กิจกรรม 5 ส.
 IMG_6704กิจกรรม 5 ส.     
     พันเอกวุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี มอบใบประกาศเกียรติคุณผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ตลอดห้วงปี 2555 ให้แก่หน่วยงานภายในของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขระบบงาน และรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการส่งเสริม และด้านการบริการ นำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง ห้องประชุม 1 วันที่ 6 พ.ย.55
 IMG_6702
 IMG_6658
 IMG_6654
 IMG_6639
 IMG_6659
 IMG_6650
 IMG_6693
 IMG_6675
 IMG_6686
 IMG_6704
 
 
<Previous   Next>