 28 พฤศจิกายน 2562 DS041/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
379 25 พฤศจิกายน 2562 00320.1/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ketamine ๕๐๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
380 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00010/63 ซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ กองเภสัชกรรม
381 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00009/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
382 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00008/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 25 มีนาคม 2563 OR0099-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
2 24 มีนาคม 2563 LB0062-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
3 24 มีนาคม 2563 LB0063-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
4 24 มีนาคม 2563 OR0097-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
5 24 มีนาคม 2563 OR0098-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
6 23 มีนาคม 2563 OR0094-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
7 23 มีนาคม 2563 OR0096-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
8 19 มีนาคม 2563 ER0021-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
9 17 มีนาคม 2563 OR0074-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
10 16 มีนาคม 2563 CS0025-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
11 16 มีนาคม 2563 OR0092-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
12 16 มีนาคม 2563 OR0093-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
13 13 มีนาคม 2563 CS0024-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
14 12 มีนาคม 2563 OR0089-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
15 12 มีนาคม 2563 OR0091-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
16 12 มีนาคม 2563 OR0090-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
17 9 มีนาคม 2563 WICU0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
18 6 มีนาคม 2563 OR0088-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
19 6 มีนาคม 2563 WICU0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
20 5 มีนาคม 2563 IC0004-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
21 4 มีนาคม 2563 LB0060-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
22 4 มีนาคม 2563 LB0061-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
23 4 มีนาคม 2563 OR0084-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
24 3 มีนาคม 2563 CS0022-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
25 3 มีนาคม 2563 EYE0023-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
26 3 มีนาคม 2563 EYE0024-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
27 3 มีนาคม 2563 EYE0025-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
28 3 มีนาคม 2563 LB0052-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
29 3 มีนาคม 2563 LB0053-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
30 3 มีนาคม 2563 LB0054-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
31 3 มีนาคม 2563 LB0055-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10 รายการ สป.สายแพทย์
32 3 มีนาคม 2563 LB0056-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
33 3 มีนาคม 2563 LB0057-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
34 3 มีนาคม 2563 LB0058-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
35 3 มีนาคม 2563 LB0059-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ สป.สายแพทย์
36 3 มีนาคม 2563 OR0086-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
37 3 มีนาคม 2563 OR0087-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
38 3 มีนาคม 2563 CS0023-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
39 2 มีนาคม 2563 OR0081-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
40 28 กุมภาพันธ์ 2563 OR0079-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
41 28 กุมภาพันธ์ 2563 OR0080-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
42 28 กุมภาพันธ์ 2563 OR0082-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
43 28 กุมภาพันธ์ 2563 OR0083-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
44 28 กุมภาพันธ์ 2563 OR0085-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
45 25 กุมภาพันธ์ 2563 ER0015-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
46 25 กุมภาพันธ์ 2563 OR0077-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
47 25 กุมภาพันธ์ 2563 OR0078-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
48 24 กุมภาพันธ์ 2563 OR0075-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
49 24 กุมภาพันธ์ 2563 OR0076-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
50 19 กุมภาพันธ์ 2563 OR0072-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
51 19 กุมภาพันธ์ 2563 OR0073-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
52 18 กุมภาพันธ์ 2563 CS0021-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
53 18 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0021-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
54 18 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0022-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
55 18 กุมภาพันธ์ 2563 OR0062-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
56 17 กุมภาพันธ์ 2563 CS0020-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
57 17 กุมภาพันธ์ 2563 WICU0009-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
58 13 กุมภาพันธ์ 2563 OR0071-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
59 13 กุมภาพันธ์ 2563 PT0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
60 11 กุมภาพันธ์ 2563 CS0019-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
61 11 กุมภาพันธ์ 2563 ER0018-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
62 11 กุมภาพันธ์ 2563 LB0051-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
63 11 กุมภาพันธ์ 2563 OR0066-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
64 11 กุมภาพันธ์ 2563 OR0070-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
65 7 กุมภาพันธ์ 2563 DT0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11 รายการ สป.สายแพทย์
66 7 กุมภาพันธ์ 2563 IC0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
67 7 กุมภาพันธ์ 2563 CS0018-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
68 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0043-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
69 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0044-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ สป.สายแพทย์
70 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0045-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
71 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0046-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
72 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0048-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
73 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0049-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10 รายการ สป.สายแพทย์
74 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0050-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
75 6 กุมภาพันธ์ 2563 OR0027-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
76 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0047-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
77 5 กุมภาพันธ์ 2563 DT0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
78 5 กุมภาพันธ์ 2563 ER0016-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
79 5 กุมภาพันธ์ 2563 ER0017-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
80 5 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0018-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
81 5 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0019-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
82 5 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0020-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
83 5 กุมภาพันธ์ 2563 OR0060-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
84 5 กุมภาพันธ์ 2563 OR0061-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
85 5 กุมภาพันธ์ 2563 OR0063-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
86 5 กุมภาพันธ์ 2563 OR0064-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
87 5 กุมภาพันธ์ 2563 OR0065-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
88 3 กุมภาพันธ์ 2563 OR0069-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
89 31 มกราคม 2563 OR0068-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
90 30 มกราคม 2563 OR0067-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
91 22 มกราคม 2563 CS0016-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
92 22 มกราคม 2563 CS0017-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
93 21 มกราคม 2563 OR0058-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
94 21 มกราคม 2563 OR0059-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
95 20 มกราคม 2563 CS0015-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
96 20 มกราคม 2563 ER0014-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
97 16 มกราคม 2563 OR0057-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
98 15 มกราคม 2563 OR0036-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
99 15 มกราคม 2563 OR0056-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
100 14 มกราคม 2563 DT0010-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
101 14 มกราคม 2563 DT0009-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
102 14 มกราคม 2563 LB0035-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
103 14 มกราคม 2563 LB0036-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11 รายการ สป.สายแพทย์
104 14 มกราคม 2563 LB0037-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
105 14 มกราคม 2563 LB0040-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
106 14 มกราคม 2563 LB0041-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
107 14 มกราคม 2563 LB0038-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
108 14 มกราคม 2563 LB0034-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
109 14 มกราคม 2563 LB0039-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
110 14 มกราคม 2563 MW0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
111 13 มกราคม 2563 EYE0016-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
112 13 มกราคม 2563 EYE0017-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
113 13 มกราคม 2563 GY0003-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
114 13 มกราคม 2563 GY0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
115 10 มกราคม 2563 OR0055-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
116 9 มกราคม 2563 ER0013-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
117 9 มกราคม 2563 CS0013-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
118 9 มกราคม 2563 CS0014-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
119 9 มกราคม 2563 EYE0013-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
120 9 มกราคม 2563 EYE0014-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
121 9 มกราคม 2563 EYE0015-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
122 9 มกราคม 2563 LB0032-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
123 9 มกราคม 2563 OR0049-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
124 9 มกราคม 2563 OR0050-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
125 9 มกราคม 2563 OR0051-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
126 9 มกราคม 2563 OR0052-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
127 9 มกราคม 2563 OR0048-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
128 9 มกราคม 2563 EYE0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
129 9 มกราคม 2563 LB0033-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
130 9 มกราคม 2563 WICU0008-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
131 8 มกราคม 2563 OR0053-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
132 8 มกราคม 2563 OR0054-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
133 20 ธันวาคม 2562 DT0006-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
134 20 ธันวาคม 2562 DT0007-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 13 รายการ สป.สายแพทย์
135 20 ธันวาคม 2562 WICU0006-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
136 19 ธันวาคม 2562 OR0047-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
137 18 ธันวาคม 2562 OR0046-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
138 17 ธันวาคม 2562 DT0008-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
139 17 ธันวาคม 2562 LB0031-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
140 16 ธันวาคม 2562 OR0045-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
141 9 ธันวาคม 2562 CS0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
142 9 ธันวาคม 2562 OR0037-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
143 9 ธันวาคม 2562 OR0044-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
144 6 ธันวาคม 2562 OR0042-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
145 4 ธันวาคม 2562 LB0030-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
146 3 ธันวาคม 2562 LB0027-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
147 3 ธันวาคม 2562 LB0028-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ สป.สายแพทย์
148 3 ธันวาคม 2562 LB0029-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
149 3 ธันวาคม 2562 OR0040-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
150 3 ธันวาคม 2562 OR0041-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
151 2 ธันวาคม 2562 EYE0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
152 2 ธันวาคม 2562 ER0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
153 2 ธันวาคม 2562 EYE0009-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
154 2 ธันวาคม 2562 EYE0010-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
155 2 ธันวาคม 2562 OR0034-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
156 2 ธันวาคม 2562 OR0035-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
157 2 ธันวาคม 2562 OR0038-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
158 2 ธันวาคม 2562 OR0039-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
159 29 พฤศจิกายน 2562 CS0005-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
160 29 พฤศจิกายน 2562 LB0025-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
161 29 พฤศจิกายน 2562 LB0022-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
162 29 พฤศจิกายน 2562 LB0023-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ สป.สายแพทย์
163 29 พฤศจิกายน 2562 LB0024-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11 รายการ สป.สายแพทย์
164 29 พฤศจิกายน 2562 LB0026-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
165 28 พฤศจิกายน 2562 CS0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
166 27 พฤศจิกายน 2562 OR0043-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
167 21 พฤศจิกายน 2562 ER0010-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 1 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำผ้าคลุมเตียง พลาธิการ
2 1 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
3 30 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
4 27 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อหลอดรังสียูวี พลาธิการ
5 27 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
6 27 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อภาชนะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
7 26 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
8 26 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมรถส่งน้ำ พลาธิการ
9 26 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
10 25 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโด สมาร์ท พลาธิการ
11 25 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
12 25 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
13 25 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
14 25 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
15 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
16 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
17 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
18 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
19 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อที่นอนลม พลาธิการ
20 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องตรวจทางทวารหนัก 3 เครื่อง พลาธิการ
21 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
22 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
23 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
24 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อยางรถยนต์ พลาธิการ
25 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษบันทึกการตรวจคลื่นหัวใจ พลาธิการ
26 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
27 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
28 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
29 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนแผ่นกรองพัดลม พลาธิการ
30 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
31 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
32 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
33 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
34 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
35 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
36 16 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
37 13 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดหมอนล็อคศีรษะสำหรับบอร์ด พลาธิการ
38 13 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย พลาธิการ
39 13 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
40 13 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดล็อคศรีษะแบบปรับขนาดได้ พลาธิการ
41 13 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
42 12 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
43 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อทรายหยาบ พลาธิการ
44 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
45 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
46 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที่ พลาธิการ
47 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
48 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
49 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
50 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อกล่องใส่ของ พลาธิการ
51 9 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
52 9 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่ทดแทน พลาธิการ
53 6 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
54 6 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
55 5 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 1/4 พลาธิการ
56 3 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
57 3 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
58 3 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
59 3 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
60 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำดื่ม พลาธิการ
61 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
62 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
63 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
64 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
65 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
66 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
67 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสอบเทียบตู้ชีวนิรภัย พลาธิการ
68 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
69 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
70 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแผ่นยางกระตุ้นกระแสไฟฟ้า พลาธิการ
71 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเก้าอี้ทรงสูง พลาธิการ
72 28 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
73 28 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
74 28 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
75 28 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน พลาธิการ
76 27 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ไร้สายทดแทน พลาธิการ
77 27 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
78 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
79 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์2 เครื่อง พลาธิการ
80 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมปั้มน้ำ พลาธิการ
81 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
82 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
83 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
84 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
85 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
86 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
87 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
88 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดผ้าคลุมช่องปาก พลาธิการ
89 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
90 24 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
91 24 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
92 24 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
93 21 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
94 21 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรางระบายน้ำ พลาธิการ
95 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
96 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 2 รายการ พลาธิการ
97 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
98 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
99 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
100 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
101 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
102 19 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมตู้เย็น พลาธิการ
103 18 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.ทางทันตกรรม พลาธิการ
104 18 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
105 18 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเย็บเต็นท์ผ้าใบ พลาธิการ
106 18 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรางน้ำฝน พลาธิการ
107 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแก้วบ้วนปากคนไข้ พลาธิการ
108 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลนอนผู้ป่วย พลาธิการ
109 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
110 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
111 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
112 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
113 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมเตาประกอบอาหารและรางระบายน้ำ พลาธิการ
114 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
115 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
116 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
117 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
118 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
119 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดประกาศเสียงทดแทน พลาธิการ
120 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
121 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 3/3 พลาธิการ
122 12 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กรองอากาศ พลาธิการ
123 11 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานซื้อปากคีบสำหรับจับแต่งเนื้อเยื่อปลายแหลม พลาธิการ
124 11 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
125 11 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องกรอกระดูกความถี่สูง พลาธิการ
126 7 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แบบ 3 ไกร พลาธิการ
127 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมตู้แช่เลือด พลาธิการ
128 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
129 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
130 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
131 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดป้องกันฝุ่นละออง พลาธิการ
132 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
133 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
134 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
135 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน 3 เครื่อง พลาธิการ
136 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้เย็นทดแทน พลาธิการ
137 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
138 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ใช้ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
139 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
140 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้เก็บเครื่องครัว พลาธิการ
141 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
142 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
143 5 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเลื่อยยนต์ พลาธิการ
144 5 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
145 4 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
146 3 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก พลาธิการ
147 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
148 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
149 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
150 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำคู่มือการเรียนพลเสนารักษ์ พลาธิการ
151 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ 1/3 พลาธิการ
152 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
153 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
154 29 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสวิตซ์เรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
155 29 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
156 28 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสายไมโครโฟน พลาธิการ
157 28 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
158 28 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
159 28 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
160 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นทดแทน พลาธิการ
161 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมดูดอากาศทดแทน พลาธิการ
162 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระติกน้ำร้อนทดแทน พลาธิการ
163 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหน้ากากอนามัย พลาธิการ
164 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
165 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
166 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
167 24 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
168 24 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
169 24 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
170 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
171 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
172 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย พลาธิการ
173 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
174 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
175 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
176 21 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อนมผงทารก พลาธิการ
177 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
178 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ประกอบหูฟัง พลาธิการ
179 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อไขพาราฟิน พลาธิการ
180 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
181 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย 2 เครื่อง พลาธิการ
182 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสารตรวจคลอรีนในน้ำ พลาธิการ
183 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
184 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
185 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
186 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย พลาธิการ
187 16 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ พลาธิการ
188 15 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2/3 พลาธิการ
189 15 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
190 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
191 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
192 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
193 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมห้องอาบน้ำ พลาธิการ
194 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
195 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างขัดพื้นหินขัด พลาธิการ
196 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ พลาธิการ
197 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบ พลาธิการ
198 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
199 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
200 10 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
201 10 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
202 10 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
203 9 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
204 9 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ พลาธิการ
205 9 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
206 9 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
207 8 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
208 6 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3 เครื่อง พลาธิการ
209 6 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พลาธิการ
210 6 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก พลาธิการ
211 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
212 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
213 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมฉากกั้นห้อง พลาธิการ
214 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
215 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
216 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
217 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
218 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
219 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
220 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมจักรยานออกกำลังกาย พลาธิการ
221 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
222 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อประกันภัยรถยนต์ พลาธิการ
223 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
224 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
225 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
226 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
227 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ พลาธิการ
228 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
229 26 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
230 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์โอพีดีการ์ด พลาธิการ
231 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมอ่างล้างจาน พลาธิการ
232 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถเข็น พลาธิการ
233 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
234 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประปาบ้านพัก พลาธิการ
235 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมห้องอาบน้ำผู้ป่วย พลาธิการ
236 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
237 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในโครงการยาเสพติด พลาธิการ
238 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
239 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
240 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดดูดเสมหะ 2 ชุด พลาธิการ
241 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
242 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
243 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
244 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
245 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น พลาธิการ
246 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
247 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
248 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ พลาธิการ
249 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
250 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
251 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
252 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
253 18 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม พลาธิการ
254 17 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
255 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อที่ครอบหูลดเสียงแบบคาดศรีษะ พลาธิการ
256 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
257 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
258 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
259 13 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเคื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ พลาธิการ
260 12 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
261 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
262 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
263 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
264 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
265 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน พลาธิการ
266 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
267 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
268 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
269 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
270 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
271 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
272 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
273 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
274 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
275 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดปรับอัตราการไหลแก๊ส3ชุด พลาธิการ
276 6 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
277 3 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
278 3 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อผ้าใช้สำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
279 3 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
280 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
281 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดปลวก งวด 3 พลาธิการ
282 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมปั้มลม พลาธิการ
283 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
284 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
285 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
286 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
287 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพันแขน พลาธิการ
288 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พลาธิการ
289 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
290 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
291 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
292 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
293 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
294 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
295 27 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
296 27 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ พลาธิการ
297 26 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
298 26 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
299 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
300 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ 3 ตัว พลาธิการ
301 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด พลาธิการ
302 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
303 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
304 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
305 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
306 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
307 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมปั้มน้ำ 2 เครื่อง พลาธิการ
308 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
309 18 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดดึงอก พลาธิการ
310 18 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
311 18 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล พลาธิการ
312 18 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ พลาธิการ
313 14 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
314 13 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
315 11 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อฝาครอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พลาธิการ
316 11 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
317 11 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พลาธิการ
318 11 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
319 1 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอกและความชื้นในห้อง พลาธิการ
320 28 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
321 28 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมจักรยานยนต์นำสาร พลาธิการ
322 24 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
323 24 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
324 24 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
325 24 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนประตูบ้านพัก พลาธิการ
326 21 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ2ชุด พลาธิการ
327 21 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
328 17 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
329 15 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
330 15 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องมือแพทย์2รายการ พลาธิการ
331 11 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเพดานห้องตรวจโรค พลาธิการ
332 10 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
333 2 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
334 1 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเพดานคลังเก็บน้ำเก็บ พลาธิการ
335 1 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
336 1 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
337 1 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 3 มีนาคม 3106 00703/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ metoprolol 100 mg tablet จํานวน 1 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
2 24 มีนาคม 2563 00790/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ dulaglutide 1.5 mg/0.5 mL solution for injection, 0.5 mL prefilled pen จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
3 24 มีนาคม 2563 00784/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ teriparatide 600 mcg/2.4 mL solution for injection, 2.4 mL prefilled pen จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
4 24 มีนาคม 2563 00785/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ estriol 30 mcg + lactobacillus acidophilus agent 0.1 billion organisms vaginal tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
5 24 มีนาคม 2563 00786/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ paracetamol 325 mg + tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
6 24 มีนาคม 2563 00787/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
7 24 มีนาคม 2563 00788/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ loxoprofen 60 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
8 24 มีนาคม 2563 00789/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ hyaluronate sodium 300 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
9 24 มีนาคม 2563 00792/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ sitafloxacin 50 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
10 24 มีนาคม 2563 00793/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
11 24 มีนาคม 2563 00797/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ diltiazem hydrochloride 90 mg prolonged-release capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
12 24 มีนาคม 2563 00798/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
13 24 มีนาคม 2563 00800/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
14 24 มีนาคม 2563 00801/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
15 24 มีนาคม 2563 00803/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens 160 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
16 24 มีนาคม 2563 00804/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
17 24 มีนาคม 2563 00806/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
18 24 มีนาคม 2563 00807/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
19 24 มีนาคม 2563 00810/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ liraglutide 18 mg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
20 23 มีนาคม 2563 00778/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
21 23 มีนาคม 2563 00782/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
22 23 มีนาคม 2563 00782/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
23 23 มีนาคม 2563 00783/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ botulinum toxin type A 100 iu powder for solution for injection จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
24 20 มีนาคม 2563 00777/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ peginterferon alfa-2a 180 mcg/0.5 mL solution for injection, 0.5 mL prefilled syr จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
25 19 มีนาคม 2563 00772/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
26 19 มีนาคม 2563 00774/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
27 19 มีนาคม 2563 00775/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
28 19 มีนาคม 2563 00776/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ cefazolin 1 g powder for solution for injection จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
29 19 มีนาคม 2563 00773/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
30 18 มีนาคม 2563 00758/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ theophylline 200 mg prolonged-release tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
31 18 มีนาคม 2563 00759/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ essential phospholipids 300 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
32 18 มีนาคม 2563 00765/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ fluticasone 250 mcg/1 dose + salmeterol 50 mcg/1 dose inhalation powder, 60 dose inhalation จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
33 18 มีนาคม 2563 00769/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ อmetformin hydrochloride 1 g + vildagliptin 50 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
34 18 มีนาคม 2563 00771/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ cefuroxime 500 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
35 18 มีนาคม 2563 00757/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
36 18 มีนาคม 2563 00762/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
37 18 มีนาคม 2563 00764/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ alfacalcidol 0.5 mcg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
38 18 มีนาคม 2563 00766/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ อampicillin 1 g powder for solution for injection จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
39 18 มีนาคม 2563 00767/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rupatadine 10 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
40 18 มีนาคม 2563 00760/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ erythromycin 125 mg/5 mL powder for oral suspension, 60 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
41 18 มีนาคม 2563 00763/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ montelukast 10 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
42 17 มีนาคม 2563 00756/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu powder and solvent for solution for injection, vial จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
43 16 มีนาคม 2563 00750/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ atorvastatin 40 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
44 16 มีนาคม 2563 00752/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ furosemide 250 mg/25 mL solution for injection, 25 mL vial จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
45 16 มีนาคม 2563 00753/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ dexamethasone 100 mg/100 mL + neomycin sulfate 500 mg/100 mL ear/eye drops, solution, 4 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
46 16 มีนาคม 2563 00754/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ alendronic acid 70 mg + colecalciferol 5600 iu tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
47 16 มีนาคม 2563 00751/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ofloxacin 300 mg/100 mL ear drops, solution, 5 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
48 16 มีนาคม 2563 00755/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ferrous fumarate 200 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
49 12 มีนาคม 2563 00745/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
50 12 มีนาคม 2563 00748/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ glyceryl trinitrate 50 mg/10 mL solution for infusion, 10 mL ampoule จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
51 12 มีนาคม 2563 00749/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
52 12 มีนาคม 2563 00746/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ dexamethasone 4 mg/1 mL solution for injection, 1 mL ampoule จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
53 12 มีนาคม 2563 00747/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
54 11 มีนาคม 2563 00740/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ codeine phosphate 10 mg + guaifenesin 100 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
55 11 มีนาคม 2563 00741/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ gemigliptin 50 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
56 11 มีนาคม 2563 00742/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ginkgo biloba extract 120 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
57 11 มีนาคม 2563 00737/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
58 11 มีนาคม 2563 00738/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อacetylcysteine 600 mg effervescent tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
59 11 มีนาคม 2563 00744/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ calcitonin 200 iu/1 dose nasal spray, solution, 28 dose bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
60 11 มีนาคม 2563 00736/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ atorvastatin 80 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
61 11 มีนาคม 2563 00743/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ brimonidine tartrate 150 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
62 11 มีนาคม 2563 0739/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ procaterol 25 mcg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
63 9 มีนาคม 2563 00727/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
64 9 มีนาคม 2563 00730/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ manidipine hydrochloride 20 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
65 9 มีนาคม 2563 00735/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ diacerein 50 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
66 9 มีนาคม 2563 00729/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซือ lamivudine 150 mg + nevirapine 200 mg + zidovudine 250 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
67 9 มีนาคม 2563 00732/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
68 9 มีนาคม 2563 00733/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซือ risedronate sodium 150 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
69 9 มีนาคม 2563 DS111/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน 300 ขวด กองเภสัชกรรม
70 9 มีนาคม 2563 00728/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ empagliflozin 10 mg + linagliptin 5 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
71 9 มีนาคม 2563 00731/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ digoxin 500 mcg/2 mL solution for injection, 2 mL ampoule จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
72 9 มีนาคม 2563 00734/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ efavirenz 600 mg + emtricitabine 200 mg + tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
73 6 มีนาคม 2563 00722/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ tiotropium 18 mcg inhalation powder, hard capsule จํานวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
74 6 มีนาคม 2563 00726/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 278 mcL vial จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
75 6 มีนาคม 2563 00725/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
76 6 มีนาคม 2563 00724/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
77 4 มีนาคม 2563 00712/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ pramipexole dihydrochloride monohydrate 0.25 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
78 4 มีนาคม 2563 00713/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ estradiol valerate 1 mg coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
79 4 มีนาคม 2563 00716/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ epoetin alfa 4000 iu/1 mL solution for injection, 1 mL vial จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
80 4 มีนาคม 2563 00717/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
81 4 มีนาคม 2563 00718/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
82 4 มีนาคม 2563 00719/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
83 4 มีนาคม 2563 00714/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
84 4 มีนาคม 2563 00721/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ triamcinolone acetonide 100 mg/100 mL cutaneous emulsion, 30 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
85 4 มีนาคม 2563 00751/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
86 3 มีนาคม 2563 00694/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion จํานวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
87 3 มีนาคม 2563 00695/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ teriparatide 600 mcg/2.4 mL solution for injection, 2.4 mL prefilled pen จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
88 3 มีนาคม 2563 00705/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
89 3 มีนาคม 2563 00706/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
90 3 มีนาคม 2563 00710/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
91 3 มีนาคม 2563 00696/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ orphenadrine citrate 35 mg + paracetamol 450 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
92 3 มีนาคม 2563 00698/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ fenofibrate 145 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
93 3 มีนาคม 2563 00701/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
94 3 มีนาคม 2563 00702/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ triamcinolone acetonide 55 mcg/1 dose nasal spray, solution, 120 dose bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
95 3 มีนาคม 2563 00707/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ desloratadine 500 mcg/1 mL syrup, 60 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
96 3 มีนาคม 2563 00708/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ simvastatin 20 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
97 3 มีนาคม 2563 00709/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ nebivolol 5 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
98 3 มีนาคม 2563 00711/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
99 3 มีนาคม 2563 00697/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ clonazepam 500 mcg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
100 3 มีนาคม 2563 00704/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ pregabalin 50 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
101 3 มีนาคม 2563 00700/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
102 2 มีนาคม 2563 00692/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rifampicin 300 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
103 2 มีนาคม 2563 00691/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ pravastatin sodium 40 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
104 2 มีนาคม 2563 00693/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rebamipide 100 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
105 28 กุมภาพันธ์ 2563 00685/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
106 28 กุมภาพันธ์ 2563 00686/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
107 28 กุมภาพันธ์ 2563 00687/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
108 28 กุมภาพันธ์ 2563 00688/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rivaroxaban 20 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
109 28 กุมภาพันธ์ 2563 00689/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
110 28 กุมภาพันธ์ 2563 00690/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
111 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS105/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กองเภสัชกรรม
112 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS106/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
113 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS109/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
114 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS104/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อใบมีดและหัวกรอสำหรับตัดแต่งเนื้อเยื่อและกรอกระดูก จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
115 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS101/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ กองเภสัชกรรม
116 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS100/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
117 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS110/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเทปกาวตรวจสอบทางเคมีแบบภายนอกสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
118 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS107/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ กองเภสัชกรรม
119 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS099/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
120 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS098/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
121 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS103/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
122 27 กุมภาพันธ์ 2563 00680/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
123 27 กุมภาพันธ์ 2563 00681/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
124 27 กุมภาพันธ์ 2563 00682/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
125 27 กุมภาพันธ์ 2563 00684/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ metformin hydrochloride 1 g prolonged-release tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
126 27 กุมภาพันธ์ 2563 00683/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ trihexyphenidyl hydrochloride 2 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
127 26 กุมภาพันธ์ 2563 00678/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ mosapride 5 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
128 25 กุมภาพันธ์ 2563 00676/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ vinpocetine 10 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
129 25 กุมภาพันธ์ 2563 00677/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
130 24 กุมภาพันธ์ 2563 00675/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ esomeprazole 40 mg gastro-resistant tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
131 21 กุมภาพันธ์ 2563 00664/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
132 21 กุมภาพันธ์ 2563 00665/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
133 21 กุมภาพันธ์ 2563 00668/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
134 21 กุมภาพันธ์ 2563 00669/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
135 21 กุมภาพันธ์ 2563 00670/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
136 21 กุมภาพันธ์ 2563 00671/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
137 21 กุมภาพันธ์ 2563 00674/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rosuvastatin 20 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
138 21 กุมภาพันธ์ 2563 00666/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
139 21 กุมภาพันธ์ 2563 00673/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ magnesium sulfate 1 g/2 mL solution for injection/infusion, 2 mL ampoule จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
140 21 กุมภาพันธ์ 2563 00672/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ alogliptin 25 mg + pioglitazone 30 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
141 21 กุมภาพันธ์ 2563 00667/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ledipasvir 90 mg + sofosbuvir 400 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
142 20 กุมภาพันธ์ 2563 DS096/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
143 18 กุมภาพันธ์ 2563 00648/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ sulfinpyrazone 100 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
144 18 กุมภาพันธ์ 2563 00650/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
145 18 กุมภาพันธ์ 2563 00654/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ acetylcysteine 200 mg/3 g granules for oral solution, 3 g sachet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
146 18 กุมภาพันธ์ 2563 00643/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
147 18 กุมภาพันธ์ 2563 00644/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens 160 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
148 18 กุมภาพันธ์ 2563 00649/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ diltiazem hydrochloride 90 mg prolonged-release capsule จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
149 18 กุมภาพันธ์ 2563 00651/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
150 18 กุมภาพันธ์ 2563 00652/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
151 18 กุมภาพันธ์ 2563 00657/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ risedronate sodium 35 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
152 18 กุมภาพันธ์ 2563 00659/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ lansoprazole 30 mg orodispersible tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
153 18 กุมภาพันธ์ 2563 00662/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ibandronic acid 3 mg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled syr จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
154 18 กุมภาพันธ์ 2563 00645/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
155 18 กุมภาพันธ์ 2563 00658/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
156 14 กุมภาพันธ์ 2563 00632/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ human serum albumin 20 g/100 mL solution for infusion, 50 mL vial จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
157 14 กุมภาพันธ์ 2563 00635/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rabeprazole sodium 20 mg gastro-resistant tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
158 14 กุมภาพันธ์ 2563 00636/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
159 14 กุมภาพันธ์ 2563 00637/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
160 14 กุมภาพันธ์ 2563 00638/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ diphtheria toxoid 5 Lf/0.5 mL + tetanus toxoid 5 Lf/0.5 mL suspension for injection, 0.5 mL ampoule จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
161 14 กุมภาพันธ์ 2563 00639/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
162 14 กุมภาพันธ์ 2563 00640/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
163 14 กุมภาพันธ์ 2563 00633/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ chondroitin sulfate sodium 600 mg + glucosamine sulfate 750 mg powder for oral solution จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
164 14 กุมภาพันธ์ 2563 00641/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
165 14 กุมภาพันธ์ 2563 00642/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
166 13 กุมภาพันธ์ 2563 00630/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ naproxen 250 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
167 13 กุมภาพันธ์ 2563 00631/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ fentanyl 100 mcg/2 mL solution for injection, 2 mL ampoule จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
168 12 กุมภาพันธ์ 2563 00626/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
169 12 กุมภาพันธ์ 2563 00627/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ dabigatran etexilate 110 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
170 12 กุมภาพันธ์ 2563 00628/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rupatadine 10 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
171 12 กุมภาพันธ์ 2563 00629/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ paracetamol 325 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
172 12 กุมภาพันธ์ 2563 00625/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ pregabalin 50 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
173 12 กุมภาพันธ์ 2563 00624/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ผงใบฟ้าทะลายโจร 250 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
174 11 กุมภาพันธ์ 2563 00623/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
175 11 กุมภาพันธ์ 2563 DS093/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
176 11 กุมภาพันธ์ 2563 DS095/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
177 11 กุมภาพันธ์ 2563 00622/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
178 11 กุมภาพันธ์ 2563 DS092/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ กองเภสัชกรรม
179 11 กุมภาพันธ์ 2563 DS094/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อMASK จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
180 7 กุมภาพันธ์ 2563 00619/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ mitomycin 2 mg powder for solution for injection/infusion จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
181 7 กุมภาพันธ์ 2563 00621/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
182 7 กุมภาพันธ์ 2563 00616/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
183 7 กุมภาพันธ์ 2563 00617/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
184 7 กุมภาพันธ์ 2563 00620/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
185 6 กุมภาพันธ์ 2563 00615/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ paracetamol 325 mg + tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
186 6 กุมภาพันธ์ 2563 DS091/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ กองเภสัชกรรม
187 5 กุมภาพันธ์ 2563 00607/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ranolazine 500 mg prolonged-release tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
188 5 กุมภาพันธ์ 2563 00608/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ diacerein 50 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
189 5 กุมภาพันธ์ 2563 00609/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ cefixime 100 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
190 5 กุมภาพันธ์ 2563 00610/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 278 mcL vial จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
191 5 กุมภาพันธ์ 2563 00612/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ topiramate 50 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
192 5 กุมภาพันธ์ 2563 00611/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
193 5 กุมภาพันธ์ 2563 00614/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ codeine phosphate 10 mg + guaifenesin 100 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
194 4 กุมภาพันธ์ 2563 00598/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
195 4 กุมภาพันธ์ 2563 00599/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
196 4 กุมภาพันธ์ 2563 00600/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ celecoxib 200 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
197 4 กุมภาพันธ์ 2563 00602/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ epoetin beta 5000 iu/0.3 mL solution for injection, 0.3 mL prefilled syr จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
198 4 กุมภาพันธ์ 2563 00601/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
199 4 กุมภาพันธ์ 2563 00603/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ alfacalcidol 0.25 mcg capsule, soft จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
200 4 กุมภาพันธ์ 2563 00604/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
201 4 กุมภาพันธ์ 2563 00605/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ clindamycin 600 mg/4 mL solution for injection/infusion, 4 mL ampoule จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
202 3 กุมภาพันธ์ 2563 00586/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ calcium carbonate 80 mg/5 mL + sodium alginate 250 mg/5 mL + sodium bicarbonate 133.5 mg/5 mL oral suspension, 10 mL sachet จํานวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
203 3 กุมภาพันธ์ 2563 00587/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ loxoprofen 60 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
204 3 กุมภาพันธ์ 2563 00588/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ calcium carbonate 1.5 g film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
205 3 กุมภาพันธ์ 2563 00590/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
206 3 กุมภาพันธ์ 2563 00591/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rivaroxaban 20 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
207 3 กุมภาพันธ์ 2563 00592/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ hepatitis B virus vaccine 20 mcg/1 mL suspension for injection, 1 mL vial จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
208 3 กุมภาพันธ์ 2563 00597/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ benserazide 25 mg + levodopa 100 mg prolonged-release capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
209 3 กุมภาพันธ์ 2563 00593/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ paracetamol 250 mg/5 mL syrup, 60 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
210 3 กุมภาพันธ์ 2563 00594/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
211 3 กุมภาพันธ์ 2563 00595/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ zinc sulfate 25 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
212 3 กุมภาพันธ์ 2563 00596/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ginkgo biloba extract 120 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
213 3 กุมภาพันธ์ 2563 00589/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ clopidogrel 75 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
214 31 มกราคม 2563 00574/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
215 31 มกราคม 2563 00576/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ diltiazem hydrochloride 90 mg prolonged-release capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
216 31 มกราคม 2563 00580/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ dextran 70 100 mg/100 mL + hypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution, 0.8 mL unit dose จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
217 31 มกราคม 2563 00582/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ alogliptin 25 mg + pioglitazone 30 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
218 31 มกราคม 2563 00577/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ iodixanol 652 mg/1 mL solution for injection, 50 mL vial จํานวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
219 31 มกราคม 2563 00578/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
220 31 มกราคม 2563 00581/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
221 31 มกราคม 2563 00583/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
222 31 มกราคม 2563 00585/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ nebivolol 5 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
223 31 มกราคม 2563 00579/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
224 31 มกราคม 2563 00584/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ potassium chloride 500 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
225 31 มกราคม 2563 DS074/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
226 31 มกราคม 2563 DS087/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
227 31 มกราคม 2563 DS082/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
228 31 มกราคม 2563 DS081/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
229 31 มกราคม 2563 DS073/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อข้อต่อรูปตัว Y จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
230 31 มกราคม 2563 00575/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
231 31 มกราคม 2563 DS075/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อสายยางห้ามเลือดในหลอดอาหาร จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
232 31 มกราคม 2563 DS080/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อแผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
233 31 มกราคม 2563 DS089/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อSTERILE GEL จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
234 31 มกราคม 2563 DS086/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ กองเภสัชกรรม
235 31 มกราคม 2563 DS085/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
236 31 มกราคม 2563 DS077/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อผ้าก๊อสแบบพับสำเร็จรูป จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
237 31 มกราคม 2563 DS076/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
238 31 มกราคม 2563 DS090/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
239 31 มกราคม 2563 DS078/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ กองเภสัชกรรม
240 31 มกราคม 2563 DS084/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ กองเภสัชกรรม
241 31 มกราคม 2563 DS083/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อแผ่นเทปกาวใช้ยึดติดแผล จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
242 31 มกราคม 2563 DS079/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
243 31 มกราคม 2563 DS088/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
244 30 มกราคม 2563 00562/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ telbivudine 600 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
245 30 มกราคม 2563 00564/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ phenytoin sodium 250 mg/5 mL solution for injection/infusion, 5 mL vial จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
246 30 มกราคม 2563 00566/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens 160 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
247 30 มกราคม 2563 00567/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ theophylline 200 mg prolonged-release tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
248 30 มกราคม 2563 00568/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
249 30 มกราคม 2563 00569/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
250 30 มกราคม 2563 00570/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ sitafloxacin 50 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
251 30 มกราคม 2563 00572/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ cefuroxime 500 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
252 30 มกราคม 2563 00559/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
253 30 มกราคม 2563 00560/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
254 30 มกราคม 2563 00561/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
255 30 มกราคม 2563 00563/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
256 30 มกราคม 2563 00565/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
257 30 มกราคม 2563 00573/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ linagliptin 5 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
258 30 มกราคม 2563 00571/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
259 28 มกราคม 2563 00554/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ bilastine 20 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
260 28 มกราคม 2563 00556/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ etoricoxib 60 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
261 28 มกราคม 2563 00558/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
262 28 มกราคม 2563 00557/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
263 28 มกราคม 2563 00553/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ lidocaine hydrochloride 2 g/100 g gel, 30 g tube จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
264 27 มกราคม 2563 00552/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ orphenadrine citrate 35 mg + paracetamol 450 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดย กองเภสัชกรรม
265 27 มกราคม 2563 DS071/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
266 24 มกราคม 2563 00541/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ gemigliptin 50 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
267 24 มกราคม 2563 00543/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rosuvastatin 20 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
268 24 มกราคม 2563 00547/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose จํา กองเภสัชกรรม
269 24 มกราคม 2563 00549/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ diosmin 450 mg + hesperidin 50 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิ กองเภสัชกรรม
270 24 มกราคม 2563 00540/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ haloperidol 5 mg/1 mL solution for injection, 1 mL ampoule จํานวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
271 24 มกราคม 2563 00542/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
272 24 มกราคม 2563 00545/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
273 24 มกราคม 2563 00546/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ prednisolone 1 g/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จํานวน 1 รายการ โ กองเภสัชกรรม
274 24 มกราคม 2563 00548/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
275 24 มกราคม 2563 00550/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ibandronic acid 3 mg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled syr จํานว กองเภสัชกรรม
276 24 มกราคม 2563 00551/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
277 24 มกราคม 2563 00544/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
278 22 มกราคม 2563 00535/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
279 22 มกราคม 2563 00539/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ brimonidine tartrate 200 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จํานว กองเภสัชกรรม
280 22 มกราคม 2563 00531/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
281 22 มกราคม 2563 00534/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ pregabalin 75 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
282 22 มกราคม 2563 00536/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ alfacalcidol 0.5 mcg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
283 22 มกราคม 2563 00532/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ allopurinol 300 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
284 22 มกราคม 2563 00533/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ epoetin alfa 4000 iu/0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syr จ กองเภสัชกรรม
285 22 มกราคม 2563 00537/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ brompheniramine maleate 4 mg + phenylephrine hydrochloride 10 mg filmcoated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
286 22 มกราคม 2563 00538/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
287 21 มกราคม 2563 00521/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
288 21 มกราคม 2563 00523/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ diclofenac sodium 25 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ กองเภสัชกรรม
289 21 มกราคม 2563 00526/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
290 21 มกราคม 2563 00528/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
291 21 มกราคม 2563 00530/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ botulinum toxin type A 100 iu powder for solution for injection จํานวน 1 ร กองเภสัชกรรม
292 21 มกราคม 2563 00522/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
293 21 มกราคม 2563 00524/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ pravastatin sodium 40 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
294 21 มกราคม 2563 00527/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
295 21 มกราคม 2563 00529/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ triamcinolone acetonide 100 mg/100 mL cutaneous emulsion, 30 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
296 21 มกราคม 2563 00525/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
297 17 มกราคม 2563 00508/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ losartan potassium 100 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ กองเภสัชกรรม
298 17 มกราคม 2563 00511/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
299 17 มกราคม 2563 00513/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ betahistine dihydrochloride 24 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ กองเภสัชกรรม
300 17 มกราคม 2563 00517/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
301 17 มกราคม 2563 00518/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
302 17 มกราคม 2563 00519/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
303 17 มกราคม 2563 00514/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ lupentixol 500 mcg + melitracen 10 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โ กองเภสัชกรรม
304 17 มกราคม 2563 00515/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ กองเภสัชกรรม
305 17 มกราคม 2563 00507/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
306 17 มกราคม 2563 00509/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ pregabalin 50 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
307 17 มกราคม 2563 00512/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ guaifenesin 100 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
308 17 มกราคม 2563 00510/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
309 17 มกราคม 2563 00516/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
310 15 มกราคม 2563 DS070/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อข้อต่อรูปตัว Y จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
311 14 มกราคม 2563 00494/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ epoetin beta 5000 iu/0.3 mL solution for injection, 0.3 mL prefilled syr จ กองเภสัชกรรม
312 14 มกราคม 2563 00495/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ketorolac tromethamine 30 mg/1 mL solution for injection, 1 mL ampoule จำน กองเภสัชกรรม
313 14 มกราคม 2563 00497/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ cilostazol 100 mg prolonged-release capsule, hard จำนวน 1 รายการ โดยวิธี เ กองเภสัชกรรม
314 14 มกราคม 2563 00499/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
315 14 มกราคม 2563 00500/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ risedronate sodium 150 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เ กองเภสัชกรรม
316 14 มกราคม 2563 00501/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
317 14 มกราคม 2563 00502/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ginkgo biloba extract 120 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพา กองเภสัชกรรม
318 14 มกราคม 2563 00503/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
319 14 มกราคม 2563 00504/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu powder and solvent for solution for inje กองเภสัชกรรม
320 14 มกราคม 2563 00498/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
321 14 มกราคม 2563 00505/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
322 14 มกราคม 2563 00506/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
323 13 มกราคม 2563 00493/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
324 10 มกราคม 2563 00489/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
325 10 มกราคม 2563 00491/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ cefoperazone 1 g + sulbactam 500 mg powder for solution for injection จำนว กองเภสัชกรรม
326 10 มกราคม 2563 00492/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ranitidine 150 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
327 10 มกราคม 2563 DS069/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อกระบอกฉีดยา กองเภสัชกรรม
328 10 มกราคม 2563 DS067/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ กองเภสัชกรรม
329 10 มกราคม 2563 DS068/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
330 9 มกราคม 2563 00479/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ naproxen 275 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
331 9 มกราคม 2563 00480/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ sodium chloride 600 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
332 9 มกราคม 2563 00482/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
333 9 มกราคม 2563 00481/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
334 9 มกราคม 2563 00484/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ canagliflozin 300 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
335 9 มกราคม 2563 00485/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rabies immunoglobulin (human) 300 iu/2 mL solution for injection, 2 mL amp กองเภสัชกรรม
336 9 มกราคม 2563 00486/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ hyaluronate sodium 300 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน 1 กองเภสัชกรรม
337 9 มกราคม 2563 00487/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
338 9 มกราคม 2563 00488/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ กองเภสัชกรรม
339 9 มกราคม 2563 00483/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ tafluprost 1.5 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose จํานวน 1 รา กองเภสัชกรรม
340 9 มกราคม 2563 00490/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
341 7 มกราคม 2563 00465/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
342 7 มกราคม 2563 00467/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ urea 10 g/100 g cream, 30 g tube จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
343 7 มกราคม 2563 00469/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ repaglinide 1 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
344 7 มกราคม 2563 00474/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ fluconazole 200 mg capsule, hard จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
345 7 มกราคม 2563 00475/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 278 mcL vial จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
346 7 มกราคม 2563 00476/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ multivitamins powder and solvent for solution for injection/infusion จำนวน กองเภสัชกรรม
347 7 มกราคม 2563 00477/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ciprofloxacin 200 mg/100 mL solution for infusion, 100 mL จำนวน 1 รายการ โ กองเภสัชกรรม
348 7 มกราคม 2563 00478/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ colistin 150 mg powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉ กองเภสัชกรรม
349 6 มกราคม 2563 00463/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ liraglutide 18 mg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 1 กองเภสัชกรรม
350 2 มกราคม 2563 DS066/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กองเภสัชกรรม
351 27 ธันวาคม 2562 DS062/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง กองเภสัชกรรม
352 27 ธันวาคม 2562 DS060/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
353 27 ธันวาคม 2562 DS059/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ กองเภสัชกรรม
354 27 ธันวาคม 2562 DS058/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
355 27 ธันวาคม 2562 DS057/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผล กองเภสัชกรรม
356 27 ธันวาคม 2562 DS064/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเทปกาวตรวจสอบทางเคมีแบบภายนอกสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา กองเภสัชกรรม
357 27 ธันวาคม 2562 DS065/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง กองเภสัชกรรม
358 27 ธันวาคม 2562 DS063/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
359 27 ธันวาคม 2562 DS061/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
360 24 ธันวาคม 2562 00459/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
361 20 ธันวาคม 2562 00432/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
362 19 ธันวาคม 2562 00429/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
363 11 ธันวาคม 2562 00388/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ fentanyl 100 mcg/2 mL solution for injection, 2 mL ampoule จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
364 11 ธันวาคม 2562 00388.1/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
365 2 ธันวาคม 2562 DS049/63 ซื้อแผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ กองเภสัชกรรม
366 2 ธันวาคม 2562 DS055/63 ซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง กองเภสัชกรรม
367 2 ธันวาคม 2562 DS054/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ กองเภสัชกรรม
368 2 ธันวาคม 2562 DS050/63 ซื้อถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบปลอดผงแป้ง กองเภสัชกรรม
369 2 ธันวาคม 2562 DS045/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
370 2 ธันวาคม 2562 DS043/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
371 2 ธันวาคม 2562 DS048/63 ซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง กองเภสัชกรรม
372 2 ธันวาคม 2562 DS042/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
373 2 ธันวาคม 2562 DS053/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ กองเภสัชกรรม
374 28 พฤศจิกายน 2562 DS041/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
375 25 พฤศจิกายน 2562 00320.1/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ketamine 500 mg/10 mL solution for injection, 10 mL vial จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
376 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00010/63 ซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ กองเภสัชกรรม
377 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00009/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
378 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00008/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 17 มีนาคม 2563 CS0025-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
2 17 มีนาคม 2563 CS0025-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
3 16 มีนาคม 2563 CS0024-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
4 13 มีนาคม 2563 OR0089-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
5 13 มีนาคม 2563 OR0091-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
6 10 มีนาคม 2563 WICU0012-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
7 9 มีนาคม 2563 OR0088-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
8 9 มีนาคม 2563 WICU0011-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
9 6 มีนาคม 2563 IC0004-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
10 5 มีนาคม 2563 LB0060-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
11 5 มีนาคม 2563 LB0061-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
12 5 มีนาคม 2563 OR0084-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
13 4 มีนาคม 2563 CS0022-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
14 4 มีนาคม 2563 EYE0023-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
15 4 มีนาคม 2563 EYE0024-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
16 4 มีนาคม 2563 EYE0025-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
17 4 มีนาคม 2563 LB0052-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
18 4 มีนาคม 2563 LB0053-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
19 4 มีนาคม 2563 LB0054-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
20 4 มีนาคม 2563 LB0055-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10 รายการ สป.สายแพทย์
21 4 มีนาคม 2563 LB0056-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
22 4 มีนาคม 2563 LB0057-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
23 4 มีนาคม 2563 LB0059-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ สป.สายแพทย์
24 4 มีนาคม 2563 OR0086-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
25 4 มีนาคม 2563 OR0087-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
26 4 มีนาคม 2563 CS0023-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
27 2 มีนาคม 2563 OR0079-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
28 2 มีนาคม 2563 OR0080-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
29 2 มีนาคม 2563 OR0081-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
30 2 มีนาคม 2563 OR0083-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
31 2 มีนาคม 2563 OR0082-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
32 2 มีนาคม 2563 OR0085-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
33 26 กุมภาพันธ์ 2563 ER0015-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
34 26 กุมภาพันธ์ 2563 OR0077-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
35 26 กุมภาพันธ์ 2563 OR0078-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
36 25 กุมภาพันธ์ 2563 OR0075-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
37 25 กุมภาพันธ์ 2563 OR0076-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
38 20 กุมภาพันธ์ 2563 OR0072-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
39 20 กุมภาพันธ์ 2563 OR0073-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
40 19 กุมภาพันธ์ 2563 CS0021-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
41 19 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0021-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
42 19 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0022-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
43 19 กุมภาพันธ์ 2563 OR0062-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
44 18 กุมภาพันธ์ 2563 CS0020-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
45 18 กุมภาพันธ์ 2563 WICU0009-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
46 14 กุมภาพันธ์ 2563 OR0071-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
47 14 กุมภาพันธ์ 2563 PT0002-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
48 13 กุมภาพันธ์ 2563 OR0066-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
49 12 กุมภาพันธ์ 2563 CS0019-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
50 12 กุมภาพันธ์ 2563 ER0018-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
51 12 กุมภาพันธ์ 2563 LB0051-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
52 12 กุมภาพันธ์ 2563 OR0070-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
53 11 กุมภาพันธ์ 2563 DT0011-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10 รายการ สป.สายแพทย์
54 11 กุมภาพันธ์ 2563 IC0002-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
55 11 กุมภาพันธ์ 2563 CS0018-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
56 7 กุมภาพันธ์ 2563 LB0042-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
57 7 กุมภาพันธ์ 2563 LB0043-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
58 7 กุมภาพันธ์ 2563 LB0044-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ สป.สายแพทย์
59 7 กุมภาพันธ์ 2563 LB0045-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
60 7 กุมภาพันธ์ 2563 LB0046-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
61 7 กุมภาพันธ์ 2563 LB0048-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
62 7 กุมภาพันธ์ 2563 LB0049-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10 รายการ สป.สายแพทย์
63 7 กุมภาพันธ์ 2563 LB0050-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
64 7 กุมภาพันธ์ 2563 OR0027-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
65 7 กุมภาพันธ์ 2563 LB0047-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
66 6 กุมภาพันธ์ 2563 DT0012-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
67 6 กุมภาพันธ์ 2563 ER0016-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
68 6 กุมภาพันธ์ 2563 ER0017-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
69 6 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0018-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
70 6 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0019-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
71 6 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0020-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
72 6 กุมภาพันธ์ 2563 OR0060-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
73 6 กุมภาพันธ์ 2563 OR0061-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
74 6 กุมภาพันธ์ 2563 OR0063-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
75 6 กุมภาพันธ์ 2563 OR0064-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
76 6 กุมภาพันธ์ 2563 OR0065-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
77 4 กุมภาพันธ์ 2563 OR0069-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
78 3 กุมภาพันธ์ 2563 OR0068-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
79 31 มกราคม 2563 OR0067-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
80 23 มกราคม 2563 CS0016-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
81 23 มกราคม 2563 CS0017-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
82 22 มกราคม 2563 OR0058-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
83 22 มกราคม 2563 OR0059-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
84 21 มกราคม 2563 CS0015-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
85 21 มกราคม 2563 ER0014-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
86 17 มกราคม 2563 OR0057-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
87 16 มกราคม 2563 OR0036-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
88 16 มกราคม 2563 OR0056-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
89 15 มกราคม 2563 DT0009-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
90 15 มกราคม 2563 DT0010-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
91 15 มกราคม 2563 LB0035-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
92 15 มกราคม 2563 LB0036-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11 รายการ สป.สายแพทย์
93 15 มกราคม 2563 LB0037-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
94 15 มกราคม 2563 LB0040-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
95 15 มกราคม 2563 LB0041-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
96 15 มกราคม 2563 LB0038-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
97 15 มกราคม 2563 MW0002-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
98 14 มกราคม 2563 EYE0016-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
99 14 มกราคม 2563 EYE0017-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
100 14 มกราคม 2563 GY0003-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
101 14 มกราคม 2563 GY0002-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
102 13 มกราคม 2563 OR0055-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
103 10 มกราคม 2563 CS0013-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
104 10 มกราคม 2563 CS0014-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
105 10 มกราคม 2563 ER0013-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
106 10 มกราคม 2563 EYE0013-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
107 10 มกราคม 2563 EYE0014-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
108 10 มกราคม 2563 EYE0015-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
109 10 มกราคม 2563 LB0032-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
110 10 มกราคม 2563 OR0048-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
111 10 มกราคม 2563 OR0050-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์