เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ ชื่อเรื่อง ไฟล์ วันที่ โดย
1 DS001/66-DS012/66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS001-DS012.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
2 0009-0030.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0009-0030.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
3 0031-0045.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0031-0045.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
4 0047-0072.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0047-0072.66.pdf 06/10/2565 กองเภสัชกรรม
5 0079-0099.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0079-0099.66.pdf 07/10/2565 กองเภสัชกรรม
6 0102-0111.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0102-0111.66.pdf 10/10/2565 กองเภสัชกรรม
7 0121-0126.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0121-0126.66.pdf 11/10/2565 กองเภสัชกรรม
8 0127.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0127.66.pdf 12/10/2565 กองเภสัชกรรม
9 0133.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0133.66.pdf 17/10/2565 กองเภสัชกรรม
10 DS021.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS021.66.pdf 25/10/2565 กองเภสัชกรรม
11 0162.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0162.66.pdf 26/10/2565 กองเภสัชกรรม
12 0147-0150.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0147-0150.66.pdf 21/10/2565 กองเภสัชกรรม
13 0166-0169.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0166-0169.66.pdf 27/10/2565 กองเภสัชกรรม
14 0170-0175.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0170-0175.66.pdf 28/10/2565 กองเภสัชกรรม
15 0179-0184.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0179-0184.66.pdf 31/10/2565 กองเภสัชกรรม
16 0194.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0194.66.pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
17 0196-0207.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0196-0207.66.pdf 04/11/2565 กองเภสัชกรรม
18 0214-0223.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0214-0223.66.pdf 09/11/2565 กองเภสัชกรรม
19 0209-0210.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0209-0210.66.pdf 07/11/2565 กองเภสัชกรรม
20 0240-0249.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0240-0249.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
21 0274.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0274.66.pdf 14/11/2565 กองเภสัชกรรม
22 0278.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0278.66.pdf 15/11/2565 กองเภสัชกรรม
23 0292.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0292.66.pdf 17/11/2565 กองเภสัชกรรม
24 0311.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0311.66.pdf 21/11/2565 กองเภสัชกรรม
25 0254-0271.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0254-0271.66.pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
26 0286-0291.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0286-0291.66.pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
27 0298-0305.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0298-0305.66.pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
28 DS035.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS035.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
29 1314-1321.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1314-1321.65.pdf 01/08/2565 กองเภสัชกรรม
30 1323-1325.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1323-1325.65.pdf 02/08/2565 กองเภสัชกรรม
31 1328-1333.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1328-1333.65.pdf 03/08/2565 กองเภสัชกรรม
32 1335-1336.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1335-1336.65.pdf 04/08/2565 กองเภสัชกรรม
33 1337-1345.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1337-1345.65.pdf 05/08/2565 กองเภสัชกรรม
34 1346-1360.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1346-1360.65.pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
35 1361-1364.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1361-1364.65.pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
36 1366-1373.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1366-1373.65.pdf 10/08/2565 กองเภสัชกรรม
37 1379-1389.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1379-1389.65.pdf 11/08/2565 กองเภสัชกรรม
38 1404.1.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1404.1.65.pdf 24/08/2565 กองเภสัชกรรม
39 DS022-DS033.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS022-DS033.66.pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
40 1416.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1416.65.pdf 26/08/2565 กองเภสัชกรรม
41 1435.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1435.65.pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
42 1438.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1438.65.pdf 31/08/2565 กองเภสัชกรรม
43 1453-1464.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1453-1464.65.pdf 02/09/2565 กองเภสัชกรรม
44 1465-1472.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1465-1472.65.pdf 05/09/2565 กองเภสัชกรรม
45 1473.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1473.65.pdf 06/09/2565 กองเภสัชกรรม
46 1474-1478.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1474-1478.65.pdf 07/09/2565 กองเภสัชกรรม
47 1480-1486.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1480-1486.65.pdf 08/09/2565 กองเภสัชกรรม
48 1487-1488.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1487-1488.65.pdf 09/09/2565 กองเภสัชกรรม
49 1490-1494.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1490-1494.65.pdf 14/09/2565 กองเภสัชกรรม
50 1495.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1495.65.pdf 15/09/2565 กองเภสัชกรรม
51 1497.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1497.65.pdf 19/09/2565 กองเภสัชกรรม
52 1500-1503.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1500-1503.65.pdf 22/09/2565 กองเภสัชกรรม
53 0001-0012.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0001-0012.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
54 0014-0027.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0014-0027.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
55 0034-0043.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0034-0043.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
56 0046-0064.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0046-0064.66.pdf 06/10/2565 กองเภสัชกรรม
57 0065-0073.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0065-0073.66.pdf 06/10/2565 กองเภสัชกรรม
58 0074-0091.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0074-0091.66.pdf 07/10/2565 กองเภสัชกรรม
59 0092-0101.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0092-0101.66.pdf 07/10/2565 กองเภสัชกรรม
60 0103-0116.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0103-0116.66.pdf 10/10/2565 กองเภสัชกรรม
61 0117-0120.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0117-0120.66.pdf 11/10/2565 กองเภสัชกรรม
62 0128-0129.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0128-0129.66.pdf 12/10/2565 กองเภสัชกรรม
63 0130-0132.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0130-0132.66.pdf 17/10/2565 กองเภสัชกรรม
64 0134-0138.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0134-0138.66.pdf 19/10/2565 กองเภสัชกรรม
65 0139-0151.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0139-0151.66.pdf 21/10/2565 กองเภสัชกรรม
66 0152-0157.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0152-0157.66.pdf 25/10/2565 กองเภสัชกรรม
67 0158-0165.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0158-0165.66.pdf 26/10/2565 กองเภสัชกรรม
68 0168.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0168.66.pdf 27/10/2565 กองเภสัชกรรม
69 0176-0177.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0176-0177.66.pdf 28/10/2565 กองเภสัชกรรม
70 0181-0185.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0181-0185.66.pdf 31/10/2565 กองเภสัชกรรม
71 0186-0195.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0186-0195.66.pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
72 0198-0208.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0198-0208.66.pdf 04/11/2565 กองเภสัชกรรม
73 0213-0235.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0213-0235.66.pdf 09/11/2565 กองเภสัชกรรม
74 0237-0253.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0237-0253.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
75 0257.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0257.66.pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
76 0273.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0273.66.pdf 14/11/2565 กองเภสัชกรรม
77 DS182.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS182.65.pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
78 DS183.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS183.65.pdf 09/08/2565 กองเภสัชกรรม
79 DS184-186.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS184-186.65.pdf 15/08/2565 กองเภสัชกรรม
80 DS187-189.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS187-189.65.pdf 23/08/2565 กองเภสัชกรรม
81 DS190.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS190.65.pdf 25/08/2565 กองเภสัชกรรม
82 DS191-197.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS191-197.65.pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
83 DS198-199.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS198-199.65.pdf 07/09/2565 กองเภสัชกรรม
84 DS200.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS200.65.pdf 09/09/2565 กองเภสัชกรรม
85 DS201.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS201.65.pdf 12/09/2565 กองเภสัชกรรม
86 DS202.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS202.65.pdf 14/09/2565 กองเภสัชกรรม
87 DS204.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS204.65.pdf 15/09/2565 กองเภสัชกรรม
88 DS205-207.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS205-207.65.pdf 20/09/2565 กองเภสัชกรรม
89 DS002-014.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS002-DS014.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
90 DS015-018.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS015-DS018.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 263/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1448-1450(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา01448-1450(65).pdf 01/09/2565 กองเภสัชกรรม
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1315,1317(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1315,1317(65).pdf 01/08/2565 กองเภสัชกรรม
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1452-1463(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1452-1463(65).pdf 02/09/2565 กองเภสัชกรรม
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1322,1324,1326(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1322,1324,1326(65).pdf 02/08/2565 กองเภสัชกรรม
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1327,1334(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1327,1334(65).pdf 03/08/2565 กองเภสัชกรรม
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1347,1352,1355,1356,1357(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1347,1352,1355,1356,1357(65).pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1365,1367,1369,1371,1372,1374(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1365,1367,1369,1371,1372,1374(65).pdf 10/08/2565 กองเภสัชกรรม
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1375-1390(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1375-1390(65).pdf 11/08/2565 กองเภสัชกรรม
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1489,1492,1493(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1489,1492,1493(65).pdf 14/09/2565 กองเภสัชกรรม
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1391-1400(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1391-1400(65).pdf 22/08/2565 กองเภสัชกรรม
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1401-1407(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1401-1407(65).pdf 24/08/2565 กองเภสัชกรรม
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1408-1426(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1408-1426(65).pdf 26/08/2565 กองเภสัชกรรม
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1427-1434(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1427-1434(65).pdf 29/08/2565 กองเภสัชกรรม
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1436,1437(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1436,1437(65).pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1439-1447(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1439-1447(65).pdf 31/08/2565 กองเภสัชกรรม
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1468(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1468.pdf 05/09/2565 กองเภสัชกรรม
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1338(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1338.pdf 05/08/2565 กองเภสัชกรรม
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1479(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1479.pdf 08/09/2565 กองเภสัชกรรม
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1496(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1496.pdf 16/09/2565 กองเภสัชกรรม
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1498(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1498.pdf 19/09/2565 กองเภสัชกรรม
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1499(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1499.pdf 21/09/2565 กองเภสัชกรรม
113 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด3/3) ประกาศผู้ชนะ จ.45.3-65 จ้าง 26 ก.ย. 65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
114 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 265-65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
115 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมระบบไฟเอกซเรย์ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 288.1-65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
116 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมระบบไฟเอกซเรย์ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 288.1-65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
117 จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีห้องสังเกตอาการผู้ป่วย อาคารหมายเลข 185/09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 135-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
118 จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร15ป้าย ประกาศผู้ชนะ 152-65 จ้าง 19 ก.ย. 65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
119 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง20รายการ ประกาศผู้ชนะ 268.1-65 ซื้อ 15 ส.ค. 65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
120 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 271-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
121 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 18 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 270.1-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
122 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 35 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 297.1-65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
123 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง1รายการ ประกาศผู้ชนะ 267-65 ซื้อ 8 ส.ค. 65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
124 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์9รายการ ประกาศผู้ชนะ 24-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
125 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 7 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 269-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
126 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน17รายการ ประกาศผู้ชนะ 23-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
127 จ้างทำตู้วางหนังสือ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 130-65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
128 ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 294-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
129 ซื้อนมผงสำหรับเด็กทารก 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.115-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
130 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 290-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
131 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน18รายการ ประกาศผู้ชนะ 38-66 ซื้อ 7-11 พ.ย. 65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
132 ซื้อถังดับเพลิง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 289-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
133 ซื้อกระติกน้ำร้อน 2 ใบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 291-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
134 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 144-65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
135 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 143-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
136 ซื้อสป.สิ้นเปลือง 118 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 272-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
137 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)7รายการ ประกาศผู้ชนะ 43-66 ซื้อ 7-11 พ.ย. 65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
138 จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ1เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.20-66 จ้าง 28 พ.ย. 65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
139 จ้างทำตรายาง2รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 33-66 จ้าง 1 ธ.ค. 65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
140 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ6รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 70-66 ซื้อ 1 ธ.ค. 65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
141 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดDOT Matrix Printer แบบแคร่สั้น1เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 71-66 ซื้อ 1 ธ.ค. 65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
142 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน19รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 80-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
143 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 44 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 276.1-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
144 ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 274-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
145 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 136-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
146 ซื้อชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ107-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
147 ซื้อชุดดูุดเสมหะชนิดติดผนัง 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.105-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
148 จ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 147.1-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
149 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1 คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 151-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
150 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 79-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
151 ซื้อกล่องตุนออกซิเจนสำหรับเด็ก 2 อัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.30-66.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
152 ซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 74-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
153 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 73-66.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
154 ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 72-66.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
155 แผ่นกรองอากาศ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 56-66.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
156 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 55-66.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 42.1-66.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
158 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 32-66.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
159 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 31-66.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
160 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30-66.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
161 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 7 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28-66.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
162 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29-66.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
163 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28-66 งบอุดหนุน.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7.1-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
165 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 52-66.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
166 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 50-66.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
167 จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศและวัดคุณภาพระบบปรับอากาศห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ (ทั้งระบบ) 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 37-66.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
168 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 44-66.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
169 ซื้อรถเข็นนั่ง 1 คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.20-66.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
170 ซื้อตู้ข้างเตียง 5 ตู้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.22-66.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
171 ซื้อไมโครเวฟ2เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 81-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
172 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์6รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 82-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
173 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 84-66 ซื้อ 13 ธ.ค. 65.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
174 น้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 198.1-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
175 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 3/3) ประกาศ จ.35-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
176 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 2 รายการ ประกาศ 202-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
177 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ ประกาศ 203.1-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
178 จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นโรงเลี้ยง อาคารหมายเลข 306/26 ประกาศ 106-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
179 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ38เครื่อง(ครั้งที่ 1) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 39-66 จ้าง 16 ธ.ค. 65.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
180 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 รายการ ประกาศ 200-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
181 ซื้อชุดปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ซักรีด 5 ตัว ประกาศ 201-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
182 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ประกาศ 108-65 จ้าง 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
183 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 46 รายการ ประกาศ 207-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
184 ซื้อเครื่องมือช่าง 14 รายการ ประกาศ 211-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
185 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ ประกาศ 213-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
186 จ้างซ่อมชุดรับแขก 2 ชุด ประกาศ 110-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
187 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 9 รายการ ประกาศ 212-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
188 จ้าง ซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.22-66 จ้าง 16 ธ.ค. 65.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
189 จ้างตัดสติกเกอร์จุดคัดกรอง 1 รายการ ประกาศ 111-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
190 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศ 214-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
191 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 18 รายการ ประกาศ 215-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
192 จ้างซ่อมชุดรับแขกและอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อพร้อมหุ้มเบาะ ประกาศ 112-65 จ้าง 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
193 ซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม 1 รายการ ประกาศ ซ.85-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
194 จ้างซ่อมหัวปรับแรงดันของชุดรัดห้ามเลือด 1 ชุด ประกาศ จ.39-65 จ้าง 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
195 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ ประกาศ 216-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
196 ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ 1 รายการ ประกาศ 217-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
197 ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง ประกาศ ซ.87-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
198 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.88-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
199 ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 147 รายการ ประกาศ 220-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
200 ซื้อวัสดใช้ในสำนักงาน 32 รายการ ประกาศ 220.1-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
201 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ ประกาศ 216.1-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
202 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน ประกาศ ซ.90-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
203 จ้างทำสติกเกอร์เคลือบด้านติดพลาสวูด 1 ชิ้น ประกาศ 115-65 จ้าง 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
204 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 216.2-65 ซื้อ 15 มิ.ย.65.pdf 15/06/2565 พาลาธิการ
205 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศ 116-65 จ้าง 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
206 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ ประกาศ 222-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
207 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ ประกาศ 221-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
208 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง ประกาศ จ.31.3-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
209 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 225.1-65 ซื้อ 30 มิ.ย.65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
210 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด1/3) ประกาศ จ.36.1-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
211 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ (เจลล้างมือ) ประกาศ 224-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
212 ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก ประกาศผู้ชนะ 203-65 ซื้อ 6 มิ.ย. 65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
213 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน4รายการ ประกาศผู้ชนะ 238-65 ซื้อ 8 ก.ค. 65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
214 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบเสียง 9 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 83-66.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
215 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 31.1-66.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
216 จ้างทำตรายาง 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 38-66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
217 ซื้อสติกเกอร์ปริ้นท์รายชื่อผู้ป่วย 1 รายการ ประกาศ 228-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
218 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ ประกาศ 229-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
219 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ ประกาศ 230-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
220 ซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า 1 ชุด ประกาศ ซ.91-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
221 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 21 รายการ ประกาศ 232-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
222 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 20 รายการ ประกาศ 232.1-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
223 จ้างสูบสิ่งปฎิกูล ประกาศ 120-65 จ้าง 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
224 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและสำนักงาน 27 รายการ ประกาศ 233-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
225 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 1 รายการ ประกาศ 235-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
226 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 1/3) ประกาศ จ.41-65 จ้าง 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
227 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 15 รายการ ประกาศ 236-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
228 ซื้อพัดลมโคจร 2 รายการ ประกาศ 240-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
229 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ ประกาศ 241-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
230 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 1 รายการ ประกาศ 123-65 จ้าง 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
231 ซื้อะไหล่ซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 ชุด ประกาศ ซ.93-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
232 ซื้อโคมไฟส่องตรวจ 1 รายการ ประกาศ ซ.94-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
233 ซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 27/12/2565 พาลาธิการ
234 ประกาศเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์.pdf 27/12/2565 พาลาธิการ
235 ประกาศเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (1) ประกาศผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ (1).pdf 27/12/2565 พาลาธิการ
236 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง ประกาศ ซ.95-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
237 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 20 รายการ ประกาศ 242-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
238 ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 รายการ ประกาศ ซ.96-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
239 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 3 รายการ ประกาศ 244-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
240 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 2 เครื่อง ประกาศ 246-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
241 ซื้อที่นอนแบบตอนเดียว 5 ผืน ประกาศ 247-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
242 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ประกาศ 248-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
243 ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 144 รายการ ประกาศ 245-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
244 ซื้อกระบอกออกซิเจนแบบปรับได้ 1 รายการ ประกาศ ซ.97-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
245 ซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด 3 รายการ ประกาศ 241.1-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
246 ซื้อ สป.สายแพทย์อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมกระดูก จำนวน 5 อัน ประกาศ ซ.98-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
247 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 37 รายการ ประกาศ 250.1-65 ซื้อ 25 ก.ค.65 .pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
248 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศ 126-65 จ้าง 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
249 จ้างซ่อมเครื่องนึ่งทำลายเชื้อแบบไอน้ำ 1 เครื่อง ประกาศ จ.42-65 จ้าง 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
250 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 13 รายการ ประกาศ 256-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
251 ซื้อเสื้อคลุมผู้ป่วย 200 ตัว ประกาศ 255-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
252 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 242.1-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
253 ซื้อพัดลมตั้งพื้น3ตัว ประกาศผู้ชนะ 227.1-65 ซื้อ 1 ก.ค. 65.pdf 01/07/2565 พาลาธิการ
254 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศ 127.1-65 จ้าง 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
255 ซื้อ สป.สายแพทย์อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมประสาท ประกาศ ซ.100-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
256 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 256.1-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
257 ซื้อไมโครเวฟ1เครื่อง ประกาศผู้ชนะ 295-65 ซื้อ 19 ก.ย. 65..pdf 19/11/2565 พาลาธิการ
258 ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด2รายการ ประกาศผู้ชนะ 287-65 ซื้อ 5 ก.ย. 65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
259 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง ประกาศผู้ชนะ 293-65 ซื้อ 15 ก.ย. 65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
260 จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสีขาว120x240ซม. ประกาศผู้ชนะ 145-65 จ้าง 5 ก.ย 65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
261 จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมลัง30ชุด ประกาศผู้ชนะ 142-65 จ้าง 2 ก.ย. 65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
262 ซืื้อปั๊มน้ำ2ชุด ประกาศผู้ชนะ 279-65 ซื้อ 2 ก.ย. 65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
263 ซื้อสว่านไฟฟ้าเจาะคอนกรีต1เครื่อง ประกาศผู้ชนะ 283-65 ซื้อ 2 ก.ย. 65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
264 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ ประกาศผู้ชนะ 275-65 ซื้อ 26 ส.ค. 65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
265 ซ่อมล้อเตียงไฟฟ้า 1 เตียง ประกาศ จ.45-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
266 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น TUS-X200 (งวด 1/3) ประกาศ จ.45.1-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
267 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น SSA-660A (งวด 3/3) ประกาศ จ.45.2-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
268 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 3/3) ประกาศ จ.45.4-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
269 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง 87/66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 87-66.pdf 19/12/2565 พาลาธิการ
270 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด1/3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 24.1-66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
271 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 10 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 88-66.pdf 21/12/2565 พาลาธิการ
272 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.24-66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
273 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 2/3) ประกาศ จ.31.1-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0212 (66) (8 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0212 (66) (8 พย 65).pdf 08/11/2565 กองเภสัชกรรม
275 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ งวด 2/3 ประกาศ จ.31.2-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0295 (66) (18 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0295 (66) (18 พย 65).pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0297 (66) (18 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0297 (66) (18 พย 65).pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS026 (66) (1 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS026 (66) (1 พย 65).pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS034 (66) (1 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS034 (66) (1 พย 65).pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS039 (66) (17 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS039 (66) (17 พย 65).pdf 17/11/2565 กองเภสัชกรรม
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0232 (66) (9 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0232 (66) (9 พย 65).pdf 09/11/2565 กองเภสัชกรรม
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0255 (66) (11 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0255 (66) (11 พย 65).pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0277 (66) (15 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0277 (66) (15 พย 65).pdf 15/11/2565 กองเภสัชกรรม
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0284 (66) (16 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0284 (66) (16 พย 65).pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0285 (66) (16 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0285 (66) (16 พย 65).pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0211.66 (8 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0211.66 (8 พย 65).pdf 08/11/2565 กองเภสัชกรรม
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0333.66 (30 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0333.66 (30 พย 65).pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0341.66 (30 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0341.66 (30 พย 65).pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0358.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0358.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0362.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0362.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0363.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0363.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
292 จ้างซ่อมเตียงรอคลอด 1 รายการ ประกาศ จ.36-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0364.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0364.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0367.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0367.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0373.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0373.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
296 น้ำยาซักผ้าและน้ำยาทำความสะอาด11รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 82.1-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
297 เสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 500 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.32-66 ซื้อ 26 ธ.ค. 65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
298 จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 5 ชิ้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.26-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
299 จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟสำรอง 1 ตู้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 43-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
300 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 91-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
301 จ้างปรนนิบัติระบบระบายอากาศระดับต่ำหอผู้ป่วยรวม(โควิค)ครั้งที่1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 44-66 จ้าง 3 ม.ค. 66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
302 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ประกาศ 258-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
303 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 258.1-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
304 ซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 1 รายการ ประกาศ ซ.101-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
305 จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน ประกาศ 129-65 จ้าง 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
306 ซื้อแผ่นกระตุ้นไฟฟ้า 16 แผ่น ประกาศ ซ.102-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
307 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง ประกาศ 262-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
308 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 15 รายการ ประกาศ 261-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
309 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ประกาศ 264-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
310 ซื้อเฝือกเทียมชนิดใช้ดูดลมออก 1 ชุด ประกาศ ซ.108-65 ซื้อ 22 ส.ค.65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
311 ซื้อชุดเครื่องมือตรวจ ตาและหู 1 ชุด ประกาศ ซ.106-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
312 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9 รายการ ประกาศ 267-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
313 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ ประกาศ 273-65 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
314 จ้างทำโต๊ะพับติดผนัง 2 ตัว ประกาศ 133.1-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
315 ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ ประกาศ ซ.109-65 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
316 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศยานพาหนะ 1 คัน ประกาศ 137-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
317 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 269.1-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
318 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 3 ประกาศ 134.1-65 จ้าง 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
319 จ้างติดฟิล์มกระจกหน้าห้องตรวจ ประกาศ 137.1-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
320 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 5 รายการ ประกาศ 259-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
321 จ้างซ่อมปรับปรุงท่อประปาประจำอาคาร อาคารหมายเลข 339/29 ประกาศ 138-65 จ้าง 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
322 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศ 138.1-65 จ้าง 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
323 ซื้อชุดคลุมกันเปื้อนพลาสติก 1 รายการ ประกาศ ซ.111-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
324 จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นอาคารกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/49 ประกาศ 136.1-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
325 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง ประกาศ ซ.112-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
326 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 1 เครื่อง ประกาศ 277-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0402.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0402.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/2565 กองเภสัชกรรม
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0293.66 (18 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0293.66 (18 พย 65).pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0296.66 (18 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0296.66 (18 พย 65).pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0313.66 (22 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0313.66 (22 พย 65).pdf 22/11/3108 กองเภสัชกรรม
331 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ ประกาศ 278-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0334.66 (30 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0334.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0356.66 (30 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0356.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0370.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0370.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0379.66 (2 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0379.66 (2 ธค 65).pdf 02/12/3108 กองเภสัชกรรม
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0384.66 (6 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0384.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0387.66 (6 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0387.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0388.66 (6 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0388.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0389.66 (6 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0389.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0393.66 (6 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0393.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0395.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0395.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0398.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0398.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
343 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเพดานอาคารแพทย์แผนไทย อาคารหมายเลข 139/05 ประกาศ 140-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0401.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0401.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0404.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0404.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0405.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0405.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0409.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0409.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0419.66 (9 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0419.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0421.66 (9 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0421.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
350 จ้างทำผ้าสำหรับยึดตรึงผู้ป่วย 2 ชุด ประกาศ 141-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
351 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ประกาศ 284-65 ซื้อ 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
352 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 284.1-65 ซื้อ 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
353 จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักชั้นนายพัน อาคารหมายเลข 337/29 ประกาศ 146-65 จ้าง 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
354 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 35 รายการ ประกาศ 286-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
355 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ประกาศ 288-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
356 ซื้อผ้ารองแขนเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ประกาศ ซ.113-65 ซื้อ 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
357 จ้างทำตรายาง 14 รายการ ประกาศ 147-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
358 จ้างทำป้ายและติดฟิล์มกระจก ประกาศ 148-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
359 ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ ประกาศ 292-65 ซื้อ 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
360 จ้างสูบสิ่งปฎิกูล ประกาศ 149-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
361 จ้างทำสติกเกอร์สำหรับติดชุดยาและเวชภัณฑ์ ประกาศ 150-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
362 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 278.2-65 ซื้อ 31 ส.ค.65.pdf 31/08/2565 พาลาธิการ
363 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 21 รายการ ประกาศ 291.1-65 ซื้อ 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
364 ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 136 รายการ ประกาศ 296-65 ซื้อ 19 ก.ย.65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
365 ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ประกาศ 297-65 ซื้อ 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
366 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศ 153-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
367 จ้างสำเนาเอกสาร 10 รายการ ประกาศ 139-65 จ้าง 1 ก.ย.65.pdf 01/09/2565 พาลาธิการ
368 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 294.1-65 ซื้อ 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
369 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 297.2-65 ซื้อ 30 ก.ย.65.pdf 30/09/2565 พาลาธิการ
370 จ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นห้องสื่อสาร อาคารหมายเลข 185/09 ประกาศ 89-65 จ้าง 4 เม.ย.65.pdf 04/04/2565 พาลาธิการ
371 จ้างทำป้ายไวนิล 3 รายการ ประกาศ 99.1-65 จ้าง 12 พ.ค.65.pdf 12/05/2565 พาลาธิการ
372 จ้างทำป้ายเตือนเขตพื้นที่รังสี 2 รายการ ประกาศ 100.1-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
373 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ ประกาศ 105.1-65 จ้าง 31 พ.ค.65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
374 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 13 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 75-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
375 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ประกาศ 109-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0178.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0178.66.pdf 28/10/2565 กองเภสัชกรรม
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0251-0252.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0251-0252.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0259-0270.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0259-0270.66.pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0272.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0272.66.pdf 14/11/2565 กองเภสัชกรรม
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0279-0280.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0279-0280.66.pdf 15/11/2565 กองเภสัชกรรม
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0281-0290.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0281-0290.66.pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0318.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0318.66.pdf 23/11/2565 กองเภสัชกรรม
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0320-0329.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0320-0329.66.pdf 24/11/2565 กองเภสัชกรรม
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0316.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0316.66.pdf 22/11/2565 กองเภสัชกรรม
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0331-0337.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0331-0337.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0338-0343-0270.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0338-0343.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0344-0349.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0344-0349.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0350-0355.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0350-0355.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0330.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0330.66.pdf 28/11/2565 กองเภสัชกรรม
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0357-0366.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0357-0366.66.pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0372-0375.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0372-0375.66.pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0376-0381.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0376-0381.66.pdf 02/12/2565 กองเภสัชกรรม
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0383.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0383.66.pdf 06/12/2565 กองเภสัชกรรม
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0396-0410.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0396-0410.66.pdf 07/12/2565 กองเภสัชกรรม
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0236.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0236.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0411-0414.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0411-0414.66.pdf 08/12/2565 กองเภสัชกรรม
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0415-0420.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0415-0420.66.pdf 09/12/2565 กองเภสัชกรรม
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0426-0428.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0426-0428.66.pdf 13/12/2565 กองเภสัชกรรม
399 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 27 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 92-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
400 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 93-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
401 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.33-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
402 จ้างซ่อมปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสียกองทันตกรรมใหม่ อาคารหมายเลข318/28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 46-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
403 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่อง ประกาศ 114-65 จ้าง 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
404 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 1 รายการ ประกาศ 118-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
405 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ ประกาศ 118.1-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
406 จ้างถ่ายเอกสาร ประกาศ 130.1-65 จ้าง 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
407 จ้างทำตู้โชว์ห้องทรงงานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกาศ 131-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
408 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประกาศ 132-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
409 จ้างซ่อมลิฟต์ ประกาศ 133-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
410 จ้างอัพเดทคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย ข้อมูลสาระ 134-65 จ้าง 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
411 จ้างอัพเดทคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย ประกาศ 134-65 จ้าง 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
412 จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีห้องสังเกตอาการผู้ป่วย อาคารหมายเลข 185/09 ประกาศ 135-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
413 จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมลัง 30 ชุด ประกาศ 142-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
414 จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสีขาว ขนาด 120x240 ซม. ประกาศ 145-65 จ้าง 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
415 จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร 15 ป้าย ประกาศ 152-65 จ้าง 19 ก.ย.65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
416 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศ 153.1-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0399.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0399.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0467.66 (20 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0467.66 (20 ธค 65).pdf 20/12/3108 กองเภสัชกรรม
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0444.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0444.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0429.66 (13 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0429.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/3108 กองเภสัชกรรม
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0435.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0435.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0351.66 (30 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0351.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0418.66 (9 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0418.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0423.66 (13 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0423.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/3108 กองเภสัชกรรม
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0440.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0440.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0460.66 (19 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0460.66 (19 ธค 65).pdf 19/12/3108 กองเภสัชกรรม
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0417.66 (9 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0417.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0441.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0441.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0434.66 (14 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0434.66 (14 ธค 65).pdf 14/12/3108 กองเภสัชกรรม
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0427.66 (13 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0427.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/3108 กองเภสัชกรรม
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0438.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0438.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS019.66 (12 ตค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS019.66 (12 ตค 65).pdf 12/10/3108 กองเภสัชกรรม
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0407.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0407.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0442.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0442.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0447.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0447.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS044.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS044.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS046.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS046.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS040.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS040.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 048.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 048.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS045.66 (1 ธค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS045.66 (1 ธค 66).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS050.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS050.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS053.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS053.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS042.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS042.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS047.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS047.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0408.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0408.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0439.66 (15 ธ ค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0439.66 (15 ธ ค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0455.66 (16 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0455.66 (16 ธค 65).pdf 16/12/3108 กองเภสัชกรรม
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0346.66 (30 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0346.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS059.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS059.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS058.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS058.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS049.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS049.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS039.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS039.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS066.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS066.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS041.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS041.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS057.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS057.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS055.66 (21 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS055.66 (21 ธค 65).pdf 21/12/3108 กองเภสัชกรรม
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0476.66 (29 ธค 2565) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0476.66 (29 ธค 2565).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0473.66 (22 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0473.66 (22 ธค 65).pdf 22/12/3108 กองเภสัชกรรม
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0474.66 (23 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0474.66 (23 ธค 65).pdf 23/12/3108 กองเภสัชกรรม
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0462.66 (19 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0462.66 (19 ธค 65).pdf 19/12/3108 กองเภสัชกรรม
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0466.66 (20 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0466.66 (20 ธค 65).pdf 20/12/3108 กองเภสัชกรรม
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0483.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0483.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
463 จ้างปรับปรุงกันสาดห้องกองทันตกรรมใหม่ อาคารหมายเลข318/28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 49-66 จ้าง 9 ม.ค. 66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
464 ซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 90.1-66 ซื้อ 26 ธ.ค. 65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
465 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ2รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 41.3-66 จ้าง 26 ธ.ค. 65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
466 จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ1รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 41.2-66 จ้าง 26 ธ.ค. 65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
467 จ้างซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก1เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.17.1-66 จ้าง 18 พ.ย. 65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
468 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(รุ่นSSA-660A งวด1/3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.34.2-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
469 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(รุ่นTUS-X200 งวด3/3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.34.1-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
470 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง18รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 103-66 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
471 จ้างทำป้ายสัญญาณ5ป้าย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 53-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
472 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.60-65 ซื้อ 25 มี.ค.65.pdf 25/03/2565 พาลาธิการ
473 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.71-65 ซื้อ 3 พ.ค.65.pdf 03/05/2565 พาลาธิการ
474 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง ประกาศ ซ.76-65 ซื้อ 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0472.66 (22 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0472.66 (22 ธค 65).pdf 22/12/3108 กองเภสัชกรรม
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0475.66 (26 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0475.66 (26 ธค 65).pdf 26/12/3108 กองเภสัชกรรม
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0477.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0477.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0478.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0478.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0482.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0482.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0486.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0486.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0487.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0487.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0488.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0488.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0490.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0490.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0492.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0492.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0494.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0494.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0495.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0495.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0496.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0496.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0498.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0498.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0499.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0499.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0500.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0500.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0502.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0502.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0504.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0504.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0507.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0507.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0512.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0512.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0516.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0516.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0526.66 (4 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0526.66 (4 มค 66).pdf 04/01/3109 กองเภสัชกรรม
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0531.66 (5 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0531.66 (5 มค 66).pdf 05/01/3109 กองเภสัชกรรม
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0536.66 (5 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0536.66 (5 มค 66).pdf 05/01/3109 กองเภสัชกรรม
499 จ้างทำป้าย2รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 54-66 จ้าง 20 ม.ค. 66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
500 ซื้อตู้ข้างเตียง6ตู้ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.36-66 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
501 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.42-66 23 ม.ค. 66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
502 จ้างทำป้ายสัญญาณ 4 ป้าย อาร์ตรูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 55-66..pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
503 ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.38-66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
504 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.37-66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
505 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 23 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 97-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
506 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.30-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
507 จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อชนิดความละเอียดสูง 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.29-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
508 จ้างทำตรายาง 3 รายการ อาร์ตรูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 50-66...pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
509 จ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 48-66..pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
510 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 96-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
511 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา95.1-66.pdf 06/01/2566 พาลาธิการ
512 จ้างทำตรายาง 7 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 41-66.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
513 ซื้อตู้ข้างเตียง 1 รายการ ประกาศ ซ.77-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf 20/05/2565 พาลาธิการ
514 ซื้อตู้อบและเป่าท่อสายยางให้แห้งระบบเพิ่มแรงดันลม จำนวน 1 ตู้ ประกาศ ซ.79-66 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf 20/05/2565 พาลาธิการ
515 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางรักแร้ 1 รายการ ประกาศ ซ.82-65 ซื้อ 31 พ.ค.65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
516 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.82.1-65 ซื้อ 31 พ.ค.65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
517 ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ ประกาศ ซ.83-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
518 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.84-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
519 ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ ประกาศ ซ.86-65 ซื้อ 17 มิ.ย.65.pdf 17/06/2565 พาลาธิการ
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0422.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0422.66.pdf 09/12/2565 กองเภสัชกรรม
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0424-0430.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0424-0430.66.pdf 13/12/2565 กองเภสัชกรรม
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0431-0433.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0431-0433.66.pdf 14/12/2565 กองเภสัชกรรม
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0436-0446.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0436-0446.66.pdf 15/12/2565 กองเภสัชกรรม
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0385-0394.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0385-0394.66.pdf 06/12/2565 กองเภสัชกรรม
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0403.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0403.66.pdf 07/12/2565 กองเภสัชกรรม
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0413.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0413.66.pdf 08/12/2565 กองเภสัชกรรม
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0449-0453.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0449-0453.66.pdf 16/12/2565 กองเภสัชกรรม
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0454-0459.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0454-0459.66.pdf 16/12/2565 กองเภสัชกรรม
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0464-0468.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0464-0468.66.pdf 20/12/2565 กองเภสัชกรรม
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0382.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0382.66.pdf 02/12/2565 กองเภสัชกรรม
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0469-0471.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0469-0471.66.pdf 22/12/2565 กองเภสัชกรรม
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0479-0497.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0479-0497.66.pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0480.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0480.66.pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0501-0515.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0501-0515.66.pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0518-0525.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0518-0525.66.pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0527-0535.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0527-0535.66.pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0558-0559.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0558-0559.66.pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0567-0570.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0567-0570.66.pdf 10/01/2566 กองเภสัชกรรม
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0575-0577.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0575-0577.66.pdf 12/01/2566 กองเภสัชกรรม
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0582-0586.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0582-0586.66.pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS024.66 (1 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS024.66 (1 พย 65).pdf 01/11/3108 กองเภสัชกรรม
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS036.66 (17 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS036.66 (17 พย 65).pdf 17/11/3108 กองเภสัชกรรม
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0368.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0368.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0425.66 (13 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0425.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/2565 กองเภสัชกรรม
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0470.66 (22 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0470.66 (22 ธค 65).pdf 22/12/2565 กองเภสัชกรรม
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0481.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0481.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0485.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0485.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0510.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0510.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0511.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0511.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0513.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0513.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0519.66 (4 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0519.66 (4 มค 66).pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0538.66 (5 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0538.66 (5 มค 66).pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0539.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0539.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0540.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0540.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0541.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0541.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0542.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0542.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0544.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0544.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0545.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0545.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0546.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0546.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0547.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0547.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0548.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0548.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0549.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0549.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0550.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0550.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0552.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0552.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0554.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0554.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0555.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0555.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0557.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0557.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0561.66 (9 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0561.66 (9 มค 66).pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0563.66 (9 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0563.66 (9 มค 66).pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0564.66 (9 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0564.66 (9 มค 66).pdf 09/12/2566 กองเภสัชกรรม
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0572.66 (11 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0572.66 (11 มค 66).pdf 11/01/2566 กองเภสัชกรรม
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0578.66 (13 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0578.66 (13 มค 66).pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0582.66 (5 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0582.66 (5 มค 66).pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
574 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 58-66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
575 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 24 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 111-66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
576 จ้างซ่อมเครื่องควบควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.37.1-66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
577 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 109.1-66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
578 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 109-66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
579 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกาศ ซ.110-66 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ

Version : 1.0.0