เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ลำดับ ชื่อเรื่อง ไฟล์ วันที่ โดย
1 23-66 ซื้อ 23-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
2 DS001/66-DS012/66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS001-DS012.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
3 0009-0030.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0009-0030.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
4 0031-0045.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0031-0045.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
5 0047-0072.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0047-0072.66.pdf 06/10/2565 กองเภสัชกรรม
6 0079-0099.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0079-0099.66.pdf 07/10/2565 กองเภสัชกรรม
7 0102-0111.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0102-0111.66.pdf 10/10/2565 กองเภสัชกรรม
8 0121-0126.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0121-0126.66.pdf 11/10/2565 กองเภสัชกรรม
9 0127.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0127.66.pdf 12/10/2565 กองเภสัชกรรม
10 0133.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0133.66.pdf 17/10/2565 กองเภสัชกรรม
11 DS021.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS021.66.pdf 25/10/2565 กองเภสัชกรรม
12 0162.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0162.66.pdf 26/10/2565 กองเภสัชกรรม
13 0147-0150.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0147-0150.66.pdf 21/10/2565 กองเภสัชกรรม
14 0166-0169.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0166-0169.66.pdf 27/10/2565 กองเภสัชกรรม
15 0170-0175.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0170-0175.66.pdf 28/10/2565 กองเภสัชกรรม
16 0179-0184.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0179-0184.66.pdf 31/10/2565 กองเภสัชกรรม
17 0194.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0194.66.pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
18 0196-0207.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0196-0207.66.pdf 04/11/2565 กองเภสัชกรรม
19 0214-0223.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0214-0223.66.pdf 09/11/2565 กองเภสัชกรรม
20 0209-0210.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0209-0210.66.pdf 07/11/2565 กองเภสัชกรรม
21 0240-0249.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0240-0249.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
22 0274.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0274.66.pdf 14/11/2565 กองเภสัชกรรม
23 0278.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0278.66.pdf 15/11/2565 กองเภสัชกรรม
24 0292.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0292.66.pdf 17/11/2565 กองเภสัชกรรม
25 0311.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0311.66.pdf 21/11/2565 กองเภสัชกรรม
26 0254-0271.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0254-0271.66.pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
27 0286-0291.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0286-0291.66.pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
28 0298-0305.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0298-0305.66.pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
29 DS035.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS035.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
30 1314-1321.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1314-1321.65.pdf 01/08/2565 กองเภสัชกรรม
31 1323-1325.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1323-1325.65.pdf 02/08/2565 กองเภสัชกรรม
32 1328-1333.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1328-1333.65.pdf 03/08/2565 กองเภสัชกรรม
33 1335-1336.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1335-1336.65.pdf 04/08/2565 กองเภสัชกรรม
34 1337-1345.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1337-1345.65.pdf 05/08/2565 กองเภสัชกรรม
35 1346-1360.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1346-1360.65.pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
36 1361-1364.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1361-1364.65.pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
37 1366-1373.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1366-1373.65.pdf 10/08/2565 กองเภสัชกรรม
38 1379-1389.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1379-1389.65.pdf 11/08/2565 กองเภสัชกรรม
39 1404.1.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1404.1.65.pdf 24/08/2565 กองเภสัชกรรม
40 DS022-DS033.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS022-DS033.66.pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
41 1416.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1416.65.pdf 26/08/2565 กองเภสัชกรรม
42 1435.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1435.65.pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
43 1438.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1438.65.pdf 31/08/2565 กองเภสัชกรรม
44 1453-1464.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1453-1464.65.pdf 02/09/2565 กองเภสัชกรรม
45 1465-1472.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1465-1472.65.pdf 05/09/2565 กองเภสัชกรรม
46 1473.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1473.65.pdf 06/09/2565 กองเภสัชกรรม
47 1474-1478.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1474-1478.65.pdf 07/09/2565 กองเภสัชกรรม
48 1480-1486.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1480-1486.65.pdf 08/09/2565 กองเภสัชกรรม
49 1487-1488.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1487-1488.65.pdf 09/09/2565 กองเภสัชกรรม
50 1490-1494.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1490-1494.65.pdf 14/09/2565 กองเภสัชกรรม
51 1495.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1495.65.pdf 15/09/2565 กองเภสัชกรรม
52 1497.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1497.65.pdf 19/09/2565 กองเภสัชกรรม
53 1500-1503.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1500-1503.65.pdf 22/09/2565 กองเภสัชกรรม
54 0001-0012.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0001-0012.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
55 0014-0027.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0014-0027.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
56 0034-0043.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0034-0043.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
57 0046-0064.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0046-0064.66.pdf 06/10/2565 กองเภสัชกรรม
58 0065-0073.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0065-0073.66.pdf 06/10/2565 กองเภสัชกรรม
59 0074-0091.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0074-0091.66.pdf 07/10/2565 กองเภสัชกรรม
60 0092-0101.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0092-0101.66.pdf 07/10/2565 กองเภสัชกรรม
61 0103-0116.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0103-0116.66.pdf 10/10/2565 กองเภสัชกรรม
62 0117-0120.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0117-0120.66.pdf 11/10/2565 กองเภสัชกรรม
63 0128-0129.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0128-0129.66.pdf 12/10/2565 กองเภสัชกรรม
64 0130-0132.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0130-0132.66.pdf 17/10/2565 กองเภสัชกรรม
65 0134-0138.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0134-0138.66.pdf 19/10/2565 กองเภสัชกรรม
66 0139-0151.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0139-0151.66.pdf 21/10/2565 กองเภสัชกรรม
67 0152-0157.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0152-0157.66.pdf 25/10/2565 กองเภสัชกรรม
68 0158-0165.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0158-0165.66.pdf 26/10/2565 กองเภสัชกรรม
69 0168.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0168.66.pdf 27/10/2565 กองเภสัชกรรม
70 0176-0177.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0176-0177.66.pdf 28/10/2565 กองเภสัชกรรม
71 0181-0185.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0181-0185.66.pdf 31/10/2565 กองเภสัชกรรม
72 0186-0195.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0186-0195.66.pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
73 0198-0208.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0198-0208.66.pdf 04/11/2565 กองเภสัชกรรม
74 0213-0235.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0213-0235.66.pdf 09/11/2565 กองเภสัชกรรม
75 0237-0253.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0237-0253.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
76 0257.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0257.66.pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
77 0273.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0273.66.pdf 14/11/2565 กองเภสัชกรรม
78 DS182.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS182.65.pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
79 DS183.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS183.65.pdf 09/08/2565 กองเภสัชกรรม
80 DS184-186.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS184-DS186.pdf 15/08/2565 กองเภสัชกรรม
81 DS187-189.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS187-DS189.65.pdf 23/08/2565 กองเภสัชกรรม
82 DS190.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS190.65.pdf 25/08/2565 กองเภสัชกรรม
83 DS191-197.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS191-DS197.65.pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
84 DS198-199.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS198-DS199.65.pdf 07/09/2565 กองเภสัชกรรม
85 DS200.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS200.65.pdf 09/09/2565 กองเภสัชกรรม
86 DS201.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS201.65.pdf 12/09/2565 กองเภสัชกรรม
87 DS202.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS202.65.pdf 14/09/2565 กองเภสัชกรรม
88 DS204.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS204.65.pdf 15/09/2565 กองเภสัชกรรม
89 DS205-207.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS205-DS207.65.pdf 20/09/2565 กองเภสัชกรรม
90 DS002-014.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS002-DS014.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
91 DS015-018.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS015-DS018.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
92 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 263/65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
93 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด3/3) ข้อมูลสาระ จ.45.3-65 จ้าง 26 ก.ย. 65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
94 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 265-65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
95 จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีห้องสังเกตอาการผู้ป่วย อาคารหมายเลข 185/09 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 135-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
96 จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร15ป้าย ข้อมูลสาระ 152-65 จ้าง 19 ก.ย. 65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
97 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง20รายการ ข้อมูลสาระ จ้าง 268.1-65 ซื้อ 15 ส.ค. 65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
98 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 271-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
99 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 18 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 270.1-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
100 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 35 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 297.1-65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
101 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1315 - 1317 (1 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1315 - 1317 (1 สค 65).pdf 01/08/2565 กองเภสัชกรรม
102 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1322 - 1326 (2 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1322 - 1326 (2 สค 65).pdf 02/08/2565 กองเภสัชกรรม
103 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1327 - 1334 (3 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1327 - 1334 (3 สค 65).pdf 03/08/2565 กองเภสัชกรรม
104 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1338 (5 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1338 (5 สค 65).pdf 05/08/2565 กองเภสัชกรรม
105 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1347 - 1357 (8 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1347 - 1357 (8 สค 65).pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
106 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1365 - 1374 (10 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1365 - 1374 (10 สค 65).pdf 10/08/2565 กองเภสัชกรรม
107 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1375 - 1390 (11 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1375 - 1390 (11 สค 65).pdf 11/08/2565 กองเภสัชกรรม
108 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1391 - 1400 (22 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1391 - 1400 (22 สค 65).pdf 22/08/2565 กองเภสัชกรรม
109 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1401 - 1407 (24 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1401 - 1407 (24 สค 65).pdf 24/08/2565 กองเภสัชกรรม
110 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1408 - 1426 (26 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1408 - 1426 (26 สค 65).pdf 26/08/2565 กองเภสัชกรรม
111 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1427 - 1434 (29 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1427 - 1434 (29 สค 65).pdf 29/08/2565 กองเภสัชกรรม
112 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1436 -1437 (30 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1436 -1437 (30 สค 65).pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
113 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1439 - 1447 (31 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1439 - 1447 (31 สค 65).pdf 31/08/2565 กองเภสัชกรรม
114 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1448 - 1450 (1 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1448 - 1450 (1 กย 65).pdf 01/09/2565 กองเภสัชกรรม
115 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1452 - 1463 (2 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1452 - 1463 (2 กย 65).pdf 02/09/2565 กองเภสัชกรรม
116 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1468 ( 5 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1468 ( 5 กย 65).pdf 05/09/2565 กองเภสัชกรรม
117 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1479 (8 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1479 (8 กย 65).pdf 08/09/2565 กองเภสัชกรรม
118 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1489 - 1493 (14 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1489 - 1493 (14 กย 65).pdf 14/09/2565 กองเภสัชกรรม
119 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1496 (16 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1496 (16 กย 65).pdf 16/09/2565 กองเภสัชกรรม
120 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1498 (19 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1498 (19 กย 65).pdf 19/09/2565 กองเภสัชกรรม
121 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1499 (21 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1499 (21 กย 65).pdf 21/09/2565 กองเภสัชกรรม
122 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง1รายการ ข้อมูลสาระ จ้าง 267-65 ซื้อ 8 ส.ค. 65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
123 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์9รายการ ข้อมูลสาระ 24-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
124 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 7 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 269-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
125 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน17รายการ ข้อมูลสาระ 23-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
126 จ้างทำตู้วางหนังสือ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 130-65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
127 ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 294-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
128 ซื้อนมผงสำหรับเด็กทารก 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.115-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
129 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 290-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
130 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน18รายการ ข้อมูลสาระ 38-66 ซื้อ 7-11 พ.ย. 65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
131 ซื้อถังดับเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 289-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
132 ซื้อกระติกน้ำร้อน 2 ใบ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 291-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
133 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 144-65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
134 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 143-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
135 ซื้อสป.สิ้นเปลือง 118 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 272-65.pdf 22/12/2565 พาลาธิการ
136 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)7รายการ ข้อมูลสาระ 43-66 ซื้อ 7-11 พ.ย. 65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
137 จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ1เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.20-66 จ้าง 28 พ.ย. 65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
138 จ้างทำตรายาง2รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 33-66 จ้าง 1 ธ.ค. 65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
139 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ6รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 70-66 ซื้อ 1 ธ.ค. 66.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
140 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดDOT Matrix Printer แบบแคร่สั้น1เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 71-66 ซื้อ 1 ธ.ค. 66.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
141 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน19รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 80-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 66.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
142 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 44 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 276.1-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
143 ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 274-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
144 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 136-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
145 ซื้อชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน 1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ107-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
146 ซื้อชุดดูุดเสมหะชนิดติดผนัง 1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.105-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
147 จ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 147.1-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
148 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1 คัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 151-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
149 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 79-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
150 ซื้อกล่องตุนออกซิเจนสำหรับเด็ก 2 อัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.30-66.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
151 ซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 74-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
152 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 73-66.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
153 ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 72-66.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
154 ซื้อแผ่นกรองอากาศ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 56-66.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
155 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 55-66.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 42.1-66.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
157 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 32-66.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
158 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 31-66.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 12 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 30-66.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
160 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 7 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 28-66.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
161 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 29-66.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
162 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 28-66 งบอุดหนุน.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 7.1-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
164 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 52-66.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
165 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 50-66.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
166 จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศและวัดคุณภาพระบบปรับอากาศห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ (ทั้งระบบ) 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 37-66.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
167 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 44-66.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
168 ซื้อรถเข็นนั่ง 1 คัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.20-66.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
169 ซื้อตู้ข้างเตียง 5 ตู้ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.22-66.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
170 ซื้อไมโครเวฟ2เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 81-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 66.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
171 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์6รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 82-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 66.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
172 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 84-66 ซื้อ 13 ธ.ค. 66.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
173 น้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 198.1-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
174 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 3/3) ข้อมูลสาระ จ.35-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
175 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 2 รายการ ข้อมูลสาระ 202-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
176 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ ข้อมูลสาระ 203.1-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
177 จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นโรงเลี้ยง อาคารหมายเลข 306/26 106-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
178 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ38เครื่อง(ครั้งที่ 1) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 39-66 จ้าง 16 ธ.ค. 65.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
179 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 รายการ ข้อมูลสาระ 200-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
180 ซื้อชุดปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ซักรีด 5 ตัว ข้อมูลสาระ 201-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
181 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ข้อมูลสาระ 108-65 จ้าง 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
182 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 46 รายการ ข้อมูลสาระ 207-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
183 ซื้อเครื่องมือช่าง 14 รายการ ข้อมูลสาระ 211-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
184 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ ข้อมูลสาระ 213-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
185 จ้างซ่อมชุดรับแขก 2 ชุด ข้อมูลสาระ 110-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
186 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 9 รายการ ข้อมูลสาระ 212-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
187 จ้าง ซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.22-66 จ้าง 16 ธ.ค. 65.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
188 จ้างตัดสติกเกอร์จุดคัดกรอง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 111-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
189 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระ 214-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
190 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 18 รายการ ข้อมูลสาระ 215-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
191 จ้างซ่อมชุดรับแขกและอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อพร้อมหุ้มเบาะ ข้อมูลสาระ 112-65 จ้าง 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
192 ซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.85-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
193 จ้างซ่อมหัวปรับแรงดันของชุดรัดห้ามเลือด 1 ชุด ข้อมูลสาระ จ.39-65 จ้าง 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
194 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ ข้อมูลสาระ 216-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
195 ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 217-65 ซื้อ 20 มิ.ย. 65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
196 ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.87-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
197 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.88-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
198 ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 147 รายการ ข้อมูลสาระ 220-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
199 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 32 รายการ ข้อมูลสาระ 220.1-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
200 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ ข้อมูลสาระ 216.1-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
201 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน ข้อมูลสาระ ซ.90-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
202 จ้างทำสติกเกอร์เคลือบด้านติดพลาสวูด 1 ชิ้น ข้อมูลสาระ 115-65 จ้าง 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
203 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 216.2-65 ซื้อ 15 มิ.ย.65.pdf 15/06/2565 พาลาธิการ
204 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระ 116-65 จ้าง 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
205 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ ข้อมูลสาระ 222-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
206 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ ข้อมูลสาระ 221-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
207 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.31.3-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
208 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 225.1-65 ซื้อ 30 มิ.ย.65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
209 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด1/3) ข้อมูลสาระ จ.36.1-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
210 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ (เจลล้างมือ) ข้อมูลสาระ 224-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
211 ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก ข้อมูลสาระ 203-65 ซื้อ 6 มิ.ย. 65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
212 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน4รายการ ข้อมูลสาระ 238-65 ซื้อ 8 ก.ค. 65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
213 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบเสียง 9 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 83-66.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
214 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 31.1-66.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
215 จ้างทำตรายาง 4 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 38-66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
216 ซื้อสติกเกอร์ปริ้นท์รายชื่อผู้ป่วย 1 รายการ ข้อมูลสาระ 228-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
217 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ ข้อมูลสาระ 229-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
218 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ ข้อมูลสาระ 230-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
219 ซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า 1 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.91-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
220 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 21 รายการ ข้อมูลสาระ 232-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
221 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 20 รายการ ข้อมูลสาระ 232.1-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
222 จ้างสูบสิ่งปฎิกูล ข้อมูลสาระ 120-65 จ้าง 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
223 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและสำนักงาน 27 รายการ ข้อมูลสาระ 233-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
224 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 1 รายการ ข้อมูลสาระ 235-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
225 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 1/3) ข้อมูลสาระ จ.41-65 จ้าง 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
226 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 15 รายการ ข้อมูลสาระ 236-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
227 ซื้อพัดลมโคจร 2 รายการ ข้อมูลสาระ 240-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
228 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ ข้อมูลสาระ 241-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
229 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 123-65 จ้าง 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
230 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.93-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
231 ซื้อโคมไฟส่องตรวจ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.94-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
232 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง ข้อมูลสาระ ซ.95-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
233 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 20 รายการ ข้อมูลสาระ 242-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
234 ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.96-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
235 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 3 รายการ ข้อมูลสาระ 244-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
236 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ 246-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
237 ซื้อที่นอนแบบตอนเดียว 5 ผืน ข้อมูลสาระ 247-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
238 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ข้อมูลสาระ 248-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
239 ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 144 รายการ ข้อมูลสาระ 245-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
240 ซื้อกระบอกออกซิเจนแบบปรับได้ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.97-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
241 ซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด 3 รายการ ข้อมูลสาระ 241.1-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
242 ซื้อ สป.สายแพทย์อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมกระดูก จำนวน 5 อัน ข้อมูลสาระ ซ.98-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
243 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 37 รายการ ข้อมูลสาระ 250.1-65 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
244 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระ 126-65 จ้าง 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
245 จ้างซ่อมเครื่องนึ่งทำลายเชื้อแบบไอน้ำ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.42-65 จ้าง 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
246 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 13 รายการ ข้อมูลสาระ 256-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
247 ซื้อเสื้อคลุมผู้ป่วย 200 ตัว ข้อมูลสาระ 255-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
248 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 242.1-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
249 ซื้อพัดลมตั้งพื้น3ตัว ข้อมูลสาระ 227.1-65 ซื้อ 1 ก.ค. 65.pdf 01/07/2565 พาลาธิการ
250 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 127.1-65 จ้าง 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
251 ซื้อ สป.สายแพทย์อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมประสาท ข้อมูลสาระ ซ.100-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
252 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 256.1-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
253 ซื้อไมโครเวฟ1เครื่อง ข้อมูลสาระ 295-65 ซื้อ 19 ก.ย. 65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
254 ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด2รายการ ข้อมูลสาระ 287-65 ซื้อ 5 ก.ย. 65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
255 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง ข้อมูลสาระ 293-65 ซื้อ 15 ก.ย. 65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
256 จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสีขาว120x240ซม. ข้อมูลสาระ 145-65 จ้าง 5 ก.ย 65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
257 จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมลัง30ชุด ข้อมูลสาระ 142-65 จ้าง 2 ก.ย. 65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
258 ซืื้อปั๊มน้ำ2ชุด ข้อมูลสาระ 279-65 ซื้อ 2 ก.ย. 65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
259 ซื้อสว่านไฟฟ้าเจาะคอนกรีต1เครื่อง ข้อมูลสาระ 283-65 ซื้อ 2 ก.ย. 65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
260 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ ข้อมูลสาระ จ้าง 275-65 ซื้อ 26 ส.ค. 65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
261 ซ่อมล้อเตียงไฟฟ้า 1 เตียง ข้อมูลสาระ จ.45-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
262 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น TUS-X200 (งวด 1/3) ข้อมูลสาระ จ.45.1-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
263 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น SSA-660A (งวด 3/3) ข้อมูลสาระ จ.45.2-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
264 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 3/3) ข้อมูลสาระ จ.45.4-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
265 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง 87/66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 87-66.pdf 19/12/2565 พาลาธิการ
266 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด1/3) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา24.1-66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
267 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 10 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 88-66.pdf 21/12/2565 พาลาธิการ
268 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.24-66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
269 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 2/3) ข้อมูลสาระ จ.31.1-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
270 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ งวด 2/3 ข้อมูลสาระ จ.31.2-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
271 จ้างซ่อมเตียงรอคลอด 1 รายการ ข้อมูลสาระ จ.36-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
272 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0212 (66) (8 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0212 (66) (8 พย 65).pdf 08/11/2565 กองเภสัชกรรม
273 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0295 (66) (18 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0295 (66) (18 พย 65).pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
274 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0297 (66) (18 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0297 (66) (18 พย 65).pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
275 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS026 (66) (1 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS026 (66) (1 พย 65).pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
276 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS034 (66) (1 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS034 (66) (1 พย 65).pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
277 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS039 (66) (17 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS039 (66) (17 พย 65).pdf 17/11/2565 กองเภสัชกรรม
278 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0232 (66) (9 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0232 (66) (9 พย 65).pdf 09/11/2565 กองเภสัชกรรม
279 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0255 (66) (11 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0255 (66) (11 พย 65).pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
280 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0277 (66) (15 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0277 (66) (15 พย 65).pdf 15/11/2565 กองเภสัชกรรม
281 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0284 (66) (16 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0284 (66) (16 พย 65).pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
282 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0285 (66) (16 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0285 (66) (16 พย 65).pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
283 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0211.66 (8 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0211.66 (8 พย 65).pdf 08/11/2565 กองเภสัชกรรม
284 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0333.66 (30 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0333.66 (30 พย 65).pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
285 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0341.66 (30 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0341.66 (30 พย 65).pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
286 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0358.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0358.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
287 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0362.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0362.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
288 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0363.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0363.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
289 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0364.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0364.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
290 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0367.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0367.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
291 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0373.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0373.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
292 น้ำยาซักผ้าและน้ำยาทำความสะอาด11รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 82.1-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 66.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
293 เสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 500 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.32-66 ซื้อ 26 ธ.ค. 66.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
294 จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 5 ชิ้น ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.26-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
295 จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 5 ชิ้น ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 43-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
296 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 91-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
297 จ้างปรนนิบัติระบบระบายอากาศระดับต่ำหอผู้ป่วยรวม(โควิค)ครั้งที่1 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 44-66 จ้าง 3 ม.ค. 66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
298 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ข้อมูลสาระ 258-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
299 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 258.1-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
300 ซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.101-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
301 จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน ข้อมูลสาระ 129-65 จ้าง 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
302 ซื้อแผ่นกระตุ้นไฟฟ้า 16 แผ่น ข้อมูลสาระ ซ.102-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
303 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 262-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
304 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 15 รายการ ข้อมูลสาระ 261-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
305 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ข้อมูลสาระ 264-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
306 ซื้อเฝือกเทียมชนิดใช้ดูดลมออก 1 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.108-65 ซื้อ 22 ส.ค.65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
307 ซื้อชุดเครื่องมือตรวจ ตาและหู 1 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.106-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
308 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9 รายการ ข้อมูลสาระ 267-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
309 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ ข้อมูลสาระ 273-65 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
310 จ้างทำโต๊ะพับติดผนัง 2 ตัว ข้อมูลสาระ 133.1-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
311 ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.109-65 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
312 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศยานพาหนะ 1 คัน ข้อมูลสาระ 137-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
313 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 269.1-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
314 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 3 ข้อมูลสาระ 134.1-65 จ้าง 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
315 จ้างติดฟิล์มกระจกหน้าห้องตรวจ ข้อมูลสาระ 137.1-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
316 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 5 รายการ ข้อมูลสาระ 259-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
317 จ้างซ่อมปรับปรุงท่อประปาประจำอาคาร อาคารหมายเลข 339/29 ข้อมูลสาระ 138-65 จ้าง 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
318 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 138.1-65 จ้าง 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
319 ซื้อชุดคลุมกันเปื้อนพลาสติก 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.111-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
320 จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นอาคารกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/49 ข้อมูลสาระ 136.1-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
321 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.112-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
322 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 277-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
323 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ ข้อมูลสาระ 278-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
324 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเพดานอาคารแพทย์แผนไทย อาคารหมายเลข 139/05 ข้อมูลสาระ 140-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
325 จ้างทำผ้าสำหรับยึดตรึงผู้ป่วย 2 ชุด ข้อมูลสาระ 141-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
326 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0293.66 (18 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0293.66 (18 พย 65).pdf 18/11/3108 กองเภสัชกรรม
327 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0313.66 (22 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0313.66 (22 พย 65).pdf 22/11/3108 กองเภสัชกรรม
328 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0334.66 (30 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0334.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
329 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0356.66 (30 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0356.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
330 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0370.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0370.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
331 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0379.66 (2 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0379.66 (2 ธค 65).pdf 02/12/3108 กองเภสัชกรรม
332 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0384.66 (6 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0384.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
333 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0387.66 (6ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0387.66 (6ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
334 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0388.66 (6 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0388.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
335 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0389.66 (6 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0389.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
336 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0393.66 (6 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0393.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
337 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0395.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0395.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
338 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ข้อมูลสาระ 284-65 ซื้อ 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
339 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0398.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0398.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
340 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0401.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0401.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
341 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0402.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0402.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
342 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0404.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0404.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
343 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0405.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0405.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
344 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0409.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0409.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
345 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0419.66 (9 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0419.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
346 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 284.1-65 ซื้อ 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
347 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0421.66 (9 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0421.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
348 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po0296.66 (18 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po0296.66 (18 พย 65).pdf 18/11/3108 กองเภสัชกรรม
349 จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักชั้นนายพัน อาคารหมายเลข 337/29 ข้อมูลสาระ 146-65 จ้าง 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
350 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 35 รายการ ข้อมูลสาระ 286-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
351 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ข้อมูลสาระ 288-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
352 ซื้อผ้ารองแขนเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ข้อมูลสาระ ซ.113-65 ซื้อ 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
353 จ้างทำตรายาง 14 รายการ ข้อมูลสาระ 147-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
354 จ้างทำป้ายและติดฟิล์มกระจก ข้อมูลสาระ 148-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
355 ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ ข้อมูลสาระ 292-65 ซื้อ 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
356 จ้างสูบสิ่งปฎิกูล ข้อมูลสาระ 149-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
357 จ้างทำสติกเกอร์สำหรับติดชุดยาและเวชภัณฑ์ ข้อมูลสาระ 150-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
358 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 278.2-65 ซื้อ 31 ส.ค.65.pdf 31/08/2565 พาลาธิการ
359 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 21 รายการ ข้อมูลสาระ 291.1-65 ซื้อ 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
360 ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 136 รายการ ข้อมูลสาระ 296-65 ซื้อ 19 ก.ย.65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
361 ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ข้อมูลสาระ 297-65 ซื้อ 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
362 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระ 153-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
363 จ้างสำเนาเอกสาร 10 รายการ ข้อมูลสาระ 139-65 จ้าง 1 ก.ย.65.pdf 01/09/2565 พาลาธิการ
364 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 294.1-65 ซื้อ 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
365 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 297.2-65 ซื้อ 30 ก.ย.65.pdf 30/09/2565 พาลาธิการ
366 จ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นห้องสื่อสาร อาคารหมายเลข 185/09 ข้อมูลสาระ 89-65 จ้าง 4 เม.ย.65.pdf 04/04/2565 พาลาธิการ
367 จ้างทำป้ายไวนิล 3 รายการ ข้อมูลสาระ 99.1-65 จ้าง 12 พ.ค.65.pdf 12/05/2565 พาลาธิการ
368 จ้างทำป้ายเตือนเขตพื้นที่รังสี 2 รายการ ข้อมูลสาระ 100.1-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
369 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ ข้อมูลสาระ 105.1-65 จ้าง 31 พ.ค.65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
370 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 13 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา75-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
371 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ข้อมูลสาระ 109-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
372 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0178.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0178.66.pdf 28/10/2565 กองเภสัชกรรม
373 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0251-0252.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0251-0252.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
374 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0259-0270.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0259-0270.66.pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
375 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0272.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0272.66.pdf 14/11/2565 กองเภสัชกรรม
376 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0279-0280.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0279-0280.66.pdf 15/11/2565 กองเภสัชกรรม
377 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0281-0290.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0281-0290.66.pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
378 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0318.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0318.66.pdf 23/11/2565 กองเภสัชกรรม
379 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0320-0329.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0320-0329.66.pdf 24/11/2565 กองเภสัชกรรม
380 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0316.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0316.66.pdf 22/11/2565 กองเภสัชกรรม
381 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0331-0337.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0331-0337.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
382 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0338-0343.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0338-0343.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
383 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0344-0349.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0344-0349.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
384 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0350-0355.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0350-0355.66.pdf 30/11/2566 กองเภสัชกรรม
385 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0330.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0330.66.pdf 28/11/2565 กองเภสัชกรรม
386 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0357-0366.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0357-0366.66.pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
387 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0372-0375.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0372-0375.66.pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
388 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0376-0381.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0376-0381.66.pdf 02/12/2565 กองเภสัชกรรม
389 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0383.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0383.66.pdf 06/12/2565 กองเภสัชกรรม
390 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0396-0410.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0396-1410.66.pdf 07/12/2565 กองเภสัชกรรม
391 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0236.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0236.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
392 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0411-0414.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0411-0414.66.pdf 08/12/2565 กองเภสัชกรรม
393 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0415-0420.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0415-0420.66.pdf 09/12/2565 กองเภสัชกรรม
394 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0426-0428.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0426-0428.66.pdf 13/12/2565 กองเภสัชกรรม
395 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 27 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 92-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
396 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 93-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
397 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.33-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
398 จ้างซ่อมปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสียกองทันตกรรมใหม่ อาคารหมายเลข318/28 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 46-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
399 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่อง ข้อมูลสาระ 114-65 จ้าง 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
400 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 1 รายการ ข้อมูลสาระ 118-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
401 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ ข้อมูลสาระ 118.1-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
402 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อมูลสาระ 130.1-65 จ้าง 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
403 จ้างทำตู้โชว์ห้องทรงงานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ข้อมูลสาระ 131-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
404 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ข้อมูลสาระ 132-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
405 จ้างซ่อมลิฟต์ ข้อมูลสาระ 133-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
406 จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีห้องสังเกตอาการผู้ป่วย อาคารหมายเลข 185/09 ข้อมูลสาระ 135-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
407 จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมลัง 30 ชุด ข้อมูลสาระ 142-66 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
408 จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสีขาว ขนาด 120x240 ซม. ข้อมูลสาระ 145-65 จ้าง 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
409 จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร 15 ป้าย ข้อมูลสาระ 152-65 จ้าง 19 ก.ย.65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
410 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 153.1-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
411 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0435.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0435.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
412 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 019.66 (12 ตค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 019.66 (12 ตค 65).pdf 12/10/3108 กองเภสัชกรรม
413 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 044.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 044.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
414 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 045.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 045.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
415 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS038.66 (17 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS038.66 (17 พย 65).pdf 17/11/3108 กองเภสัชกรรม
416 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS040.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS040.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
417 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS041.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS041.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
418 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS042.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS042.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
419 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS046.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS046.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
420 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS047.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS047.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
421 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS048.66 (1 ธค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS048.66 (1 ธค 66).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
422 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS049.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS049.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
423 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS050.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS050.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
424 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS053.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS053.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
425 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS054.66 (19 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS054.66 (19 ธค 65).pdf 19/12/3108 กองเภสัชกรรม
426 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS055.66 (21 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS055.66 (21 ธค 65).pdf 21/12/3108 กองเภสัชกรรม
427 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS057.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS057.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
428 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS058.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS058.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
429 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS060.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS060.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
430 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS066.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS066.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
431 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS068.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS068.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
432 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 059.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 059.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
433 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0346.66 (30 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0346.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
434 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0351.66 (30 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0351.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
435 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0399.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0399.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
436 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0407.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0407.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
437 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0408.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0408.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
438 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0417.66 (9 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0417.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
439 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0418.66 (9 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0418.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
440 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0423.66 (13 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0423.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/3108 กองเภสัชกรรม
441 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0427.66 (13 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0427.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/3108 กองเภสัชกรรม
442 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0429.66 (13 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0429.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/3108 กองเภสัชกรรม
443 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0434.66 (14 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0434.66 (14 ธค 65).pdf 14/12/3108 กองเภสัชกรรม
444 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0438.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0438.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
445 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0439.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0439.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
446 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0440.66 (15 ธค 63) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0440.66 (15 ธค 63).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
447 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0441.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0441.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
448 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0442.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0442.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
449 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0444.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0444.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
450 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0447.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0447.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
451 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0455.66 (16 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0455.66 (16 ธค 65).pdf 16/12/3108 กองเภสัชกรรม
452 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0460.66 (19 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0460.66 (19 ธค 65).pdf 19/12/3108 กองเภสัชกรรม
453 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0462.66 (19 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0462.66 (19 ธค 65).pdf 19/12/3108 กองเภสัชกรรม
454 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0466.66 (20 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0466.66 (20 ธค 65).pdf 20/12/3108 กองเภสัชกรรม
455 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0467.66 (20 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0467.66 (20 ธค 65).pdf 20/12/3108 กองเภสัชกรรม
456 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0473.66 (22 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0473.66 (22 ธค 65).pdf 22/12/3108 กองเภสัชกรรม
457 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0474.66 (23 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0474.66 (23 ธค 65).pdf 23/12/3108 กองเภสัชกรรม
458 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0476.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0476.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
459 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0483.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0483.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
460 จ้างปรับปรุงกันสาดห้องกองทันตกรรมใหม่ อาคารหมายเลข318/28 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 49-66 จ้าง 9 ม.ค. 66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
461 ซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 90.1-66 ซื้อ 26 ธ.ค. 66.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
462 ซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 41.3-66 จ้าง 26 ธ.ค. 65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
463 จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ1รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 41.2-66 จ้าง 26 ธ.ค. 65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
464 จ้างซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก1เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.17.1-66 จ้าง 18 พ.ย. 65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
465 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(รุ่นSSA-660A งวด1/3) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.34.2-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
466 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(รุ่นTUS-X200 งวด3/3) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.34.1-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
467 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง18รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 103-66 ซื้อ 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
468 จ้างทำป้ายสัญญาณ5ป้าย ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 53-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
469 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.60-65 ซื้อ 25 มี.ค.65.pdf 25/03/2565 พาลาธิการ
470 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.71-65 ซื้อ 3 พ.ค.65.pdf 03/05/2565 พาลาธิการ
471 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.76-65 ซื้อ 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
472 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0472.66 (22 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0472.66 (22 ธค 65).pdf 22/12/3108 กองเภสัชกรรม
473 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0475.66 (26 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0475.66 (26 ธค 65).pdf 26/12/3108 กองเภสัชกรรม
474 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0477.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0477.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
475 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0478.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0478.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
476 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0482.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0482.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
477 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0486.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0486.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
478 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0487.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0487.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
479 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0488.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0488.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
480 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0490.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0490.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
481 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0492.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0492.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
482 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0494.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0494.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
483 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0495.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0495.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
484 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0496.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0496.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
485 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0498.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0498.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
486 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0499.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0499.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
487 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0500.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0500.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
488 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0502.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0502.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
489 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0504.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0504.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
490 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0507.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0507.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
491 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0512.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0512.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
492 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0516.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0516.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
493 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0526.66 (4 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0526.66 (4 มค 66).pdf 04/01/3109 กองเภสัชกรรม
494 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0531.66 (5 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0531.66 (5 มค 66).pdf 05/01/3109 กองเภสัชกรรม
495 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0536.66 (5 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0536.66 (5 มค 66).pdf 05/01/3109 กองเภสัชกรรม
496 จ้างทำป้าย2รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 54-66 จ้าง 20 ม.ค. 66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
497 ซื้อตู้ข้างเตียง6ตู้ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.36-66 ซื้อ 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
498 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.42-66 ซื้อ 23 ม.ค. 66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
499 จ้างทำป้ายสัญญาณ 4 ป้าย อาร์ตรูม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 55-66..pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
500 ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.38-66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
501 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.37-66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
502 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 23 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 97-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
503 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.30-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
504 จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อชนิดความละเอียดสูง 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ.29-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
505 จ้างทำตรายาง 3 รายการ อาร์ตรูม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 50-66...pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
506 จ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา48-66..pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
507 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 96-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
508 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา95.1-66.pdf 06/01/2566 พาลาธิการ
509 จ้างทำตรายาง 7 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา41-66.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
510 ซื้อตู้ข้างเตียง 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.77-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf 20/05/2565 พาลาธิการ
511 ซื้อตู้อบและเป่าท่อสายยางให้แห้งระบบเพิ่มแรงดันลม จำนวน 1 ตู้ ข้อมูลสาระ ซ.79-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf 20/05/2565 พาลาธิการ
512 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางรักแร้ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.82-65 ซื้อ 31 พ.ค.65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
513 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.82.1-65 ซื้อ 31 พ.ค.65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
514 ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ ข้อมูลสาระ ซ.83-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
515 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.84-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
516 ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ ข้อมูลสาระ ซ.86-65 ซื้อ 17 มิ.ย.65.pdf 17/06/2565 พาลาธิการ
517 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0422.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0422.66.pdf 09/12/2565 กองเภสัชกรรม
518 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0424-0430.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0424-0430.66.pdf 13/12/2565 กองเภสัชกรรม
519 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0431-0433.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0431-0433.66.pdf 14/12/2565 กองเภสัชกรรม
520 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0436-0446.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0436-0446.66.pdf 15/12/2565 กองเภสัชกรรม
521 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0385-0394.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0385-0394.66.pdf 06/12/2565 กองเภสัชกรรม
522 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0403.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0403.66.pdf 07/12/2565 กองเภสัชกรรม
523 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0413.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0413.66.pdf 08/12/2565 กองเภสัชกรรม
524 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0449-0453.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0449-0453.66.pdf 16/12/2565 กองเภสัชกรรม
525 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0454-0459.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0454-0459.66.pdf 16/12/2565 กองเภสัชกรรม
526 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0464-0468.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0464-0468.66.pdf 20/12/2565 กองเภสัชกรรม
527 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0382.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0382.66.pdf 02/12/2565 กองเภสัชกรรม
528 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0469-0471.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0469-0471.66.pdf 22/12/2565 กองเภสัชกรรม
529 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0479-0497.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0479-0497.66.pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
530 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0480.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0480.66.pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
531 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0501-0515.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0501-0515.66.pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
532 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0518-0525.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0518-0525.66.pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
533 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0527-0535.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0527-0535.66.pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
534 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0558-0559.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0558-0559.66.pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
535 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0567-0570.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0567-0570.66.pdf 10/01/2566 กองเภสัชกรรม
536 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0575-0577.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0575-0577.66.pdf 12/01/2566 กองเภสัชกรรม
537 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0582-0586.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0582-0586.66.pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
538 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS024.66 (1 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS024.66 (1 พย 65).pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
539 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS036.66 (17 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS036.66 (17 พย 65).pdf 17/11/2565 กองเภสัชกรรม
540 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0368.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0368.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
541 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0425.66 (13 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0425.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/2565 กองเภสัชกรรม
542 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0470.66 (22 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0470.66 (22 ธค 65).pdf 22/12/2565 กองเภสัชกรรม
543 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0481.66 (29 ธค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0481.66 (29 ธค 66).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
544 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0485.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0485.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
545 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0510.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0510.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
546 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0511.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0511.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
547 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0513.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0513.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
548 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0519.66 (4 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0519.66 (4 มค 66).pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
549 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0528.66 (5 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0528.66 (5 มค 66).pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
550 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0538.66 (5 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0538.66 (5 มค 66).pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
551 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0539.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0539.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
552 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0540.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0540.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
553 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0541.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0541.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
554 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0542.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0542.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
555 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0544.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0544.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
556 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0545.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0545.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
557 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0546.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0546.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
558 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0547.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0547.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
559 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0548.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0548.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
560 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0549.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0549.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
561 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0550.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0550.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
562 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 552.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 552.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
563 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0554.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0554.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0555.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0555.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0557.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0557.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0561.66 (9 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0561.66 (9 มค 66).pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0563.66 (9 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0563.66 (9 มค 66).pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
568 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0564.66 (9 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0564.66 (9 มค 66).pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
569 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0572.66 (11 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0572.66 (11 มค 66).pdf 11/01/2566 กองเภสัชกรรม
570 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0578.66 (13 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0578.66 (13 มค 66).pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
571 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 58-66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
572 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 24 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 111-66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
573 จ้างซ่อมเครื่องควบควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.37.1-66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
574 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 12 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา109.1-66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
575 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 109-66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
576 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลสาระ ซ.110-66 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ

Version : 1.0.0