เศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน


ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  

aec-eco

   วันนี้ผมขอเสนอตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเพื่อดูร่วมกันว่าจะมีประเด็นใดน่าสนใจบ้างครับ (ดูตารางประกอบ)
1. อาเซียนโดยรวมถือว่ามีขนาดใหญ่เมื่อใช้ประชากรเป็นตัววัด เพราะมีประชากรเกือบ 600 ล้านคน (ผมเชื่อว่าเกิน 600 ล้านไปมากแล้ว เพราะมั่นใจว่าได้มีการประเมินขนาดประชากรของพม่าต่ำกว่าจริงมาก เนื่องจากไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั้งโลกซึ่งมีอยู่กว่า 7 พันล้านคนก็สรุปได้ว่าอาเซียนมีประชากรคิดเป็นสัดส่วน 8.6% ของประชากรโลกทั้งหมด แต่ต้องยอมรับว่าประชากรอาเซียนส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่มาก เพราะมีรายได้ต่อหัวเพียง 3,638 ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าจีดีพีต่อหัวของทั้งโลกอย่างมาก เพราะจีดีพีของโลกเท่ากับ 71.28 ล้านล้านดอลลาร์ ดังนั้น จีดีพีต่อหัวของโลกจึงสูงถึง 10,143 ดอลลาร์ต่อปี อย่างไรก็ดี จีดีพีของอาเซียนโดยรวมน่าจะขยายตัวได้ปีละเกือบ 6% ในขณะที่จีดีพีโลกขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 3-4% ต่อปี

2. อาเซียนโดยรวมมีเศรษฐกิจที่ "เปิด" มากวัดจากสัดส่วนของการส่งออกเมื่อเทียบกับจีดีพี กล่าวคือการส่งออกทั้งหมดมีมูลค่า 1.23 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับจีดีพี 2.18 ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็น 56.4% ของจีดีพี ทั้งนี้ ตัวเลขถูกฉุดในทางบวกโดยสิงคโปร์ที่การส่งออกสูงถึง 157.5% ของจีดีพี และในอีกด้านหนึ่งประเทศที่ยังไม่สามารถทำการค้าขายได้โดยปกติคือพม่า ก็ยังไม่สามารถส่งสินค้าออกได้ อีก 3 ประเทศที่ส่งออกน้อยคือ ลาว (ส่งออก 22.8% ของจีดีพี) ซึ่งเป็นประเทศไม่มีทางออกทางทะเล (land locked) ซึ่งตัวเลขการส่งออกน่าจะต่ำเกินจริงที่มีการค้า-ขายอย่างไม่เป็นทางการทางชายแดนเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับอินโดนีเซียที่มีการส่งออกเพียง 24% ของจีดีพีนั้นก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นประเทศใหญ่ ซึ่งพึ่งตนเองได้มากกว่าประเทศเล็กและยังพัฒนาไปไม่มากนัก สำหรับรายที่ 3 คือฟิลิปปินส์ (สัดส่วนการส่งออก 21.5% ของจีดีพี) นั้นก็มิได้สะท้อนความ "เปิด" ที่แท้จริงของประเทศซึ่งมีประชาชนชาวฟิลิปปินส์เดินทางไปประกอบอาชีพในต่างประเทศเป็นจำนวนหลายล้านคนและนำเงินกลับเข้าประเทศหลายพันล้านเหรียญ กล่าวคือแม้ฟิลิปปินส์จะส่งออกสินค้าไม่มากนัก แต่ส่งออกแรงงานเป็นจำนวนมาก จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าอาเซียนโดยรวมมีเศรษฐกิจที่เปิดและน่าจะเปิดมากขึ้นเรื่อยๆ กล่าวคือสัดส่วนการส่งออกต่อจีดีพีน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพม่าเมื่อได้มีการยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการในอนาคต

3. ตัวเลขทุนสำรองระหว่างประเทศของอาเซียน เป็นตัววัดเสถียรภาพตัวหนึ่งซึ่งสะท้อนว่าอาเซียนมีความมั่นคงทางการเงินพอสมควร เพราะโดยเฉลี่ยแล้วมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึง 749,000 ล้านดอลลาร์หรือ 34.4% ของจีดีพีของอาเซียนโดยรวม ทั้งนี้บางประเทศอาเซียนมีทุนสำรองสูงมาก เช่น สิงคโปร์ที่ 91.5% ของจีดีพี ไทยที่ 50.6% ของจีดีพีและมาเลเซียที่ 46.4% ของจีดีพี ในอีกด้านหนึ่งประเทศที่มีทุนสำรองน้อยมากคือพม่าและลาว ในขณะที่บางประเทศยังมีทุนสำรองไม่สูงมาก เช่น เวียดนาม ทุนสำรองเพียง 10% ของจีดีพี (ในขณะที่การนำเข้าประมาณ 78% ของจีดีพี) และบรูไนที่มีทุนสำรองประมาณ 10% ของจีดีพีเช่นกัน กล่าวโดยรวมนั้นประเทศที่ทุนสำรองสูงน่าจะมีเงินที่แข็งค่ามากขึ้นในอนาคตครับ

4. ในส่วนของการวัดคุณภาพชีวิต โดยอาศัยดัชนีการพัฒนาระดับความเป็นอยู่ของประชาชน หรือ UNDP Human Development Index (เช่นอัตราการเสียชีวิตตอนเกิด จำนวนประชากรต่อแพทย์หนึ่งคน ระดับการศึกษาของประชาชน ฯลฯ) นั้นก็สะท้อนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยของประชาชน (คือรายได้ต่อหัว) เป็นหลัก คือสิงคโปร์มีระดับความเจริญสูงสุด (ที่ลำดับ 26) ตามด้วยบรูไน (ลำดับ 33) มาเลเซีย (61) ไทย (103) ที่แตกต่างกันคือ ฟิลิปปินส์ที่ตามมาติดๆ ที่ลำดับ 112 แต่จีดีพีต่อหัวเท่ากับ 2,346 ดอลลาร์ต่ำกว่าจีดีพีต่อหัวของอินโดนีเซียที่ 3,511 ดอลลาร์ค่อนข้างมาก ขณะที่คุณภาพชีวิตของคนอินโดนีเซียตกลงมาที่ลำดับ 124 สูงกว่าเวียดนาม (ลำดับ 128) ไม่มากนัก แม้ว่าจีดีพีต่อหัวของเวียดนามจะเพียง 1,375 เหรียญ และเป็นที่ชัดเจนว่าประเทศลาว เขมรและพม่าจะเป็นประเทศที่ยังต้องพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอีกยาวนาน จึงจะทำให้มีระดับความเจริญใกล้เคียงกับประเทศไทย

5. หากดูตัวเลขโดยรวมทั้งหมด จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเจริญกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเอเชียตะวันออกอย่างชัดเจนยกเว้นมาเลเซีย และโดยรวมประเทศไทยล้ำหน้ากว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เกือบทั้งหมดโดยประเทศไทยจะอยู่ที่ลำดับ 3-4 จาก 10 ประเทศอาเซียนครับ

ขอบคุณข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ

 

 

สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน
 currency-brunei

Brunei Dollar
The Brunei Dollar (BND) is the official currency of Brunei Darussalam.The current exchange rate of the Brunei Dollar (BND) to the Thai Baht (THB) is approximately 1 BND to 25 THB.

ดอลล่าร์บรูไน ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม (1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับประมาณ  25 บาทไทย)
ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์, 20 ดอลลาร์ , 25 ดอลลาร์, 50 ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์, 500 ดอลลาร์ , 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์

 currency-cambodiaCambodian Riel
The Cambodian Riel (KHR) is the official currency of Cambodia. 127 Cambodian Riel = 1 Thai Baht

เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา (127 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาท) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 50 เรียล ,100 เรียล , 200 เรียล  , 500 เรียล , 1,000 เรียล  , 2,000  เรียล  , 5,000  เรียล  ,10,000  เรียล  , 20,000  เรียล , 50,000  เรียล และ 100,000  เรียล

 currency-indoIndonesian Rupiah

The Indonesian Rupiah (IDR) is the official currency of Indonesia. 1000 Indonesian Rupiah = 3 Thai Baht

รูเปียห์ (Rupiah) เป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย ( 1,000 รูเปียห์ เท่ากับประมาณ 3 บาท) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1,000 รูเปียห์,  2,000 รูเปียห์ ,  5,000 รูเปียห์,  10,000 รูเปียห์,  20,000  รูเปียห์ 50,000 รูเปียห์และ 100,000 รูเปียห์

 currency-laosLao Kip

The Lao Kip (LAK) is the official currency of Laos.  1000 Lao Kip = 4 Thai Baht

กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินของประเทศลาว ( 1,000 กีบ เท่ากับประมาณ  4 บาทไทย ) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 500 กีบ , 1,000 กีบ , 2,000 กีบ , 5,000 กีบ , 10,000 กีบ , 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ

 currency-malayMalaysian Ringgit

The Malaysian Ringgit (MYR) is the official currency of Malaysia. *1 Malaysian Ringgit approximately equals 10 Thai Baht

ริงกิต (Ringgit) เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย (1  ริงกิตมาเลเซียเท่ากับประมาณ 10 บาท)

ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1 ริงกิต , 5 ริงกิต , 10 ริงกิต , 20  ริงกิต , 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต

 currency-myanmar

Myanmar Kyat

The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of Myanmar. 26.0460 Myanmar Kyat = 1 Thai baht

จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า ( 26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 50 จ๊าด , 1 จ๊าด , 5 จ๊าด , 20 จ๊าด , 50 จ๊าด , 100 จ๊าด , 200 จ๊าด , 500 จ๊าด , 1,000 จ๊าด , 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด

 currency-philPhilippine Peso

The Philippine Peso (PHP) is the official currency of the Philippines. 1.40 Philippine Peso = 1 Thai Baht

เปโซ (Peso) เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ (1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 20 เปโซ , 50  เปโซ , 100  เปโซ , 200  เปโซ , 500  เปโซ และ 1,000  เปโซ

 currency-sing

Singapore Dollar
The Singapore Dollar (SGD) is the official currency of Singapore. 1 Singapore Dollar approximately equals 25 Thai Baht.

ดอลลาร์ (Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ ( 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 25 บาท)

ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 2 ดอลลาร์ , 5 ดอลลาร์ , 10 ดอลลาร์ , 50 ดอลลาร์ , 100 ดอลลาร์, 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์

 currency-thaiThai Baht

The Thai Baht (THB) is the  official currency of Thailand.

บาท (Baht) เป็นสกุลเงินของประเทศไทย ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 20 บาท , 50 บาท , 100 บาท , 500 บาท และ 1,000 บาท

 currency-vietVietnamese Dong

The Vietnamese Dong (VND) is the official currency of Vietnam. 652 Vietnamese Dong = 1 Thai Baht

ด่ง (Dong) เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม ( 652 ด่ง เท่ากับประมาณ  1  บาทไทย) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1,000 ด่ง , 2,000 ด่ง , 5,000 ด่ง , 10,000 ด่ง , 20,000 ด่ง , 50,000 ด่ง , 100,000 ด่ง , 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง

  ขอบคุณข้อมูล : Aseancorner
<Previous   Next>