อบรมพฤติกรรมบริการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบริการ 
      กองการพยาบาล ฝ่ายบริการพยาบาล ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำโดย พ.อ.หญิง รัตนา ไม้แก้ว หัวหน้ากองการพยาบาล ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดการอบรมพฤติกรรมบริการเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ  โดยมี พ.ต.หญิง ฉิมพลีย์  อินทรไข่  เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพ ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้บรรยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ  ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบริการ 
      กองการพยาบาล ฝ่ายบริการพยาบาล ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำโดย พ.อ.หญิง รัตนา ไม้แก้ว  หัวหน้ากองการพยาบาล ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดการอบรมพฤติกรรมบริการเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ  โดยมี พ.ต.หญิง ฉิมพลีย์  อินทรไข่  เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพ ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้บรรยาย   เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ  ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ห้วง 1-19 ธันวาคม 2551
<Previous   Next>